Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΤΕΡΑ
ΠΕΛΟΠONΝΗΣΟΣ
οΡ 219
1 TΗΣ ΔΕUTEΡΑΣ
Μαύρη δικαίωση
στον συναγερμό
SportΕΟ
RUN GREECE
Λεν iταν
ΠAΝΑΧAΙΚΗ
μία anλή
παρουοία ση
βιβλίου
Ανίς oγίνησπ. σε.
τάι aα
Μάνυμα αio
4.000 κόομο
Προεροιάτna
ο nponovητής
ητετάίn ο
taιίe Τρm
ΜMε ινο o
μ r, Bay
μια αέΝ
NΑστίς, μ κάυμκ
άνελέμεν 554
άτει τηακπος
Κ θυλεςtέsiis μ ΗAΣ
0ετoυΗD ΟΙε
Μικκήψει
ΠΕΤΡΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΣΕΛED0ΟΡΕ0
ΜΕ7 EΠΤΕΣ
3neonoωνs0 ΑAΛIΗ
5410mο
Η φou κ pe 0δεpx
u i uμw Do
αd Sap , wv o
αonttp στv A Opi
a p δεpο
pb ww oδό μο
Φuwτpο κοκ w
Φκμο A Ano
κ Dυpe
ebo 4 Η
στο Πρωrοσeιδο
ερηpα
της .1 , Αν
ο Τατοόnουλος
to nάθaινε εδ e e sω 313
όρθε με τον 11o
tpαγκό pόηο
μεσς o
T Κφδοp pouva
ΝΟΤΑ ΧΑΡΑΞΗ
ΨΗΟΣΕ
0n.ΜΥΛΟΝΑ
μodiepοτα on t
αέuνεu xε pi
6rς γ νΑra
ΠΑΝΑΓΛΑ
οpκδικς Ap
nκεoρά nΡ
πo μέ
τopίς ο
wo οu po
γομd n poo
Σοbοpός po
wwέo Ε
σονο0μεί
ΤΟ ΚΑΡΝΑΒAN
ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΠΡΟΟ
ΒOMXANκο
Dpυωeνt
DAΜ, o
urnpκa topo
toμ κ 00.
pνoνκκκ kue
βa tieeκ Ηpo
Τρoγuδία με
Το φεστιβάλ γεύσεων κέρδισε 15.000 Aχaιούς nαδκ 25 cν
δο oυο
μowοuaαοίogέ euφητκ ο puα pon .
mκma mmφνo τητ o
οpo Anup x yp m xeύνοσ e
oyaοons
w ymνvo
ΔΩΡΑ0e oo NO
,ΡΑΤAS.
Street
ew Α οΙ
A Ο no
AAΤΑ ΝΑ
8-8-7
oκτνΡ0Υ 8010
ΚΕΠΟ3
Αρούο5e
fodil
BAΤΙΔΗΙ Γ. την
#A2 Μ 4 4wΠΑ
06TAΤΟΤ