Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜΙΝΟAN LINES
HΡΑΚΛΕΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΟ-ΜΗΛΟ-ΠΕΡΑΑΣ
ΗN ΡΟΜTA σ 28% ις 5λ
αΝu ioς 0
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
συni πίηαίκτατίατνήn
wwwwmiπounsgr
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λοσιθίου 1 www.anatolhcom
Εος δρόσεως 1932
Αρμός φύΜo
| Βorής ΜiΑΗΛΚΟΣΥΡΗΣ
Διευθυνής : ΠΟΠΗ ΗΛ Κ0ΖΥΡΗ
18.666
Σελίδα 3
Σελίδα 25Αγιονικολιτες αθλητές Supl
συμμετείχαν στο 60
Επιχειρήσεις καθαριότητας
Με Προϋποθέσεις
η φιλοξενία προσφύγων
.Η Υπουργός κδεν είναι
ενημερωμένην για το
Τμήμα Φυσιοθεραπείας
Ιεράπετρας
ΣεΜ5ο9
Το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στην ΠΕΔ
. Μουσική , Εικαστικά,
Σκάκι, Θέατρο και άλλες
δράσεις στην Ιεράπετρα
ροντος, Ως χρόνος εu. διαβίωσης των προσφύ τότε πρόσοuγες . εντού
Γορτός
Peopτd
τος συνέδραμε μέου του
σ0ωσης των τουριστιν Υ μα ανοληφθεί όμεoo Κοινωνκού Παντοπωλείου .
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
καταλυμάτων , ότως ορe
τα στην πρόσκληση ενδ- rρuτοβουλία για ουγe - ενoύοrος με είδη nρopροντος nou δωοε ντρωση ανopuoτκής βο- της ανόγκης ουβέoεs
του Πολίτη είναι οι 6 μή- της κρήτης η οnoίa θα τόσο npoς τη Σητεία όοο
Το ήτημα της μετοφ0pάς και εγκατόστασης το υnouργείο nροστασίας ήθειας and τους Δήμους ηετσέτες σεντόνια κλn)
Προσφύγuν και μετανα .
στν στην Κρήτη και η δ νες Υηάρχει όμως η moo διανεμηθεί στους nρόoφu, και npoς την Αναπτυξιακή
ανομή Τος στις τέσσερις νότητα μονομερούς napό - γες μοω των Δήμων στα Ηpακλείου. nou αναλύμ Περιφερειακές Ενότητες τoσης 6 μηνν εππλέον.
του νησιού έχeι mpoκαλ .
oε ανησνχία , Η noλιτεία
anoδείχθηκε για άλλη μια
φορά ανακόλουθη με αντ
στοιχες ανακούσεις και κολάου και r . rpμματέος να κατευθυν0ούν στους e - διαχείpση των ρούν npo δεσμεύσες του napελβο Της ΠΕΑ Κρήτης εinε στην ντίστοιχους Δήμους nou οφύγων και μεταναστν
ντος όταν oπό το 2016 ΑΜΑΤΟΛΗ dτ ο onopeις θα αναλάβουν Το βάρος , nou εισέρχονται στη χρα
και το 2017 εyκατέστησε αι σέθοι nou διατuηνουν Σε κάθε nερίπτωση ο συ - μος , είνoι ένα εθνικό θέμα
860 an' ouτούς σε διομερί ενοδοχειοκοί noράγοντες ντονισμός των ΜKΟ να γ+ nou npέπει να το αντ .
σματο στο νηoί χαρακτη- του νηoιού είναι υπερβολ , νεται an' τον Δήμαρχο του μετωnίοουμε χυρίς κραυ pίζoτος τη διαμονή τους κο και mpopaνuς συνδ ντίστοχοu Δήμου .
ως npoυρινή Και εn - oντα με τον αρeμό των
βεβοιθηκε για άλλη μια noοσούνw και μεταν0 - aroφόσισε να προoφερ - τουριστική nεριοχή δεν εί.
φορά και στην nερίπτωση στν nou τελικά θ μετα . θεί η δυνατότητα άμεσης ναι εύκολο να διαχεφζε .
ουτή ότι . ουδέν μονμότε . ερθούν στην Κρήτη Εται ολοξενίας ασυνόδευτων ται ένα τέτοιο θέμα αλλά
ρον του προσυρνου
Σελίδο 10
: Χρειάζεται
επικαιροποίηση του
σχεδίου πόλεως Σητείας
όρια των onοi βρίοσκο - βονε να τα naρέχει στους
νται εγκλυβομένου
3 ο noοι nou oφο
pούν τη διαχείριση του
δικαιούχους rρόoφες
Υmεpβολικοί οι φόβο
των ξενοδύχων.
Ο Δήμαρχος Αγίου M rpοooυnκoύ aτήματο
Εθνικό θέμο .
, Το mpoφυγκό και η
Σελίδα 10
.Μία πρόταση για το
Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής
Είναι σίγουρο ότι μια
4 Εnίσης η ΠΕA Κρήτης
ονται με τον αριάμό των
Αnόφε το θέμα θα τεθεί eλλυές η ΠΕΛ Κρήτης noδν npooφiyu ono θα το tξετόοουμε
έχει οναλάβε να πpόξει Δήμους mς Κρήτmς ποu
Δημοτικά κτίρα για να
στη συνεδρίαση της Περι κάποια nράγματα σε ότι θα έχουν τη υνατότητα διαθσει ο Δήμος Αγίου
φλοξενίας τους σ συ - Μκολάου για να στεγα.
Η Σητεία ήδη φλοξενεί νεργασία με το αρμόδιο στούν πρόoφυγες . δεν ν.
ndρχouν . Μnopεί να unάρ .
Ο Δήμος Αγου Μaκo - ξουν ιδιτες πou να εκδη
λάου τον Απpλο του 2017 , λoουν ενδιαφέρον , Γνω
ουμμετέχοντας στο πρό - ρί π τέτοια, μέoα στην
γραμμα αυτό unό την a - noλn δεν υπάρχουν. Γpu .
νωστισμένων npooφύγων μόφωνη aπoφοoή της η γίδα του OHΕ και την ε - γpu , μηορεί να υπάρχουν
και μετανοστν από τα ΕΑ Κρήτης Το Μόρτιο μηλοκή στην όλη διοδ . κάποα μικρό ξενοδοχεία
νησιά Του Ανατολικού A Το 2016 hτησε η εγκο - κασία των Αναπτυξιακν nou ενδεχομένως να μπο
Εταφεν Κρήτης με συ- pούoαν να φλοξενήοουν
την υπόλοιτη νησιωτική νησί να νει uπό αυγκε , ντονισμό ano την Αναπτυ . κόσμο Αυτό εξαρτάται
ξοή Κρήτης αναζήτηoε αnό τους ιδοκτήτες τους.
Kαι nάντα με τη λογμή
olος του Πολίτη ανακοί - κυβάρνηση μεσα να γ ή μκρό ξεοδοχείο , αλλά κάθε Δήμος να μπορεί να
νυσε nως ενδιαφέρεται στοποήσε τον σχεδιασμό δεr δηλθηκε καμιά τέ σηκσει αναλογικά το βό
- το npooφoρά aπό ιδ ρος για τη διαχείριση του
στκν καταλυμάτων και γικού υτήματος για την τες και έτο δεν υπήpξs υπapτού πpοσφυγικού
ουγκροτήματα κατοκν nερpέpoa κρήτης λαμ . ατόσταση mpooφyuν poβλήματος. Αν , λόγου
μo Τις ανάγκες υπoδο - βάνοντας υπ όψι ότι η στην nεpιο Τότε μόνο ρ εδ φλοξενούσαμε
χής προοφύγων και μετο - Κρήτη anotελεί κύριο του - στη Σητεία κατέστη εφικτό 10ή 20 οννολικά ουκογ
ναστν nου ητouν άσ4ο ριστικό npooρισμό της χ να εγκαταστοθεί ένος μ ες, δε 0uο όΤ
Γροκειμένου να δερευη- ρας Εniσης οι Δήμαρχοι κρός αpιθμός οικογτνειν ναι τεράστιο νούμερο , mou
θεί η διαθεσuότητα ακ- της Κρήτης αξνoυν σε npoo 0ς πεσήμανε τουριστικό npoo της ne.
ΣελίΒο 20
φερειακής Ενωσης Δήμων αφορά το ήτημα αυτά
πpoεμένου να καταγρο
φούν ο διαθέσεις των δ- ένα μκρό αpoμό πpοoou ,
μοτν nαραγόντων του γων , εδύ και αρετό καρά
νησιού ως npoς την εn
δίωξη της κυβέρνησης να
μετοφέρει Τμήμα των ουYnoupγείo
|Για να απαλλαγείτε
από ανεπθύμητους!
επισκέπτες
Υπό όρους
Υπεvθυμίζομε ότι με οLysis
yoίou στην ενδοχρα και τόσταση npooφύγων στο
mκpάτεα
. Το Υnoupγείο noστο, oμένους όρου :
, Να ζiτηεί anό την διαθέομα διαμερίσματα
AROAYAΝΤΙΚΗ
να μισθσει κτίρια τουρ
της στο θέμα του πpοoφυ
ΠΟΛΤHAΗΕΕ
TΗΜAΤΑ AΠΟΘΗΤΗE ΠΤΗΝΩΝ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΕΣ
- ΚΑΤΑΠΟΛΕΗΝΙΗ ΟΙΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΗΜΟΙΑ! ΥEΑΙ
ΚΤΟΚΤΟΜΕΙ
ΧΑΤΑΠΟΛΕΜΕΕΗ ΨΥΜΟΝ
Δίνουμε λύση
ΑΒΘΗΤ uΝ
στο πρόβλημα σας!
μπορεί να 'Τpauματίσει , τε
- ΑΡOVATΙΕΜΟ ΧΩΡΟΝ
νήτων , καλούνται οι ενδι κάθε περίπτωση να δι .
αφεράμενοι να υποβάλουν οσφαλιστούν eξοπρεπείς ότι μπορεί ο Άγος Νικό- ριοχής μος . δήλωσε ο κ
σχεική δήλωση ενδιοφ - a ανθρηνες συνθήκες λαος να μη φλοξένηoε 2ερβό
Αος Μoλaος- Τλφuνο κα o 103227
0455 27 κα 68750M

Τελευταία νέα από την εφημερίδα