Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοpτστoα
pισΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣTTAΣγos
naypoeΥΕ άγλe
Ε λ.Μpa mΗ οκτ ον
Τ σ10
Τμή0Μου pd
www.olympilobima.gr
Εoς plou w
ΑΝTΔΡΗΣΕΣ ΠΙΣ ΟΤΟΕ ΠΑ ΤΟ
nowOMoXEΔΟ
Γ. Αρβανίτης: Εάν
Ψηφιστεί θα φέρει την
πλήρη διάλυση των
ΑΠΟAΟΙΣΜΟΣ Κ.ΜΗ ΟΤΑΚΗ ΣΤΗΝ κο. ΠΣ ΝΔ
ΣΤΗΘΕΣΑΛΟΝΗ
Συγκέντρωση και
πορεία διαμαρτυρίας
των συνταξούχων
ΔΥΝAΜΙΗ Η ΡΟΣΟnΣΗ
ΜΟ ΤΝ ΠΕRA
Το σχέδιο
για τις επόμενες 100
ημέρες της κυβέρνησης
εργασιακν σχέσεων
ΕMMΕΡΟπ ΕΚΛon
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΤΑΙκο ΚΤΡΟ
ΟΙ ΝΟΜ00EΤΚΕΣ ΠΡΟΤΟΒΟΥΑΕΣ
0 Ο ΑΤΟΟΗ
Τν τΣτ ΕίΗ
Ρ Bo α Α
ooooocoe
Eunpοη δpuμς ooAμΗ
Βουοu ομοκipοv oη Οοoiκn
νοού ατό κ νη M.
ετpoτα μ στό ην Μaπpη ο
Apo, Σρρας, η Μo ς
ποο π ΚρnΜ t α moaση
tξίwρον ηίaσui u
δoήμpo ο ν τpropva
6η. oa n μ μή τΠo
Mμή Τίη mκ (no
o Ερσό Μopο Καιρης βρi
σήκm κομαημα κμο mκΟτου α
οκό yεωμ η μφο
κυνομύναωπd μod o 4γαο κα ατέράο n μ στό
r ς Εμοας Ενος
meuη φγδ
Ο Δήμος Καπερ νης
στην ελληνική
τουριστική έκθεση
ΣΤΗ ΒΑΡΣ08A
ΠΑ ΜΕΡΑΛΟΓΩ ΒΡο
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας στην
Ε.Ο. Αθηνν.
Θεσσαλονίκης
ΘΑ ΛΕΠΟΡΓΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ
ΑΠΟ TΟΝ EΥΑΤΕΛΜ0 ΜΕXP
του ΠΜφΟNA
Τάξεις υποδοχής προσφυγόπουλων σε
πέντε σχολικές μονάδες στην Πιερία
οoη mς αφς ωwn
μ σ Φ 06Α6ηγύno oης oό owοoo κή βο τu
αμακύμέα Dun άωυ
uοooυ κήοu οu Πλομ ,Φoo
νoήμpα Πμm Μμds ηνnν
oηήμ u καηp κ
tμa με η Γoή np ή Aaττηή
Δ ηο , η mpητς
eppoς θα οο αόnς 20000 ou
E ο λααός uοu
ouπpς ova τpμoAΘΕ.
ηmμo Pοης με οη pς ήa
rop pά onς Κnph
ο mν μη pon , nκ κ
tiong ο νCt .
ΡANORAΑ υpομτ σομο
κό on n apφ
71 ΣΧΟΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σuoάu 200 γμrόo
Eλοη a
πος εm δισr
πpοoμd p
οκόinς 501050
Nεστupοήη
urατό n α
οreμ Ea
Σοοpoη θο τv
ω ος μοοας
εmδοr, wu
Εάooτ oς K
Πρopo ρς ou
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
μmta en oo
Σε μια ημέρα έγιναν
993 τηλεφωνικές
ρυθμίσεις για οφειλές
δύvoτνα
Αmupήpν
μ έ αφμνrdn o Ος
Εpας ήμ
Εστο omεφi κη y.
πpn ημiαμχοήςaνorpας p
ΑΝΔΡΟΜΙΚΑ.
Τι φέρνει η απόφαση
του ΣΤΕ για τις συντάξεις
τaημος τu ο ma m mρnς
Συμpαμεκποei aό opa σe
ης mlrat, αακτςωπ
o ο 11 Τ0οίσοην
Μάοχθς όνον 500 βεματές s
tomμως00 (ήowγα p ήoo
ημα wmpκ ά0 ηΕΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ
Πapep γm oρκά κα
ipαtως ο
Το Μπpα μεmomδρομό
oupw o ane on, oύμpoα
μ. ήpo νυούς στόο γοoς δo 35 νομεν
6po οnoμό miονn
oση ηpoη που oloi ov oyαό
oαp4 δ oτa σοpς nνουτ ς
ήoν δα
εoiooo νpoη κυ mς Εr
Εpanoς (6
M pη συάω oτις ανepυς
οναaμά ποpάτμν μ γ Soμαu Au 3015-Nσu 0 ωoκάu t ν κ
κo5η .
οnβp άτο γααμ 10
Χoup σήους φmστοούνης
poος oονής
Τονopoρμ mo μν υ o
εppμοή ν αpτmoήηauan
" pόη βοή Μoο
γαανί oη w uλη φω
Τοpάγμαγκμή ΕH
Τουpος ς πpopnς o κ
μανο dlo μο pος nκφn, κ.
Τηy E A Κφάες υ Μ Ο ΗrΟ44Κ καυ
Σupοo ης uιenos 09 ι ov
χo ημάn -pα ος αμα d Δ oμρβόν οος
ναμςpοoγας μ pοpoν κα νμναντάν υ 5014 poιnv o Με προόντα πoότητος στις
κατερες Τμtς κα ο
ζαδκονίνο μας πpοσuπ κό, σας
εγyuόpoστε το κατερο
eποτέσμα
omaaν ίφ.
Μοροά τα r γαε s
ομαός , poκ, η
pημή ς κppe
oum ήμΤν
apoη ου o
ΕΕYDOR
T2351039303 & 34886
|ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛΕ ESTATΕ
konstad inid [email protected]
φλτρο βρύσns
Κorngευτουμm Krppeοα
eaerdα
Μπtτόν
ΚΠΕΚΑΙΥΑΙΑ
ΜλΕ 2
Κατεpίνη
ΤrA:2351ο70359
Τοφpo ρύσ Te ovtem
0uθεί σων βρύn κουβνο. .
Ελα συμβαι με τ nepooύεεpes
Βρόσεs γορέ
otonομerlu000ουανοοαι
riωλουνται αυτόναμα διαμερισματα,
στην Δεστοκαριό Παρίας αnό 52τμ
tuς 60ιμκοντά στην θaiασσα.
Επαγγελματικά ακίνη τα και
eκοnεδά εντας σχεδίου και εκτος
στην Λιστοupuo o nάo
Διταωραυ.
Τι μή ΣΟΝ
12,90
ΕΡΓΟΙTAΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Τηλ. 23510 91197
ΠΕα ρχ ο &7