Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοντστeα
pισΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
naypneΥΜΕ γλo !
Ε - Π Η 1 0ΤΓΗΥ ΜΡ
Εoς pou ww
wwww.olyγmpiobima.gr
Τpή 0ύου m epo
Τμ μο
ΠΡΟΣIA ΠΡaΤΣ ΚΙΟιαAΣ:
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ
ΑΝΑΠΤΥΕΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣ ΧΕΔΙΟ:
ΣΤΟΝ ΔΗΟ ΔΙΟΥ ΟΝΜΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΟΒΕΣΜΝΣ
Ένταξης στη ρύθμιση
25.000 έχουν
ξεκινήσει τη
ληξπρόθεσμων
διαδικοσία ατησης
Τι αλλάζει
για αδει ο δοτήσεις
και ελέγχους
οφειλν
Ίς παο pwa κήνς το ήw
poη ia ς nς upς
ny ηmpoτή nαγα mν πρσda
Oenptμε η 1η poα pας
ipoκής "pρμας γαmν poκ
tς l wάή poη κ
pη v oοu, mm mo
Ρ μιπομησην εtp
τuί po na ό 17600 μή
σ100 moo Ys
-Εuνo60 ην πλaέpα τα ν σov στν όη μpοοψκύpe nu 40 χρήσς
-Εuν ψmή η δδ οίας nς
ς Βa0 pή.
-Εpuν ββ 105αήρς αΒ
σnς pάκ
- ον δoi 10 poος p0μoε oτόκ
EΟΣ 31 ΔΕNΒMBRΟΥ
ΟΔήμς ο oυμ ει o
a νΤη u τ00
η aνoτp peμnς npμ
pvD po η aumoο ooς
μa oκρρ
pόo μaxwκp κ οu
εγwppo ap w
2n10 g100b0
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΕΙΣτ)
ΑΠΟ ΤΕ Ή ΜΕXΗ Τ 1
Προσωρινές
κυκλοφορικές
ρυθμίσεις το πρωί
της Κυριακής
ΠΑ ΤΟΝΑrΟΜΑ ΔΡΟΜΟοΥ
εmEx ΠΑ Τ ΚΑΙΕΡΝΗ
-ouνtpn σοδ Τπρούα gpος α
ovo uκin στοήvυο
ΕΡΕΝΑ ΡΟ08
Αρνητικοί
στη μετανάστευση
πάνω από 6
στους 10 Έλληνες
το T% EΤΕΥΕ οα
ΠΡΟΣΦΥΤΕΣ ΔΙDΕΡοΜ AnΟ
ΤΟΥΣΑΛΛΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Aρηpς oς o μ η μά
oη ous wΕw,
ε σό p uεpaάκοοή.
κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
Αναμένεται μεγαλύτερο
πλεόνασμα για φέτος
ψος νw ό o pήο a oύ οmw
" a τυς a p μαhoυνοpτpά
Dtpoθoμν ο μη κηw
pο Οσoο mν Doοpa ο Τηας ο
oτpuν ο a popίνw σn
μαλση μμοοοό δμοουν
6Μeoμ ηνoή- α ο
σηΑφη α με p ης μοvoς
Arόν rο Μohn, ο
uοδ η A ήάnoνr.
Πeps , n o ν ατό ην Τογκή
υπηoίακu Δήμυ Κουpη κα mν
Πpp Bono nap ov aν
κυρή 13ό aό ς 1 tto μ
1:00aεpμ ν οaς puος γα
νκiηφ, 6uο κ t4κκ
u w oης tu u w
Τpp vnmν Kουpnp.
ΘΑ ΔΟΘΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ
Αcοό αή ο ν τά λw dst ο
0160μp poς Μη ς αοι ansn
oopη δάpρη πp rpοο
μόενο,
Eεoτή oaνη μεονομαροφόμο πις ο δος
owTrs Tη Pogp , σmdo wιpp
po o μ
Sν oγαμη o
Fanopοπορς
ΣΤΜ ΠΑΡΑΝΑ ΑΝαΣ ΚΤΡΟΥΣ
ΤΝ ΚΥΡΙΑΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Εθελοντικός
καθαρισμός για
ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΝΗΣ ΥΤΕν :
Σημαντική ενίσχυση του Γενικού
Νοσοκομείου Κατερίνης
Αυτοκαταστροφικές
τάσεις
παρουσιάζουν
οι νέοι
δεύτερη φορά
MΑ ΑΠΟ Τ ΠΟ ΡΥΠΣ ΜΕΜΕΣ
ΠΕΡΟΕΣ πΙΣ ΜΕΣΟΓΒΟΥ
ΜΕ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΙΚΟ ΕΞΟΠΛΣΜΟ
Ο mής κυ roo
Μo υ Μονr
πpoopά
AΠΟ 15 ΕΟΣ 25 ΕTOΝ
ΜΠοooμα μα Mής μς po
ΣΟyo ΡΟRR ηο
FREUNDEEs
ELUNND , δr
eu μ σοp v η - rpo"upno uής uoς αwν
uporpn pυν γα πwσηptη mς ψυς
oTnως
Eυνμ μαη
σno ppo u
πpοαμα
ο ς αμος,
φφςαuaς
ό κς oοtρο κυ Μooμ, a μοa
σκ δoος ς ουήες mu φμ.
Πρoμnτεβημον οι nδηες του Μμα.
μμεφησμοοή potpv πό οις apopμτς υ δοον
uς μές ναονμον 0φoν
Ty Κupή 12 N σω poμοε μ
μφητwa ός apμς oο
μμοεpηήμα ς pol AAής Kpo,
bo ιυ ηyoνooό
pομόες pςος ς
Μou Την Μραή 30 0npiu η δράη
oφαίμααό να κ σίκo o
υπόe μnς ερλλας Ο oρaς
ς ή α
Cpμ mο Δήμας Πoαopοd
oy w κπtν ο κά μ
ομμευήm σdin, κς κ α4άpΚ
w δνμ τ
Spασnpο omy pοuή mς Γημαίος με οό
ηνanoγη -νκooppo ooν ονop
aa oua οoo mpaovoεμο
μο oν οδrpς. Mopδηκ
CK αηuήu n. Bna
Χαδan enp nς w .
iuvομυ ipα μtpoη σς
ης o10 0ντu pοοw
a a ς άς, ό 0
dμαην oς μντ άpοw
ίομ ομ
ων νο δα
οΜ pouu u ς on Σ
PORUΟ NO ά sElUmό N
Dmpo υς apoυς o, mην . Kοn
Darr η στ μς πμ n poωκά
διος φίκς auwpop
καo μήμα τio oτo a φpo
Εδoonό υπήprp orκόεo ppόp.
Ες o pος oiς opας υpν oτη Μ
Επίσκεψη του δημάρχου Κατερίνης ΕYDOR
ΤΕΡΠΟΣ
στον αρχιεπίσκοπο Ιερνυμο
ΣΥΖΤΗΗ ΠΑ ΤΟ 10 ΥΜΕ ΔΗΟ
NEOTΗTΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΕΡΜΗ
φλτρο βρύσns
ΚΕΛΕ 15YΚΥΕ
Κτnτ40113τ n SΓenm1Α.
ΚΠ-κΑΙγλΙΓΑΣ Ε j5
Τοφp ρύσ E wvdem
anuθti συν βρύοn m κos .
Eνaι συμβαιό με τ nepούερes
bpoots m σγpes
riωλουνται αυτόναμα διαμερισματα,
στην Δεστοκαριό Παρίας αnό 52τμ
uς 50τακαντά στην θάδα σσα.
Επαγγελματικά ακίνη τα και
α κοπεδά ντaς σχr Blου και τς
στην Αιστο καρυά κ ηλάκαι
hταyωpnυ.
Τιμή ΣΟΝ
12,90
Τηλ. 2351091197
ΠΕα ρχ ο &7