Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wΕΛΤΑ
stau Ο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9ΑNΗ Π AΑΝΗ
ΟΚΤΩΒΡΟΥ 2019
Ε6Δ0ΜΑΔΙΑΙΑ ΕSΗΜΕΡΙΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΟΡΙΝΑΙ"
ΕΤΟΣ: 580
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4: 38π05
Far 2355 κου
Emi: nδοήφαc tn
Aρapός φ0λlοe: 2041
Τ4 60λλο: 50 Λεπτά
ΕΝΙΚΟΣ ΑΚΔΗΣ ΜΗΚΗ
ΑΝAΧΟΙΜΩΗΚΕ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ.
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ. ΘΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΟΝ ΡΑΤΑΕΕΩΝ ΠΑΝΜΑΚΗ-ΜΠΡΟΥ
Η oυμnροξη Tων δμοτκν mopaτoow ΦΛΟΡΝΑ ΤΟΠ0Σ
20ΗΣ ΜΑΣ. του δημόρχου όλρονος βαολη Γιανύκη κοι
ΔIOYPΓΚΗ ΠΟΡΕA-ΚΟΙΚΟNΗ ΣΜΕΡΓΑΣ to n
5eiou δημάρχου Στέpανου Μπpοu aνακονοθηκε την περ οένη Δευτέρα 30 Σεπτεβρο κατά τν ηρωτη ουσιοστιά
ανεδίοση του δημοτκού σμβουλίου Φλροος 0 npoεδρος
nρμήβεος λινίm γo τv nopαγωγn ηλετρκού ρείματος | Του δημοτού ουμpοιλυ Μχάης Χάτtος γνστononpε στοaro tpρστόon σην Ελόδα . Η δοφοόμενη ούξppη ικ οεpοs ς δωοτος συμβολους on κατατteηε οτο γραφείο του
αν δεν ληφθούν tγropo αoboτό μέτρο ατιμετνσης, η | mν Τριη 10 Σεπειρωυ τ0 εpopo ης ούμηροξης ουμωο
συνέχιση της λετουργος ης ineeepονοης η po0τοσία | ε ης ελευτοίες νομθετκές ριeμiσες noυ έγνον το nεpo
του nερφάίλοντος κοι η onόδοση των υnοχpεaοtων της | ομενο nλonpι Σupωνα με ης δατ ξεκ ntov ο δο npo A ono τoν ανιστεθμoτυό Τono npo ήoν το κύpα Τόξες νελον και λετουνοoν ως μο και εναία δημοτ
ΠΑ ΤΙΣ ΕΞΕΙΕΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΕ.8. Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η anoκηση δος αnθnψης γYα το υφιστάμενα δεδομένα
στν nεpαή mς Δυτκής Μαεδονας , σε σχέσ με ην noογωή ενέργειας και την μεταλιγνιπή nερiοδο ήταν το
(ητούμνο της npoopoτης uionς κu υnoppoύ Εκργεoς
repopou θυμa. Ο υφunopγoς το βρδυ ης Πepoστευής 27
Σεπτειβρίου trt noντpη στο κnο ης Πεpοφcος Δυτις
Μακooς μεwwΠepepooη υς εnεωης Τepoφo , (ηmpατα nou τe0or α apoς τοrwν φοpn.
ουνnopotoξεων, τους ενεργεαούς δημάρχους αι τonκος
βουλευτές Το Σ4pατο επιστέρτηκε εγιατοστάσεις της
ΔΕΗ. στον wμό Κοoης και ttt ouνάντηση με τον δήμορχο
Αυυνταίου ενω την Κυρακή ουνοντέθηκε με τον δήμαρχο
όλροος και τοπικούς φοpίς και εmiotέpοε τον AΑΣ
Μελίης κα επmtpήoεκ ης nερoκς
εniaε του υφunoυpγoύ , ή nρύη μέλους της ωβpv
onς με ορμοδωmτα ην ενέργει0, ετόoοεται στο ηλαίοω
του npoγpoμματισμού Της χρος μος για τmν anoόσμευση αnoλrmmoκση και η δα μενάβοσn- σε ουνpηση με τς
uς napoyuής nετρης εέρrεoς ano ληνίm μέχρι το δυνατύηες nu ropeε το Ταμείω Δoης Μετάβοσης. .
2018 onως ανακονοσε ο rpuθunouproς Κυpoκος Μηmoo
τόσης στην ομλία του για ην pτuή ολοη and το ημα ουκελείαι ο έπom ανοpoση την fepoon 4 Omppu
του Οyγonσού Hmpένoν Εθνν (0.ΗΕ) οι χαραηρίστηκε 2014 σης 4.00 μμ με θέoτα ης Εξες γo ao θeaτa
- δερευmpή ,
Στον υpeouργό τέenoν (ηmpατα το oroία oε μiα npoη Πηές Ενέprεος (Μδpοόνο) στην Περφέpea Δunής Μate
εmnon npτίτov ano mν δαοή εnοpίος των μονδω δονίος ε εηγηή κα στα δύο θέματα τον Περφερειopm.
του Αυνοίου κα Τν ελημμένη αnopoση ια διακοτήης Δετικής Μanεboνος rωpo Κoσonn
0υpop νο έοε γuσ dnη poveς Μελς pάτoη κοι η rpoξη οτή δεν έηι δυνοτότο σνάκληρης
Κοθς δν oooucί μop στημής το λήpeς κεμε
θο εnανύθει στην ΔΕΗ Υεγνος nu rpopονuς oεί σον | mς ouμnpoη ν είαι γνυστό το nλοίοο Της οννργpoίoς
ερμαnομό τκ λοοοoίος nληρης των ληντικν μονοδων Των o nopat ξεων γιa mν κonn nλtον ουμnpoon στην
ης Δ.ΕM Enίης Τόnοε διoίτερα όn nρέπ να ανούπθεί ηνη neoδο ης tnocμης πτροτος .
eo pοτέλο oνάmuς χωpς όως νmmoeei nopontpa .
Το μήνυμα rou enet να εoτέppει ο υψηopoς ήτον όn
Yreeεμουμεκαοeοματα τν εκλοων u A' γpο
η κιβέρνηη είναι αnopoooμένη α κατοφτοε tw εeγκό | Των δημοτν εaγuv (25 Μeou 2019), β60ε Tο onoiuv
σχλο για την Δυπn Mοκεδονο οστε να Yνa no oη η | κοι πpoupε η συνθεoη του oημεροού δημοτκού ουβουou :
. ΓίwwNN
(6.953 po0, 11 δμoτοί oύβουλο
Β.-ΦΛΩΡΙΝ ΤΟΠΟΣ 20ΗΣ ΜΑ 3381%,
. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ E. -ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΜΕΡΓΑΣΙΑ 29,96%
Ενωμετξί το Περpepeoό Συβοω Δπς Μaεδνος
( 6.161 po , 10 δμοτoί ούμfουλο
. ΜΠΡΟΣΣ - Δ60ΥΡ noFEAKONοΝΗ ΣΤΑΣΑ
29,66%, (6.0 ψήφ00, 10 δηpοτκoί oύβουλο
tς ΔΗ κα ην Ποpουoίon rpotoσης για ης Ανανεομες
. ΟΑΡMAKΟΤΗΣ Δ.-ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΟΛΟΡΝΑ 3.64% .
049 mpo), δημοτικος ούpοος
. ΜwΑΝΤωoΥ E.- MN ΣΥΠΕΡΗΣΗ ΦΛΡΝΑ 29%
(601ήpο, 1 δημοτκός oύφοuς
0Ι ΠΡΕΣΠΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Μerό την ούμηροξη η nopέτοξη του δημέρχου οpeμt ηov
Τουτόχρονο ο εmoέmτες εηoν την οκοp να γpoυν | 21 δηματκούς oβοους ενo η σαυoltευση, στο ωοο
Ο Σεπtβρος στο Δε0rές Αεροδάμο Αθηνν ήpαr οφερωμεος στς Πpeonες Η neροή anoτέλεοε τον ένατο nρο , τς Yεύσες των Πρeoτν με φοω rioες μαε εμο 22 ουμβολου.
ωpό του npογράματος By b te Μon-Sonds Gieek to ano το Ceouω oυη ιαι τον Αοχμάpomς σος μητρw.
M με αοκpόpωμα Τν εκάωση της Πapoευής 27 Σε , του ΟΑEΔ Φλρινος Κωνσταντίο Κonάτσκα nou σέμβpoν
πεβρoν
Το οεροδράο ύθμε Προoτnα με τοιές ενδυμοoίς, Ολ Τα npoa poopεpor η aτενo bpoοο
nopoδo0otς pουσυές μ τους έχονς των χάκνων ακopα κοι ο συτταpαpός φοοολοnopoyouv - nάνος ,
και με nοpοδοoο ξληη βάρκα rήρuς ξoαλιομένη με
δοa atpα αικλάα ao w δσμο pοτοno των Γpooν , nρoonτν του , δλωσε ο Δήμαρχος Πeeonov Πανοττης | ημερν nou mτonooε τκ οppόδες υπmpcoες κοι οηησε
Τοχoρευτό oύνoο του Arou rαι Μapponou Σελλu Πoσχoλδης Μετά ν repo δoσn σ Ceoovo ήpeapε | στην λήμη μετρων. Συpοe με αοίωn ο mτος ενonopός.
Βbας noοδερίου noου oinσε Τη χοpετή napo-.
δοση των oouw ra no .
ω ao woερς ρeς , φopoντος Τς napoδοoattς
στολές του χωριού , το
μέλη του συλλόγου t.
συραν Πρεonuτuo YΛν
nmpopoτς υς λότ
pο βοστκtoς να
χορεφουν σε τonoiς p .
epούς ano όλες ης noλ
Τoτκές ποραδόσες της
Πρέonος, Μουοική .
noιξαν ατούραστο ο μου του συpopoτος Ρies voν και ης namoτuς nλατpόρpος ελεra Η αμεοn τu | 0ργόνωση AMΕΤΟ, έρo nυ oλοληpoητε ο απoγtupο
Κωwoς Τερφοοοςpoμπέτο, Αθνόoιος Κωστόnουλος , δμοu Προnν στη εωoη unoτηpomε ano ω pop- | τς δος μέpος a ooo τηκ Δοίevης Δov oλoς
Σοξφωνο, Αοστόσος Πaτoος-apia Aθοόoος Πepος. oρμ Ρoύpspa uonοαι σnό φρείς Τν Πρεσoν με τ| mς Πεpφαλοτκς pύνωσης -ΚMΣΤΟ- κα ης Κυνηο
Pορio, Pooλ Μars Ποτon λύpα , Στρς Βoo δωpεά του oύμτος Eτούpος Μόσγος nαι τη oορμτο | ς Οροσποδ ος (ο8, oruς aνopepeη ooωη
λάδης-Κpoστt Στοίpος roύpeopoνο.
ΑΡΚΟΥΔΑ ΠΕΡDΟΛEΙ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΖΩΟΟΠΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
pοθητές της σχολής κθς αι καβοορντισμένες mneρές
Η nopouoa opεoο κατοργν στον χρο ου ζωολογκού
Συνοζουμε ης δρόρες npooθησης του τόnοu μος και των | κρυ κα στην ανέχεια στην γιpu nερoή είoι το θεμα τον
φος συν Αepo κα μενu mς opooς απγρόpηε ww Mopan 2 Σαπtuβpωu 3019
του oερoopομου σε dο τον | στις 22:00, γrγννός γα το onoio cmμερθηκε αμέοως η
κόpα θ0uω να oρt Δείθυοη Δον ολροος ono omo Τμμε φλpος
o ους τους φορος u | Aέοuς κοηpoeεα η 0pόδα μεσης Eneupaσης CAE) κα
ουμμετεoε και συνέpαλav | κη ορo οoo mς nς Αmoμος α npooo
| στην επτικα ης ειδή- του Δήρου όλρνος κατόφερον να ειδιάξουν ν φούδ
| σης και βεοίως Το οερ0-| ano το χρο . Την εnoμενη ημέpe , μετά ono την ουγκλιση m
δφoμοΕλευθέριος Βε-| Σmonoτής Enpoς δαχεpης Κρίoεuw , anopooίoε
Φος, a ηνηλαφέρμα ελ -ηmopaρυνση του ζου eno toν χόρο, το κλείοuο του 2o culture για την ευκαιρία λογυού pou για λογους οοoλεος των moεmτν κοι η τοno μος tbuοο .
Το fy meb e Moon-| Εniσης γα την nopooλoί nση τς αρεooος mι m ουλο
tivoι μια συνεργοσία του | annλον nληopoν γο η ουμrεpopd του ου, anop00ίτηε
Δεθoς Aεpολμiνα Αθή-| η τono0ετηση κομερν στο χρο ano mν Περιβολλοντιή
Doθemon ηλετροφopος nεpipoeς ono to Δpο Ολpος
Anό τα oυλεχeέντα κατσpαpoά στοχεεα δmτθηε ή
χρονή nερίοδος εppόνιης της αροο0δος στο χρο Του Ζoλογμο κήnου, uud no έδoε τη δυντότητα στην Οοδ
Αμεσης Επεμφοης να npοχωpήoει το anoγεupe στις 2r9
noη των ετοίpων nou ouμετέχοuν .
AΜΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΑ ΚΟΜΔΥΑΙΑ ΤΟΥ -ΕΞ0ΙΚΟΜΟΜΩ ΚΑΤ ΟιΚΟΝ
0ΒΕΝΟΣ (8ΕΝAM ΜΑΜΤΟΥΛΙΔΗΣ
Με την υη epeμ 2100-09-2019 engoση του Προέδρου της Την οδυναpα tυ οστήματος να δεθε κα άλες ατίone 019 στν npo πεtρηη ης κ οp ος anό το
Κοουτπος oλpος υτνου Χp Ρά φuνye ωpooς λοω κάλυφης τν 10 εκ u εow δατι στο n με τpηση0 onutρεωv μeowν.
nooέ0ou κονoτος Ολaρnος ο κος Μarτολίης Βεnoμν Εξοονομ κατ' oύον " για την Διτή Mecεδονa, oτεωn. 00 oo00Φ0 ms p0o0ος στην κντpή είoο του Ζu ου Aρστεή ο oος ον ο Γρocipος noooi ή ύoα σor ο ενδαφερoμενο μλς 35 λυπά Τς ύpος μετά y C μa pυ wρή epo novος no eυφoοσο
Τς τελοτοίς ημέρες tei mooopnoe στο ηετpoνά
A βλής Το Τενυύ Epληορω Δυtής Moεboίς σχόλ στο ηλετρονκή μέο0 ωwunς δκτίωσης .
e 0 o καθtοά tου
Φτpε ν ηση Τν κονδw mμα mu tξετoζε και ο
fra ην οφαή και anoτελεοματική υonoησn του εnαεon
σοτού στεδου προγματοηoιoύντα καθημερνά περuτολίες
στον εupeερο χρο του Ζuaλoγoύ Κήrou mς Ολωρμος nό
μon της Δείθυνσης Δοούν ρνος κα ης Ασταμκής
Δείθυνσης Ολάροος , n mvenpnon mς nεpoή .
nepepoiooχης Γprος Κοonδnς .
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΟΣΟ-Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΜΥΜΤΝΟΥ
Λοω μη anaρτioς η Εογρenooγτun rεu Σενέλευση.
του Φ.Σ.ο. 0 Αρστoτέλης. 0a npογατononβεί την Κυριοκή
6 0σoίoυ 2019 και dα 11.00 nμ στην AROο θεάτpou εmορonoγpη του Αμw0, m Κλ
του Συλλοου , με 000 μέλη tvoi naροna .
Σmβηον και oέτος κα α εαοστόοες mα mν mθρομόn
naparελuτοι α κάτατοι νο εoοι oίτεpα npooεκτς να
νηη η npoχς α ano χες ntmη 3 0τpρου ox Νnενθaν ωχο υ 2υονού Κγu n οε rερίτωnη
Ση Σλευσ 0a ού npoς trpιη τα nenpoμένα του η λεπουγίο της νo νoς ecoμς , νo ευρο ρoντε ο0 για u ηληoον τν aρκοδa στν nepon να ειηpoυν
ΑΣ ης πλευταος δτς cα 00 διείη0ούν apορeoeς γα την | φνα δοοεδοση κοι ουναντήρες με φ0ους κοι γνωστούς!
οδξη νtου Διοητού Σεφοou κo Εεmς Επmpo .
Ηλεποιρα τς εvo rpopαμτεμέη μα ωπβεπ μέως η Δεουνοη Δοον Φλάpοος ή το Αστνομκό Τμο
70κτυpρίυ 201
ολaρnος , τοήει η ανοκούσn .
ΤΟ ΔΣ Τ00 ..0A