Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς

24

ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

ÓÅËÉÄÅÓ

Πεμπτη 10 Οκτωβριου 2019

Áρ. Öυλλου 3446 Åτοσ 16ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]
ÌÅÔÁ ÁÐÏ ÐÑÏÔÁÓÇ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ Ã. ÊÙÔÓÏÕ
ÓÔÏ ÕÐ. ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÌÅ ÔÇ
ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁ Á. ÃÊÉÊÁ

«ÏíïìáóôéêÞ ðñüóêëçóç» óå
áíáðëçñùôÝò ãéá Äçìïôéêü ó÷ïëåßï
Áíèçñïý êáé Íçðéáãùãåßï Áñãõñßïõ!

ÓÅË. 7

Ôï ðñüâëçìá ôùí áìðåëïõñãþíáìâõêïý÷ùí óôï Õð. Ïéêïíïìéêþí
-Óôç óõíÜíôçóç ðáñáâñÝèçêå
êáé ç Áóçìßíá Óêüíäñá

Ñáãäáßåò åîåëßîåéò óôç Óõñßá:

ÁåñïðïñéêÝò åðéäñïìÝò
êáé âïì âáñ äé óìïß
á ðü ôïõò Ôïýñ êïõò

-Äéåèíåßò áíôéäñÜóåéò & áíáöïñÝò ãéá èýìáôá ìåôáîý áìÜ÷ùí

ÓÅË. 24

Èåóóáëßáò ìå ôïí ¸ëëçíá
Ç êüêêéíç ãñáììÞ ÌçôóïôÜêç ÓõíÜíôçóç ôïõ ÐååðßñéôñïöåðïñåéÜñóôéò÷çÂñõ
îÝëåò:
Ê. Áãïñáóôüò óôïí Ì. Ó÷ïéíÜ:
ãéá ôçí øÞöï áðïäÞìùí

«Ç Åõñþðç ðñÝðåé íá óôçñßîåé
ôï Ýñãï ôïõ Á÷åëþï»

ÓÅË. 7

Óðýñïò ËÜððáò, ÂïõëåõôÞò Êáñäßôóáò ÓÕÑÉÆÁÔïìåÜñ÷çò Äéêáéïóýíçò ÓÕÑÉÆÁ

ÓÅË. 7

Ï Ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ
2020 ðïõ êáôáññßðôåé
ôéò ðñïåêëïãéêÝò
õðïó÷Ýóåéò ôçò Í.Ä.
êáé ôçí õðï÷ñåþíåé
íá ðáñáäå÷èåß ôá
åðéôåýãìáôá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ

ÊÑÅÏÐÙËÅÉÏ

«ÊÁÑÅËÁÓ»
ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ
ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΠΕΜΠΤΗΣ

ÓÅË. 12

Ôïí íåáñü Âáëêáíéïíßêç
Äçì. Ðáðáêþóôá õðïäÝ÷ôçêå
ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò
Êáñäßôóáò Ê. Íïýóéïò

Μοσχαράκι ψαχνό................ 6,99 € ôï êéëü
Χοιρινές μπριζόλες λαιμού... 3,99 € ôï êéëü
Κιμάς πρόβειος......................3,49 € ôï êéëü
Κιμάς ανάμεικτος..................4,99 € ôï êéëü
Πρόβατα............................... 3,29 € ôï êéëü
Γίδα...................................... 2,99 € ôï êéëü
Κουτόπολο μπούτια............... 2,29 € ôï êéëü
Λουκάνικο............................ 2,99 € ôï êéëü
Μπριζόλες μόσχου............... 6,49 € ôï êéëü
Συκώτι μοσχαρίσιο................3,99 € ôï êéëü

DELIVERY Ôçë.: 24410 72779

Åíôüò ôïõ 2021
ç Ýêäïóç ôùí
íÝùí ôáõôïôÞôùí

ÓÅË. 15

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ

ËáðáñïóêïðéêÞ ×åéñïõñãéêÞ
ÏãêïëïãéêÞ ×åéñïõñãéêÞ
ÑïìðïôéêÞ ×åéñïõñãéêÞ

Τώρα και πίτσες

24410 80546
6978 841070
DELIVERY

19:00 - 01:00

ÐñïáíáêñéôéêÞ ìå äéáññïÝò
ãéá Í.Ä.- ÊÉÍÁË
-ÄéêáéïëïãçìÝíá áðüíôåò, óýìöùíá
ìå ôçí Êïõìïõíäïýñïõ, ïé Í. Ößëçò,
Í. Óáíôïñéíéüò, Ã. Êáôñïýãêáëïò
êáé È. ÔæÜêñç

ÓÅË. 5

ÁèáíÜóéïò Ðáí. ÊáñêáëÝôóçò

Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα
καταστήματά μας και σακούλα προσφοράς
με 20 € 6 κιλά διαφορετικών ειδών κρέατος
-ÊÜèå ÊõñéáêÞ ôï êáôÜóôçìÜ ìáò åðß ôçò ïäïý
ÊáñáúóêÜêç 143 ðáñáìÝíåé áíïéêôü áðü ôéò
8 ôï ðñùß Ýùò ôéò 2 ôï ìåóçìÝñé
ìå áðßóôåõôåò ðñïóöïñÝò
-ÍÅÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÐËÁÓÔÇÑÁ 42
(Ýíáíôé Êùôóüâïëïõ) - Êáñäßôóá

ÓÅË. 4

ÓõíåñãÜôçò
ÅÕÑÙÊËÉÍÉÊÇÓ ÁÈÇÍÙÍ-ÉÁÓÙ GENERAL
ÉÁÔÑÅÉÏ:
Ä. ÓÏÕÔÓÏÕ 38, 1ïò üñïöïò,
Ô.Ê.: 11521, ÁÌÐÅËÏÊÇÐÏÉ

ôçë.: 210 6442062
êéí.: 6944 740444
fax.: 210 6442017

ÓÅË. 5

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα