Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Οκτωβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6877
Τιμή : 1.00t
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
120 δόσειs:
Παράταση μιαs εβδομάδαs
για τη ρύθμιση
αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο
ακίνητα
γλιτνουν
τον ΦΠΑ
Παρατάθηκαν , μέχρι
και την προσεχή Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου , οι
άλλη ρύθμιση δεν θα
υπάρξει , καθς οι θεσμοί είναι κάθετα αρ Την αναστολή του προθεσμίες , που έλη - νητικοί.
ΦΠΑ στις νέες οικοΤα στελέχη
υπουργείου Οικονομ
κν είχαν αναγνωρίσει
άλλωστε ότι έπρεπε να
δοθεί ερισσότερος
χρόνος στους οφειλέτες του Δημοσίου οι
οποίοι επιθυμούν να
ενταχθούν στη ρύθ.
μιση και δεν πρόλαβαν,
καθς, όπως και τα
ίδια "ομολογούν", ο
χρόνος υπαγωγής στις
ευνοϊκότερες διατά.
ξεις ήταν μικρός αφού
ξαν χθες , για την υπα
δομές για Τρία χρόνια γωγή στη ρύθμιση των
120 δόσεων τόσο για
τα χρέη προς την εφορία όσο και προς τα
ριάκος Μητσοτάκης ασφαλιστικά ταμεί .
Πληροφορίες αναφέστο φορολογικό νο- ρουν ότι οι θεσμοί
ήταν αρνητικοί στην
τατεθεί στην βουλή όποια παράταση και
απέρριψαν το αίτημα
για παράταση της προ θεσμίας μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2019 που
ζητούσαν οι φορείς ή
Ποu είχε εξαγγείλει
στη Θεσσαλονίκη ο
πρωθυπουργός Κυθα περιλαμβάνεται
ΥΟΥPΓΕιολρικοΝOMιΚΩΝ
μοσχέδιο που θα κα εντός Οκτωβρίου
συνέχεια στην 11
ρύθμιση
υποχρεωτικά το σύ νολο των ληξιπρόθε.
σμων έως και την 31η
Δεκεμβρίου 2018 οφε πληρωμής ή ρύθμιση
λν , οι οποίες , κατά
την ημερομηνία της aί.
έχουν βεβαιωθεί και σης ή προσωρινής διαέχουνκαταχωρισθεί ταγής ,
στα βιβλία της Φορο λογικής
υπάγονται
τρων/Τελων είων) και
δεν έχουν, τακτοποι .
ηθεί κατά νόμιμο
τρόπο με αναστολή
Το Α και το Ω
για το πέρασμα μέχρι το τέλος Οκτω- ή εφαρμογή για τα
στα ηλεκτρονικά βιβλία
τμηματικής καταβολής
Οφειλν βάσει νόμου
- υπαγωγής , ή δικαστικής απόφα.
βρίου που πρότεινε
συμβιβαστικά η κυβέρ .
χρέη προς την εφορία ,
μετά τις βελτισεις
που έγιναν, άνοιξε στα
μέσα Σεπτεμβρίου .
' Ποιες οφειλές υπάγονται
Υπενθυμζεται ότι στη (ΔΟΥΕλεγκτικοσης σης επέρχεται αυτοδι
νηση.
Στο πλαίσιο αυτό αnoμένουν μόνο 7 μέρες
για την υπαγωγή στις
δύο ρυθμίσεις και
Η απλεια της ρύθμι
Aen A
loύduν
συνέχεια στην 10
Υψηλότερο
Προσδόκιμο
ζωήs,
περισσότερα
χρόνια εργασίαs
Απλοποίηση διαδικασιν , λιγότερη γρα.
Φειοκρατία,
περισσότερες ασφαλι
στικές δικλείδες , είναι
η στόχευση της ΑΑΔΕ
ξεκινντας πλοτικά
το πέρασμα επιχειρήσε ων- επαγγελματιν
στην εποχή των ηλεκτρονικν βιβλίων .
Ωστόσο, κάποιες όχι
και τόσο μικρές λε πτομέρειες θα κρί
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9