Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγαnd
τον τόπο του
Πρετει να ξέpει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κοκτήτης Ειδύτης- Αυθντής ΒAΣ ΣΕΡΒΑ Eτς 50 -Αφ Φίλου 1152 Τιμή 0,60αιή αακεή 40κταβρων 2019
ΗΝNΑΜ WΙAΚTA ΜΕΙΙΕΗ
BΝΗΙΗΑΕΡΗ ΠΜΗΠΙΚΕΔΥΑ
και για ολιγότερο οn 6οφθoρός κ . Enέvn Ρά .
Δεν έχω τις νομικές μαντικά αδικήματα έ- κου εnpεβαίωσε τις κ .
γνσεις να υnοoτηpt χουν Βopanεμφθεί τογγελίες Αγυλn , κατοΔύο Πρην mpω0u. υχόν εμπλεκόμενοι ξω, ανη πpοκαταρκτι . mpωθυπουργοί στην 1 . νομάζοντας τον κ . Π .
nουργoί , ένας Επi- στην δημουργία της κή εξέταση μόνο ως ταλία και Πρόεδροι norεnonouo ως toν
ΕE, ο δικαστικοί κά, με την npoς τον κ Παοογτ- της Δημοκρατίας στην Ροσnoύντν της Δικαιοδιοικητής της ΤιΕ διενέργεια εξεταστικής λόιουλο , nou mpότενε Γαλλία, εv tnaντιλη - σύνης , κατ nou ηon t .
ΝΔ, θα οδηγήσει μένα εκλήθη να απολο - χαν κάνει οι κ Σαμαρός
nouprof napantp- Βουλή 9ς βασικός υ- στην anorομή Δικαιο - γηθεί ο nαvίσχυρος και Λoβέρoος , και την
φθηκαν αo τον ΣΥ . θuvος υπτείχθη ο σύνης και όχι η εετα . Πρόεδρος των ΗΠA , ο εισσγγελέα διαφθορς
κ . Τοuλοuπάκη ως το
λόμηνα , εμελάονται papeoύvν οι nολτ γνp .
και αντατοι δικα- κοί nου -έστησαν την
στικοί λειτουργoί , σκευωρία και λοι οι
τponος
και nρην και νυν υ.
επιτροπής anό την
PIΖA, μέσω της Βου - τέως αναπλ υnοupγός στική Εκείνο oυ με anοκαλούμενος
Μιχάλης r . Λουκάς toγγελίες, κουκουλ-γελάτελο , rv οι κ. δήωoη Μητουτάκη iτε uς γιο toy μακρύ κtpι του Ροonoύ 1. Η m6eeon Nο, pων ψrυδομερτύ - Βeνιλος και Σεμορός t tεv Εορaμoνται mpa εν unpχουν στου - κοιοούνης , Aς onμε
vartis , εξελίοοετα, . ν, ο ένας ano τouς υπέδειξαν και τον Τo πpωθυουργοtr Ακα - χεία θο οος aαυν eeί ότι ηκ Ρoκου, ne Aής , με βάση τις "κα Δικαοσύνης κ . Παnαγ - upoβληματί είναι η πλανητόρχηςς θα μου
Γράφei ο
ντιν στον χρο της Δ.
και δικαiς ότι οι ενtp - ωση, όταν με κουου-tou 4-ι ι0 γγελεύς ζόμενη και αnanoύμε .
μεγαλύτερη moλτκή αnιλήθηκε nροκε γειες Πanaγγελόπου .λοφόρους μόρτυρες πα άννης Aγγ ογγελo κεφαλής των εoaγγε.
oπoίους ήθη κατήγ
γrιλε ότι Πέστηκε και
nρa , tnειδή 0εωρούν
τανόη τη για μένα δ .
0 Ανττο
noyou κ . Μ κατή nως φαίνετα , στην
νn. όηως κατήγγεin ,
nopatήenκε ano επ
οκευωρία αno ιδρύ . μένου νι συκοφαντή- λου tελούσαν εν γν . ρaπepφθηκαν δο πpo ocως του ελληνικού or ολιτικούς αντι.
κράτους , όπως θα ndλους του ΣΥΡΙΖΑ μπλήρωνα και τον ρός και Πικραμένος neneς npoκεμένου να αντκατασταθεί αno τmν
λεγε ο κ. Παmaγγελό.
nouλος , στην οnoία
με βάση τα καταγητλ, oλίτευση ήταν να nα . ο oπούς θα πρeπt να ΖΑ Ομως με στοιχεία Η nρnv εισαγγελεύς
γεnε τον κ nana
στι του Τσίnpa θα συ . θυmοσργοί οι κ .Σαμα . noυno για nitoυς και ο - tων δαφθορός , για να
Λίτημα της ΝΔ και πρην υπουργό Δι . θα pou ατίτε ότι αυτά κατηηορήσει τους non κ. Του nοunάκn
του ΚΙΝΑΛ στην ανε - καιooύνης κ. Κοντονη , tα κάνει μόνο ο ΣΥΡΙ- τκούς του aντnonos .
σννέχεια στη σελ. "
Δεν Πρόκειται, δήλωσε ο κ . Μητσοτάκης , να παραμείνω
Πανελλαδική Απεργία . .
Με ανύπαρκτ συμμετοχή!
κλεισμένος στο Μέγαρο Μαξίμου
Όποτε μου δίνεται n ευκαιρία
θα συνομιλ με τους συμπολίτες μας
Παντλλαδική αεργία στον Ιδιωτικό
Τομέα προκήρυξε πpοx0ές η ΓΕΕΕ. Η
συμμετοχή μκρή έως ανύrpκτη oε ο ρισμένες εpirτoες Κάnoo τη χα .
Δεν nρόκεπα να n .
ρομείνω
κλεισμένος
στο Μέγορο Μαtίου
το μήνυμα οutό έστειηε
ο Πρωθunουργός Κυριάκος Μητσστάκης , ε .
noκεπtόμενος τη φορά
ουτή τη Αβοδειά , εστρέφοντος την Τετάρ
τη το anόγευμα ono τη
θεμελίωση του νέου
σταθμού napayuynς n .
Λεκτρής ενέργειος
νχεια στη σε
ρακτήριοαν φιάσκο, dλλοι naλι ισχυρ στηκιν mως 0α npenti να αλλάξουν
τρόno δαμαρευρfας οι συνδικαλιστή .
ννεχεa ντησε