Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Οκτωβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 0876
Τιμή : 1.00C
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
ΔΕΗ: Η εφορία ξεκινάει
ελέγχοus
στα ρολόγια
Συντάξειs: Αλλάζουν όλα για
όσουs έχουν Πάνω από
30 έτη ασφάλισns
σύνταξης , για όσους μ
αποχωρούν ,με περισΣχέδιο για να αυξη θούν οι συντάξεις γα
πάνω από 30 χρόνια σότεραα από 30 έτη
ασφάλισης μελετά η
ασφάλισης, και κυρίως
όσους
τούνται με 40ετή
ασφαλιστικό βίο.
Το σχέδιο για Τις συν.
τάξεις
Σύμφωνα με τους εδι.
κούς, ο ισχύον νόμος
βγάζει σύνταξη που
μπορεί να αντιστοιχεί
ακόμη και στο 107%
του μέσου μισθού κά- σίας αναζητούνται λύποιου, αρκεί να πρόκει
ται για χαμηλόμισθο,
με συντάξιμες αποδο Στη διασταύρωση κυβέρνηση.
των δεδομένων των
ακινήτων , με στόχο σίας καλείται να διορνα εντοπιστούν εισοδήματα που διαφεύ.
γουν της φορολογίας,
συνταξιοδο
Το υπουργείο Εργαθσει μια, στρέβλωση
του συστήματος κοι
νωνικής ασφάλ
προχωρεί , η Ανεξάρ - συγκε κριμένα Sκαι
τητη Αρχή Δημοσίν νόμου Κατρούγκαλου.
Εσόδων.
Σημεινεται ότι από
τα στοιχεία της Arbnb
προέκυψε ότι το χαρακτηρίζει τις νέες
2018 , μόνο από τη συντάξεις και το οποίο
δική της πλατφόρμα
συνέχεια στην 11
Πρόκειται για το έλ λειμμα ανταποδοτικόβάσει
οποίων καθορίζεται η
τητας
ρωσης
σεις στε το σύστημα
να γίνει αναλογικό- ανταποδοτική
τερο και δικαιότερο ,
εν ζητούμενο είναι
και το να παρέχει κίνητρα στους ασφαλισμέ.
νους να παραμείνουν σης κατά 2,5 με 3 μοσύν.
πριμοδοτεί την ανασφάλιστη και χαμηλά χές κοντά στα 600
αμειβόμενη εργασία.
Σύμφωνα με την Κα
θημερινή , η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί
ότι θα προχωρήσει σε
διαρθρωτιικές παρεμ
βάσεις στα ποσοστά ασφάλισης θα λάβει
αναπλήρωσης , με το
πιθανότερο σενάριο να
οδηγεί στη βελτίωση
ταξη.
Στόχος είναι , η σω ρευτική αύξηση τον
ποσοστού αναπλήρω ευρ και 20 χρόνια
ασφάλισης.
Στον αντίποδα, ασφα
λισμένος με
5.860 ευρ κατά τη
διάρκεια των 40 ετν
Πόσο είναι
μισθό στην αγορά εργασίας, νάδες , για τα
ασφάλισης από 30 και
Μάλιστα , δεν
αποκλείεται να είναι
μεγαλύτερη η αύξηση
το τέλοs επ τηδεύματοs
εφόσον αυτό είναι εφι .
κτό .
Τα σενάρια για τις
πάνω.
σύνταξη κάτω και από συντάξε u βρίσκον- για όσους αποχωρούν
Στο τρα
ται σενάρια αύξησης
των ποσοστν αναπλή .
το 50% των συντάξι.
μων αποδοχν του .
Στο υπουργείο Εργα
μετά τα 40 με 42 έτη.
συνέχεια στην 10
ανταποδοτικής
Οι εκτιμήσειs
Μπορεί η κυβέρνηση
να περιλαμβάνει στον
σχεδιασμό της την κατάργηση του τέλους επτηδεύματος ,
αυτό θα καθυστερήσει
σημαντικά και εκτιμάται
ότι θα συμβεί σταδιακά
τα έτη 2022 και 2023.
Από το 2011 που θεσπίστηκε το τέλος επιτη.
δεύματος με τον νόμο
3986 και το οnoio πιβα.
ρύνει τους επτηδευμα και
ελεύθερους επαγγελματίες με την προϋπόθεση
συνέχεια στην 2
ωστόσο
το πετρέλαιο
θέρμανσηs
Σελίδα 9