Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Οκτωβρίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική εcημερίδα Δικηρύξευν-Δημοτπρωστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6883
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Συντάξεις
χηρείαs
Φοροελαφρύνσειs:
Έρχεται καταιγίδα- ευνοϊκν μέτρων
για τουs φορολογούμενουs
Μπόνοus- έωs
και 1.200 ευρ με την
nληρωμή Νοεμβρίου
Πακέτο
φρύνσεων που αναμέ νεται να δσουν
ανάσα σε εκατομμύρια μηλόσυντελεστή ΦΠΑ
νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρή σεις προβλέπει το προσχέδιο
του προϋπολογισμού
που κατατέθηκε τη
Δευτέρα στη Βουλή.
Το προσχέδιο περιλαμ
πτουν το 90% των οικογενειν.
-Μετάπωση στον χαφοροελαΕ 7
του 13% των ειδν
βρεφικής ηλικίας και
των κρανν ασφα
λείας.
- Μείωση του εισαγω
γικού συντελεστή φο ρολογίας εισοδήματος
στο 9% και αύξηση του
αφορολόγητου ορίου
για κάθε nαιδί.
. Μείωση των ασφαλι - για τρία έτη και του
στικν εισφορν εργαζομένων ηλήρους
Μέσο όρο 800 με
1.200 ευρ θα πά
ρουν οι δικαιούχοι
των συντάξεων χη βάνει μέτρα για την
ρείας με την σύνταξη
Νοεμβρίου, λογω καταβολής των αναδρομικν για, 4 μήνες.
Δείτε αναλυτικά n ρακάτω ποιοι είναι δικαιούχοι
συντάξεων χηρείας
συνέχεια στην 11
τόνωση της οικονο μίας με μεισεις
φόρων και ενισχύσεις
στην οικογένεια nou
θα στοιχίσουν στον
προϋπολογισμό
κές πληρωμές
Με μέτρα "καθαρής"
δημοσιονομικής από .
φόρου υπεραξίας ακινήτων.
- Επιστροφή μέρους δοσης άνω των 1,2 δις .
των δαπανν για ανα
καινίσεις , ενεργειακή
απασχόλησης κατά π ρίπου
μια μονάδα
των δισ. ευρ.
ευρ-στον κατάλογο
των οποίων περιλαμβά
Οι φοροελαφρύνσεις pειωση του φόρου και αισθητική αναβάθ - νεται μεταξύ άλλων η
Σύμφωνα με το πφο σχέδιο , στον προϋποθέσπιση υποχρεωτικής
πραγματοποίησης ηλ κτρονικν πληρωμν
που να αντιστοιχούν
στο 30% του εισοδή
ματος αλλά και η α ξηση
αντικειμενικν αξιν
των ακινήτων - προτί
θεται να χρηματοδοτή
| λογισμό προβλέπονται Προσπων Νομικν μιση, κτιρίων nou εξο από 28%
Φλούνται
ΔΕΗ: Διακανοτα εξής:
Χορήγηση επιδόμα
τος ύψους 2.000 ευρ
για κάθε παιδί που θα
γεννηθεί από την 1η
Ιανουαρίου του 2020,
με εξαιρετικά διευρυμένα
στο 24% από τη χρήση ηλεκτρονικά μέσα πλη
του 2019.
. Μείωση της φορο - επιφέρει εππλέον δη
λογίας των κερδων μοσιονομική
που θα διανεμηθούν ρυνση
το 2020 από 10% σε
ρωμής , η onoίa δεν θα
νισμοί οφειλν
μέσω τηλεφεπιβάστον
νου στο 11770
. Αναστολή του ΦΠΑ 2020ολογισμό
Πως θα καλυφθεί το
εισοδηματικά
κριτήρια που καλύ στις νέες οικοδομές κόστος . Οι ηλεκτρονισυνέχεια στην 10
Έσπασε
κάθε ρεκόρ
|η ρύθμιση των
120 δόσεων
Οι οφειλέτες της
ΔΕΗ μπορούν από την
Τρίτη 8 Οκτωβρίου να
ρυθμίζουν τα χρέη
τους προς την εται
ρεία και τηλεφωνικά ,
με κλήση στο 11770.
Υπενθυμίζεται πως η
Επιχείρηση δίνεται η
δυνατότητα
οφελέτεςς ανα κάνουν
μια νέα αρχή-, δημι
ουργντας προϋποθέ.
σεις για μείωση των
ληξιπρόθεσμων οφει.
συνέχεια στην 2
στους
Σελίδα 9