Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή
Οκτωβρίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cςημερίδα Δικηρύξευν-Δημοτπρωστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6879
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Η νέα
ρύθμιση
οφειλν
ΕνστάσεIS
για τον επανυπολογισμό
των συντάξεων
μηνιαίων συντάξεων
για το 2019 , που
αναρτά από χθες ο
ΕΦΚΑ δείχνουν στην
αριστερή στήλη την
Αιτήσεις από τις 15
Οκτωβρίου στον ΕΦΚΑ
θα μηορούν να κάνουν
οι Παλαιοί συνταξιού .
χοι που διαφωνούν με
τον επανυπολογισμό παλιά σύνταξη ( ως το
των συντάξεν τους 2018) και στη δεξιά
βάσει του νόμου Κα
τρούγκαλου, καθς τα που προέκυψε με τον
| ποσά που αναρτήθη- επανυπολογισμό από
Το νέο , απλούστερο
αυτοματοποι.
ημένο σύστημα δια
κανονισμού οφειλν
εφαρμόζει από 1ης
Οκτωβρίου η ΔΕΗ,
που όχι μόνο δίνει δυνατότητα σε εκατομ
στήλη τη νέα σύνταξη
μύρια οφειλέτες να μειάεχνουν κρυφές 1ης/1/2019,κοξη ήταν
ΗΠαλιά
με ένα ενιαίο ποσό ,
εν η νέα σύνταξη
αποτελείται από την
Πάνω από 350
Οι αιτήσεις θα υπο βάλλονται ηλεκτρονικά και είναι βέβαιο εθνική σύνταξη και
ότι θα γίνουν από εκα.
τοντάδες χιλιάδες naλαιούς συνταξιούχους
που άρχισαν να βλέ.
πουν τις επανυπ
κάνουν μια νέα αρχή,
αλλά και δημιουργεί
τις προυποθέσεις για
συνέχεια στην 11
σεις δεν εφαρμόστη.
καν είναι γιατί οι συνταξιούχοι λαμβάνουν
το ποσό που θα τους
κοβόταν
Οι μεισεις, αυτές
εφαρμόζονται,
πλην όμως έχουν αποτυπωθεί στα ενημερω
τικά σημειματα , στε
την ανταποδοτική σύν
ταξη.
Η εθνική σύνταξη και
η ανταποδοτική σύνΤι ισχύει στιs
περιπτσει
να είναι πλήρως ενή προσωπικής διαφο
ράς".
Η προσωπική διαφορά
προκύπτει με την αφαί
εθελούσιαs σμένες συντάξειοτγ- ταξη είναι μικρότερες μεροι οι συνταξιούχοι
για περίπου 1,6 εκα
για το νέο μίγμα της
τομμύρια συνταξιού- σύνταξης υνταξη ρεση της νέας σύντα .
στα νέα μηνιαία ενημε.
ρωτικά σημειματα
που αναρτνται στην
ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
Τα ενημερωτικά των
χους , οι οποίοι έχουν
μεισεις με τον επανυπολογισμό του νόμου
Κατρούγκαλου .
εξόδου
η παλιά τους
δεν υφίσταται από
1ης1/2019.
Ο λόγος που οι μει.
ξης πριν το φόρο από
την παλιάσύνταξη πριν
συνέχεια στην 10
Πρόγραμμα
κατάρτισns για
1.250 άτομα
με επίδομα
400 ευρ
Σύμφωνα με τη φορο λογική νομοθεσία ως
ακαθάριστο εισόδημα
από μισθωτή εργασία
και συντάξεις θεωρεί.
ται και το ασφάλισμα
που καταβάλλεται εφά.
παξ ή με τη μορφή εριοδικής παροχής στο
πλαίσιο
ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικν
λαίων .
Το ασφάλισμα που κα.
ταβάλλεται στο πλαίσιο
ομαδικν
συμβοΣελίδα 9
συνέχεια στην 2