Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χιτικη 50>
Διαφόνεια
ΑΝΕΕΛΡΤΗ Τ
10Usμβα) 2019-Π
ΕΦ ΜΗΡΙΑ
Ε ΒΛ) ΜΑΔΙΛΙA
pως I9% ' Πα 20-μ, λη 90-Πμήρtλλοι
11rs Noppiou 1
σηείοδο
τολuτρά
| Τ0 ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΩΝλan,
ΟAIΟΦ010
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝΕΧΥΡΑ
|Βaλuτεγτίου 1, ΜΟE2o pηλun μ γ Τη,2) %6, 6 714 Mεiwambivgr
Τμ500ΕΕΝ 10Υ
ΑΥ nnΑπμομδ0, τηλ τ2 ι(22 α2n0 250naldany Eoaneίgr
Μετανάστευτκό Ρεκόρ τυίξεων στο Αναίο
Α122 μετανάστες διαμένουν σήμερα στη Χίο
Πάn Εκάης,
ενδικαιολογουμαστε ογaπτυχουμΕ
κααxε εναι οι κρί μααναπωνnp0uw
στε p5 του Αητου οnbu συοαομ να φου νουν κετα σσοτό S μδημε ηνά Μεπα το 1 1
τομεnouέρονπή ΧoD no α Δυτos.
neoutenxπνανόμn 1Η5 οματην Ττη έπο
παουκπιne EDEEκάε Καυφa Αγats
μουρ. ΒεομαSο καί Γαναρι Ομουσο Σύμ
φωνε10 θυμό Σινοπκό δύντιο Ε νου
Συνίουην. Ο amohres θμα των τ5ταυοπν
στη Χiο ονά τη 400 σομα γοό 5 φυσικά
ένουν μpnογπεί οι πρςτον τείευμων ο ον,
Σνέεισ οιnαήικ4
Συrτ σποπλεποaτο
-MeaBμλδαόio
Εno3n θaa ano3upρέοnσrό τα κόποα
Υnoδονi και Τουποnoίnom σα ihιά νοπά
έσυοοπαιaπότηι κύβεονήευ αδ τ πωίτe
Δευπο5οs στο ηιμον του Γεροs ναaεuss to
επιβaτη ογηματημοο Πnoι ΗNipsa Ξαμα μαοης ωγμας Ε μτόσυα αnό το μαι του τα koa ή Κuinnvn α μας 1
επομn απότη Δα πο maiaρ των πποanaε γε τμ aπsουμμρεοή an τωγν σκον Γοεκαιαι γα ττο μ naυ πήουνσε ευππωεε κα
τηφoE αι έουναπικεί εαιno Enβeπηνον μE οan μE oo σμότη ομήστο Βαγοκοοινου 5τa in orpηυς κe
τοικός Νακονa. .
Ν.Μπαράκη κΟίουγταξίούχι
δΕΥΕΧουγ ν0εδηΒούνηuioE
νακσ 4
Καλλιεργούν τρα Μαστία
και στην Τουρκία με σκοπό το κέρδος!
Συνομοιπσίβδα 90
Nnpand o
πόφαμ pmlρmα
Καλλkypύοσία ου
μααένdpο
: Κάτι οaν ΝΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙA!!! .
aνέησα ο ποσs5c06 της Ewubns Vesπνο
n20ayων Χίοu, κ . Γυγos Τούμn μπά
την εSoo oυ οι Τουριοί tnove μεs. anερούν υα ταβλεογ050μ μετίνα, πα
eapn tous. 5ημουεU30 του Πρe5coυτης ΕNΧεεμοοιοιωνι Sutioσηsαςφεετaι όι η ΕNX 6α nioti και naiova όna
tα aναμαia εnsaopμεπιά μετο ΥΑ την
5aργanon κα την εμηοοικη εππυία του
Πosοtes . ΑναΠίτικά. ο nρe-5cas aνχρέ α
aπιoμετε nosnea nοu Ynovται ετmν
arέναν, nhauoa γτmν καHέoτε τ Νa .
πιχa Εnεun o Buο εa oυβoρ , Bno to ηona n oνεύronoutσουμε ίοανοηοογωα, Τoniwo,0ορes , Κερmi AuCPAE
spirits
6έου1o1-νouovaoatao arήν κοθεουτή του πoειονττs κα p ouπeοφploμε ονοnoyn
ΗEΙΚ θαπορε και Πρίφυη επο 10 oνοροο επuερμμαα μερaγο ηνδοσφonio κοι m anooim Πasio του ήpoiiκ α .
κα5τι νναθέτσησμσυ και ύιάσφομσι αυ 0ρο0ωγm 5 δσυγοσιας
ΤΗ Κορέογeo mι η μαθέοιουlioσνας έm μηε nmmy σεμμαυο δοστηησποιο αιστεπάκα συχαιακό μαsηdέατηα.
Eρο oπuν ε οστο Εξωτερκόeς ο Eπαg0nG Αυτό Πον μέα αιο καθη ας anςτη, oπυmιοα aξns τoν προιδικes ν .
(ουνεδμτσπootσa sαμ ne, είsm
iοιuογο νον Εαι 6ε/ Bουμειν ωσθιθσυεεπστο και κον ε7αναν
ΤEL30 2271042158
υνέχεικοτη οfl a
ΔΑ ΑΣ Ε
ΣΗ ΜΕΡ
ΑΠΟ Η
GμFHhanrταυτί eκUθaν
διtε taaiostasoις έεν διαιmdιn
ΟΙ KEUEΙΣ ΜΑΣ
Srpmρομγωλm nδ
sow7 AΚΗ
38 ΑEGEOU w Giios
FB Caprice Cafe Bar