Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Οκτωβρίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cςημερίδα Δικηρύξευν-Δημοτπρωστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6884
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Επίδομα
θέρμανσηs
- Πότε θα καταβληθεί
Εξίσωση
αντικειμενικν τιμν
ακινήτων με εμπορικές
Αλλάζει ο χάρτης της
κτηματαγοράς από το
2020, καθς η κυβέρ.
νηση , όπως απο καλύ.
πτεται
προσχέδιο του πφουπολογισμού ,
έναντι της εμπορικής
αξίας , καθς και σε πe .
ριοχές της , χρας με
πολύ υψηλή αξία ακι
το νήτων (πολυτελείς πα ραθεριστι κές
Σε δύο σημαντικές
αλλαγές σκοπεύει να
προχωρήσει
υπουργείο Οικονομι
κν για το επίδομα
θέρμανσης
2020. Η μία εξ αυτν
είναι η αύξηση του ρεί στην εξίσφοχω- περιοχές) , που έως
Αυτή η παρέμβαση θα
δσει τη δυνατότητα
για περαιτέρω μείωση
των βαρν στους πολ.
τες που κατέβαλλαν
δυσανάλογα υψηλους
φόρους ακίνητης περ.
ουσίας . Με τον εξοραξιν με βάση τις θολογισμό , ωστόσο,
του συστήματος των
αντικειμενικν αξιν,
το υπουργείο Οικονο .
μικν υπολογίζει το
ξει πρόωση των
αντικειμενικν με τις
χορήγηση σημαντι- εμπορικές αξίες , εν
τρα δεν λαμβάνον .
ταν υπόψη.
ποσού και η άλλη η
εντάσσει στο αντικεικού μέρους του επδόματος θέρμανσης μενικό σύστημα περ .
που 7.000 περιοχές σε
όλη τη χρα . Όπως
τονίζεται στο προσχέ διο, η αναπροσαρμοή
αντικειμενικν
για να διευκολυνθούν
τα ευάλωτα νοικοκυριά λόγω της αστά
συνέχεια στην 11
αυξηθούν και οι τιμές
αντικειμενικές
αξίες
θα είναι σαρωτικές , ζνης στο Παγκράτι,
στους Αμπελοκήπους ,
στο Μετς κ.λπ. Οπως
κές ανατροπές λόγω προκύπτει από πρόAirbnb και χρυσής σφατες μελέτες , οι
βίζας" . Οι τιμές πλη- τιμές στο κέντρο της
Αθήνας καταγράφουν
| κριμένων περιοχν 2020 να εισπραξ υς Αθηνας και, στα με - αύξηση μεγαλύτερη
καθς από το 2018 κα
ταγράφονται σημαντιπραγματικές αξίες θα
συμβάλει στην αύξηση
της εισπραξιμότητας
σε ιδιοκτησίες συγκε.
Εσπασε, το
τηλεφωνικό
κέντρο για τοus
νέουs διακανονισμούs
σης στο κέντρο της
της χρας όπου τρα
το επίπεδο των αντι
κειμενικν αξιν είναι
αρκετά χαμηλότερο
σθετα έσοδα
142 εκατ. ευρ.
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι αλλαγές στις
Υάλα αστικά κέντρα
έχουν πάρει την ανι
ούσα και είναι εξαιρε .
του 30%.
Ηδη στο υπουργείο
Οικονομικν έχει συ,
συνέχεια στην 10
πιθανό
κοινωνικό
Έσπασε το τηλεφω
νικό κέντρο της ΔΕΗ
χθες , πρτη ημέρα
εφαρμογής της δυνα
τότητας
μέρισμα τον
Δεκέμβριο
ρύθμισης
χρεν τηλεφωνικά,
χωρίς δηλαδή την
υποχρέωση μετάβα
σης του οφειλέτη σε
κατάστημα της επχεί.
ρησης.
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9
110 μες