Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
@ ΜΙΝΟAN LINES
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΡΑΙΑΣ
HΡΑΚΛΕD-ΜΗΛΟΣ-ΕΡΑΑΣ
ρωοonA 2δως 15
tp pο oς 1100
u ικίΜe
ΠEΜΠΤΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1Ι www.anatolh.com
Εος dρστως 1932
HΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φoλλου
rυin μίενίαιυπίσευαι
Ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΣΥΡΗ
www.minoan.gr
18.667
.ελίδα 26
|Σελίδα 4
Προβληματισμός των Πρωη)
νιατη μονοδρομηση τουπαραλιακού
ΑΠαιδικά-προπαιδικά Πρωταθλήματα
διοργαννεικαι φέτος η ΕΠΣ Λασιθίου"
ΚΤην πλήρωσαν
οι τουριστικοί Προορισμοί
. Συνεχίζονται οι
επαφές στην Αθήνα
για τα θέματα του
Δήμου Ιεράπετρας
Σελίδο 9
Ηταν τελικά κκομπίναν η Πτχευση της Τhomas Cook;
πειες για τους τουριστ Thomas Cook στην Βρετα - φανς θα npene να ανο .
Peropτά
.Η Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Κρήτης
για το προσφυγικό
ΜIΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ κούς npoopoμο oκό ne ότι η Hays Travot θα αλλού οφού η νέα ετa.
νiα Η συμφωνία npoβέ ήpouv την τύχη τος
Αυτό είνα το
λλλαξε χέρα η Thona υμnέpooμα nου npo onoκτήσε ουνολικά 555 pεία δεν θα ευδιαφερθεί
πτει anό τη χθεσινή για ουτούς,
Είναι npοφανές , λοι
καταστήματα σε όλο το ΗCook όnως ανακονθηκε νακοίνωση με την onoia νυμένο Βασλειο , npooφέάνθρωnoι του τουριου nισnμomοθημε on n- poντος δυνατότητες εno - no nuς το npύτo όφε .
στην Ελλόδα να μιλούν
ια ολοκλήωση της με .
Υάλης -κομπίνας , του του.
ριομού Το βασικό σενόριο
nou εnαληθεύεται ενoυ Η
Thomas Cook , με τη στή
pξη της Βρετανικής noλ rκής και των napaγoντω.
του Σίrυ στο Λονδίνο , κα τάφεραν όχι μόνο να μην
EenouAήoυν τον μεγαλύ.
Τερο τουριστικό nράκτορά
τους στους Κνέζους , αλά
κέρδισαν και εκατοντά
δες εκατομμέρια nροκ
λντος μια τεχνητή κρίση
nou ήταν γνωστή ως νηo
ψία, αλλά κανείς δεν γν.
p nότε και nς θα ε.
Eελισσόταν. Τελικά mpαy.
χθες με anotέλεoμα οι
λος τόοο για την nαλαιά
ό0ο και για τη νέα εταρεία είναι η μισθοδοσία
nou δεν θα χρειαστεί να
καταβάλλει σε 17500 ερyοζομένους θέμα με το
onoio είχαν ασχοληθεί ε.
πισταμένως οι βρετανικές
εpημερίδες αναφέροντας
mς το λετουργικό κό
στος αnοτελούσε μεγάλο
αγκάθ για την εταφεία
Πρoφανς η συνθήκη t νο, εξαφετικά επdυνη
για τους npunv ηλέον εργαζάμενους και τις ουκογέ.
νεες τους στην Βρετανία
κι αλλού
Το δεύτερο εξίοοu
Eελίδες η και 28
Hays Traνel.
ΤΜ Α wdφr
Πλύσιμο των κάδων
στους δρόμους της
Σητείας
Σελίδο 12
Μθnxe . ή καλύτερα άλ vanpόσληψης σε eως και ήδυνο δεδομένο είναι το
μετonοθηκε αναpακτα αξε χέρια , ο μεγολύτερος 2500 npinvν υnολnoς κόστος nou ουνenάγεται η
για την Βρετανία , τους
μπλεκόμενους noΤο0ες σχεδόν άγνωστο στο ευpί κατάρpευση του ταξίδιω .
και χρηματοδότες καθiς κοινό της Ελλάδας Hsys Tou Υuνu Δοn τους ουνεργάτες του npd .
και Τις αγγλικές τράπεες Τοve εξαγόρασε το δ.
και με οματηρές ουν - κτυο καταστημάτων της
Ε 2ιστος
βρετανικός nράκτoρας Το nou aπολύθημαν μετά την
μη πληρωμή των οφελν
να τους ξενοδόχους και
|ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
στις 23 Σε"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!
ΝΤΟΜΑΤΕΣ 0.39
Ελληνικές
ΠΑΤΑΤΕΣ
Λασιθίου
ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ .89ε!
Κρήτης
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΕΗ!
Πτεμβρίου α.
17.500 εργαζμενο πpo .
κτορα στις χρες . τουρ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση otλa 4
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ Mp
ν nonoουμν καυοων
46ρες σpoς mnς
Εκο Υumpο εppov ρr
VAo Υ
Βουλσnτp
Nednae A
Το ΚΙΛΟ
.ΚΤEΟ
ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙΘΙΟΥ R.Ε.
ΖΑΧPΡIΑL ΠΑΤΡΟΝΑΚΗΣ
Το ΚΙΛΟ
0.49€
C10787
ΕΓΓΙDΣ ΕΛΛΙΤΙΚΝ
Ξ α ΤΟ ΚΛΟ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΙΑΤΗΣ
cονγνεστε χεριλέ ημέ
ΥοΟHAMΑ
ΝHanKοοκ
τονοτικES
ΠΡΟΣΟΟΡΕΣ
mom0 αmm a
ΝΕΑΠΟΠΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Πoλnon κ Ρ90τα καιAαχνιά
ΕnuΜENλΟν κΟΑΟΣΤΗ ooν
3041021711 .
α τπνλπτ
28410.32100
Φρέσκα φροι
28420.93100
Θ 28410 33271

Τελευταία νέα από την εφημερίδα