Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαπa
τον τόΠo τoυ
Πρetet να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοτήτης Εκότης- Δευθυντής ΒΑΣ ΤΕΡΒΑΕτς 5ο-Αp Φίλου 1154Τμή060 ουρό . ΤίτηβΟκυβρίου 2019
IΝΟRNMA Υ ΜΑΡΟΥ ΙΝΕΚΑE ΚΙΡ ΙΝΗΡΙ ΤΟΥ ΝΜYUIΚΟ
ΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΔΥΟ ΣΤΟΧΟΥΣ |
ΕAΝΥΛΟΠΟΙΗΘΟE
ΚΑΤΑΡΓΕΙΕΝΑΝ ΕΠΙΚΙΝΑΥΝ0 ΔΡΟΜΟ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΤΟΦΑΚΕΛ0 NESCO ΤΗE ΑΡΧΑΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
της nρέβεζος είναι εn κίνδυνος , αφετέρου
διότι η κατάργηση του
αφορμή το
ooφoτο τρο-PEΠΟΡΤΑΖ
καίο δυστύχημα
στην είoοδο της
Πρέβεζος Ργoίνe tan Αρας Ισελίκος συγκεκριμένου δρόμου
είvαι npo0nό0εση για
Aιστεί κanoτε η οοφ στην enuφάνεια το μεί.
ζον ζητημα tης napo . Λειa των δεερnομένων toν φάκελο Unesco tης
καμψης της Νικόηολn oxημάτων , κα0ς ο
οφενός για να tξoσφο. 6ρόμος στην είo0δο
αρχαίος Νικόηολn .
στη σελ . 16
| συνέχεα
Παρά τα προβλήματα και τις αντιξοότητες
οΙ Δομές ΨυχοκοιΜωνικής Αποκατάστασης Ψυχαργς
Κάνουν πολύτιμο έργο μα τους συνανθρπους μας
με προβλύματα Ψυχικής υγείας
Παpo το npopτα κο ς οναξοότηες nou
npotκupv τα χpόνna tης κρίoης , τo εξειδικευμένο
npoouno των Δομν Ψυοκονωνισί Anoκατό
στοσης νυκοργς εδ και 20 xρoνα oυνεεi να
npooφέpei στην κονwκή μέρμνα, oκι μόνο μέσω
του Ξεννα, oλλά κο μέσο anό opαρές δρόσεις
κα εκδnσεις npoκιμένου να στηρίξει τους ου.
νονορnouς pος nou oντμτωnίζουν npoβapaτο
φυκκής υγtίος
οννέζεα στη φε9
"ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.
ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
θετική η στάση
του Δημάρχου
Θετική η στάση του Δημάρχου
Πρέβεζας N . rεωpγάκου για εnαvε .
. Τα λεyoμενα mo - στη αναφορά oε ορθ. τα . Εxει λe τpία αυ .
τοκίνητ , ωρίς να κοθορίζεταί ο tunoς και
Μα ένα οκόηεδο ή τα κυβικά τους . Εnίoης
μεύουν μόνο για να διαμέρισμα στο Kολω , όταν λέμε " ειoόδημα ,
γεμίζουν τις στήΜες νάκ , στο ψκικό ή εν όλο οι Εληνες
των εφημερίδων και στην Ιαντορίνη μηορεί εννοούν το φορολο
να έχrι μεναλύτερη u 0ισοδημα, n
να υnop η δυνοετό, mo 1050 oκόne , nAoνotπτα tων ου.
θεν έσκες tων βου - μό διαμεριομάτων ή ο.
Λευτν , έτoι όηως - κοndδων,
nopaAovται , χpηoτmτα ανούσων και Φνευ νοήματος ουητή δα ή δομερίσμτα όn , Λευτν υnopaAΛει
σεων στα τmtontiκό uν nεριοκν της En - ως εισόδημα αυτό
κανάλια , ηproν, αν nάδος Το ίδιο σχύει nou npoκύητει anό
φέροντα στο ακε και για το εμβοδόν ο , την οφοίρεση tων
και όn στο mo0εv, nou κο0ων και διαμερ
είναι το niο onuντκό μάτων για τα onoίo
ξέταση του θέματος tou Καταφυγί .
ου Ζων . Αυτό συμπεράναμε από ό οα έγιναν γνωστά μέσω του δελτίου
τύποu noυ εξέδωοε η Παρέμβαση
Για Τα Ζo .
φόρων και nonλν
όλλων.
Γράφι ο
|Μιχάλης Γ . Λουκάς ! Λεύτερον νίνα άo ου0εμία νοψορά γνε.
συνχε στη στ
ννετοα ντη σΟ