Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
Τέσσερα βραβεία για τον Χ-τύπο,
το xtypos.gr και το syneidisi.com
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MEDIA

12 10

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.10.2019
ΕΤΟΣ 24ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1125
ΤΙΜΗ: 0.10 ευρώ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

ΑΠληρωΤΑ εΝΟικιΑ

ολΕσ οι λυσΕισ
για τα «ΦΕσια»
πως θα νικήσετε τους συστηματικούς κακοπληρωτές

Εφιάλτης για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων είναι οι «φεσατζήδες»,
όσοι δηλαδή αρνούνται συστηματικά να πληρώσουν το μηνιαίο μίσθωμα για σπίτια και καταστήματα που έχουν ενοικιάσει.

σελ. 7

Μπήκε Το πρώΤο λιθαρακι
για Τή δήΜιουργια
καΤαφυγιου
αδεσποΤών ζώών
σΤήν κήφισια σελ. 13
Αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο Πεντέλης

«οχι»σΤή ΜεΤαφορα
ανήλικών ΜεΤανασΤών
σΤισ εγκαΤασΤασεισ Του
νοσοκοΜειου φλεΜιγκ
σελ. 9

Χρηματοδότηση 1 εκ. ευρώ από
την Περιφέρεια Αττικής στο Δήμο
Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

σελ. 4

Regional MeDia awaRDs 2019

Οι πρώτες
3D διαβάσεις
είναι γεγονός
στο Χαλάνδρι!

Δίνω ώθηση

στην επιχείρησή μου

Μεγαλώνω
τις πωλήσεις μου

www.xtypos.gr

Έχουμε θέση για εσάς

σελ. 16-17
Συμβουλές σε
ιδιοκτήτες ακινήτων

ΔIΑΦΗΜΙΣΕΙΣ:
210 2710769, 210 2719132
[email protected]

Τι να κάνετε με τα ρεπορταζ
ανείσπρακτα στην εφορία

Φυγή τσιΠρα Προσ τα
ΕμΠροσ μΕ ΠΕριοδΕιΕσ
σε πλήρη εξέλιξη είναι ζυμώσεις και διεργασίες γύρω από τον
συριζα, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου κόμματος.

σελ. 14

Παιχνιδια Ερντογαν
μΕ «Εισβολή» σΕ συρια
και κυΠριακή αοΖ
Τον ασκό του αιόλου άνοιξε ο ερντογάν, καθώς τα πολεμικά παιχνίδια που έχει αρχίσει τόσο στη συρία όσο και στην κυπριακή αοζ
γεννούν φόβους για ανάφλεξη σε όλη την ανατολική Μεσόγειο.

σελ. 15