Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

25oC, 21:00

€0.80

21oC - Υγρασία 63%-81% - Άνεμοι: ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:46 - Δύση ηλίου: 19:06

Ôï... ðáñÜëïãï Nobel ÉáôñéêÞò 2019!

Εάν τα επίπεδα οξυγόνου πέσουν σημαντικά μέσα στα κύτταρα (κατάσταση που ονομάζεται υποξία), τότε παύει να διασπάται ο "επαγόμενος
από την υποξία παράγοντας" (HIF). Η συσσώρευση αυτού του βιομορίου κινητοποιεί άμεσα μηχανισμούς αντίστασης του κάθε κυττάρου στις
συνθήκες χαμηλού οξυγόνου και έτσι, την επιβίωσή του. Κάθε κύτταρο παράγει συνεχώς και ακούραστα τον παράγοντα. Αν το οξυγόνο είναι αρκετό, τον… διαλύει, αν όχι, αυτός θα συσσωρευτεί και θα χτυπήσει συναγερμό. Μα… τι κραυγαλέα σπατάλη είναι αυτή; Γιατί δεν τον παράγει
μόνο όταν χρειάζεται; Η ευθύγραμμη αιτιολογική σκέψη, καλλιεργώντας την προσδοκία ότι για κάθε "γιατί" υπάρχει ένα ακλόνητο "επειδή",
που εύκολα μπορούμε να το βρούμε, οδήγησε στο παρελθόν πολλούς ερευνητές να απορρίψουν την ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού. 3>>

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4981

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΚΟΥΠΑ

ÁëëáãÝò óå ÏÔÁ & ÐåñéöÝñåéåò
¢ñ÷éóå
ç óõæÞôçóç
óôéò ÅðéôñïðÝò

ÆÞôçìá ðïëéôéóìïý ç äéá÷åßñéóç áðïññéììÜôùí

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΑΘΗΝΑ. Tα μεσάνυχτα προς το
ξημέρωμα της 10ης Οκτωβρίου,
κατατέθηκε στη Βουλή πολυνομοσχέδιο 213 άρθρων πολλών Υπουργείων, που μαζί με τις συνοδευτικές του Εκθέσεις φθάνει τις
787 σελίδες, με τη συζήτησή του
στις συναρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές να ξεκινά τροχάδην, χθες, 11 Οκτωβρίου.
Σελίδα 4>>
Η λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, είναι η δημιουργία
Εργοστασίων μέσω ΣΔΙΤ, η Ανακύκλωση και ο «Καφές Κάδος». Σελίδα 5»

ÊõñéáêÞ 13 Ïêôùâñßïõ

Ocean Majesty
07:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 621

ÄéêáóôéêÞ Ýñåõíá
åíáíôßïí éåñÝá ýóôåñá
áðü ìÞíõóç ãéá
ðáñåíü÷ëçóç áíÞëéêçò 7>>>

Ôõ÷åñüò... Üôõ÷ïò,
Ý÷áóå 200 åõñþ êáé
ôá âñÞêå ï ÄéïéêçôÞò ôçò
ÔïõñéóôéêÞò Áóôõíïìßáò 7>>>

ÄåõôÝñá 14 Ïêôùâñßïõ

Viking Sky
07:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 954
Costa Victoria
08:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.394
MSC Musica
08:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 3.223
Rhapsody of the seas
09:00 - 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435
Silver shadow
12:00 - 19:00 - ÅðéâÜôåò: 423

10050 επισκέπτες
σήμερα στο λιμάνι

Öáßáêáò: Äïêéìáóßá óôç ÍÝá ÖéëáäÝëöåéá

14> >

Íá ðÜñåé èÝóç
ôï äçìïôéêü
óõìâïýëéï ãéá ôçí
ôïõñêéêÞ åéóâïëÞ
óôçí Óõñßá, æçôÜåé
ï Ã. Êáëïýäçò 6>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα