Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜΙΝΟAN LINES
HΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΒΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ
HMEPHDA APONOA and 20 15,
A Μ Εμoς 40
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
κ ίδo
Καθημερινή εφημερίδα Του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Eιος ιδρόσως 1932
ΗPΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
εiκiτ ΑΡΗrίστοίαι
αίεe auriamitεr
www.minoan.gr
Αριθμός φuλλου
Διευθυνής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΣΥΡΗ
Βρυης ΜΑΗΛΚΟΣΥΡΗΣ
18.659
| Σελίδες3 και
Σελίδες 2425
-Πρτο τρίπoντο γιατον ΑOAN
Πλακιωτάκης Εμείς τρέχουμε!
Σελίδα 27
|- Σnουδαίος βαθμός για ΤονΟΦΙ:
Εργο εθνικής σημασίας ο ΒΟΑΚ
ο Χλιάδες κόσμου στα
<Μαγειρέματα του
Δρόμουν
Τιμή σε ανθρπους
που συνέβαλαν στην
τουριστική ανάπτυξη
Αδήριτη η ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του
την προηγούμενη κυβέρ- oίας και Εθνκού Εnmέδou χαρακτηριστικά του οδινηση του ΣΥΡΙΖΑ aπό το το έργο ΒOAK , όmως οpt κού άξονα στο μεγαλύ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ 2015 και μέχρι τις εκλογές στηκε στην απόφoση με τερο τμήμα του , σε ουν .
του , nepaσμένου καλοκα - aρie ΔΟΥo5776 Χo - δυοομό με την Αλεψη
ρακτηpoμός και αρίeμnση κάμβων και επapκoύς αo.
αυτοκνητοδρόμων του . panλεupου δικτύου , έχουν
noupγού Ynoδομν , Μετο - δημουργήσει σοβαρά θέ
Ρeopτά :
Βόρειο Οδικό Αξονα μ ριoύ
τη μορφή λειτουργίας των
μεγάλων δράμων nou ..
noρχοuν στην ηπειρωτική
του τόπου
Διοφοροποηση
Η aνάγκη λήψης μέτρων
χρα ετουμάζει το Υnoup - φρνα ηλέον σ ένα σχεδι . 253/AΑΠΡ tύων (ΦΕΚ ματα οδικής ασφάλειος
γείo Υποδομν Εν όφει οσμό nou υπήρχε στο nο - ρακτηριομός οφορd στο για τη βελτίωση του nepe
uς καθόδου του unοop - pελθό , έχει nopoυσιαστεί σύνολο της οδού ανξάρ - χάμενου επnέδου οδικής
yού Υnoδομν και Δκτύων κατά κορούς και μάλι - τητα από τις εημέρους αoφάλειας του ΒΟΑΚ κρ Κστα Αx . Καραμανλή , στα είχε κοστολογηθεί το συμβάσες uλοnοίησης αυ - νεται επιτακτική λόγu.
nou aναμένεται τον Οκτ 2007 επί κuβερνήσεως Κ - τής .
βρο, εκδeηκε η Υnouρ - στα Καραμανλή Παρουο .
γική Απόpαση χαρακτηp. όστηκε στο Περφερειακό
σμού του δρόμου, στην ο - Συμβούλιο , πou έγνε στο
noia ouoοστικά npoανοy - ΜΑΙ στα Χανό ως τοnική
Υέλλεται neς θα γίνει το nρόταση nou έφτανε τότε γική Anopαση χαρακτη , wν εmπτσεων τν ατυ .
έρyo, μέοα anό μια γενκή το 15 δις ευpd Το Τμήμα ρισμού του ΟAΚ σημειχημάτω αυτν (μεγάλο
repιyραφή no στοιχε- Καβούσι . Σητεία κοστί . νετα nuς Το υφιστάμενο noοστό νεκρν και βαριά
0θετεί την αναγκαιότητα nάνω anό 50 εκατομ οδικό δίκτυο αδυνατεί να τραυματν) και
του έργου , ολλά nοράλ . εuοό σuuοuνα με τις μ anopοφήσει τον ουξη
Aηλa δ κα το στίγμα τες noυ υπόηχουν μρι μένο κυκλοφοριοκό φόρτο κατόστοσης του ΒOAK
Του τρόπου εκτέλεσής το0 κα Τον σχεδιοu nou napaτmpείro κατά κατά τμήματα
a) του υφηλού αpθμου
αυχημάτω nou έχουν
καταγροφεί στον DOAΚ τα
Τελευταία χρόνια
) των διαίτερα δυομεΗ περιγpoφή
της κατόστοσης
Στη σχετική Υnou y Της εν Υένει κοκής
Με τον σχεδιασμό nou noρόδιο δρά χωρ όγω της ουξημένης μετο φο0η η Κρήτη θα npin ουμένουμε να δούμε noιάς Προς την Περιοχή nou δ . του unouργού npoλέηει
Η πρόταση
Συνολικά η aπόφοση
Κίνησης των επισκεπτν
Onότε eα noέnει να n
να έχε ένα δρόμο με δόδια nou θα σnaτήσει Πραγματικα υα εναι ο έργο. Ο Βόρειος Οδικός νάγκη η ανοβάθμιση και ο
wν από ενόμιο δις ευού κεδιασμος κι aν nεραμ- Αξονας Κρήτης nap όλο εxουγχρoνομός του ΒΟAK
για να όλοκληρωθεί
Και τα δύο στοιχεία
αυτά ηροκύπτουν από την οανες με μια pο- έχει ιδιοίτερα βαρύ ιστο - σης της οδαής οoφάλειας
εnioήμανoη nou neρέχει γα κλΕοτo auoκΜ ρικό ατυχημάτων και δυ - των χρηστν Του οδικού
η aπooaση για την n .
ατρέχει το unό κατασκευή nuς είvα επtaκτκή ο .
βάνει ουσιαστικά τα tργα noυ ανήκει στο Διευρω λόγω των κυκλοφοριακν
του Λοοθίου Διότι είvαι naκό Δίκτο Μετοφορν, anaτήσεων, της βελτίω
νητόδρομο, υάρχουν δύο
ρηροφή του έργου Στο δεδομένα noυ θα npέ στυχημάτων
neίoo της τεχμηρίωης να anαντηθούν Το υπέρo .
για την αναγκοότητα του
orou η οπόooon Το ατοδότησή του θα αφορά
noupyo Υnoδομν ονe - 6 ξεxήoε μόν
φέρει ίνα οδήρτη η onό την Δυτιή Κρήτη κοι
ανάγκη αναβάθμισης και
όξονα και mς εvioχuσης
Η ΣΝΕΧEΙΑ Ση σελ ο 20
Σελίδα 4
Τα φτωχά γeuμετρκά
γKο κόστος και ανη χρή.
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ tα
Υppo υpν ονoων
Vες ομonος nς
ν εpν Βpuναpon
Λnonpo
ν B πtp
δλο το μκος του δρόμου
Neinie A
LΚTCO
ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙΘΙΟΥ ΑE ouΥχρονομού Του ΒOAK ομένετα να φτάσει κατά
ΖΑΚAΡΙΑ ΠΑTΡΩΝΑΚHΣ
στο ανατολικό Τμήμα ο.
σε αυτοκνητόδρομα με τη ολοκλήρωσή του
ούχpovn anoxατάσταση
των npoσβάσεων στις no pόδιες ιδιοκτησίες μέου
aνοόπεδων κόμβων και
nopanλεuρου δικτύου.
Η κρίσμη αυτή enιon φσης ο ΒΟAΚ χαρακτηρi.
μανση επί της ουοίος n . ετο έργο εθνκής σημο ργρopeι nς θα γίνει το οίας και εθοκού εnέδου
έργo. Αλά και το αντμε , και neρrypάoεται ως δρό
τωπίζει ως ένα έργο nou μος από το Καστέλ Κισ.
διαφοροnοιείται αr 600 odμου έως τη Σητεί .
γνωρίζαμε μέχρι τρα κα
c10787
Σ ΕAναη
Εργο toνικής
σημοοίος
Να σημειωθεί επίσης
nως στο ηλαίοο της αnό .
ΝMEΕΛAΤΙΚΟΝ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
| oνεγνεστε ρλ υμέ
ΟΟHAΜΑ
HOΠΚΟΟK
HanKOκ
τονο ΤΙRES
ΝΕΑΠΟΛΗ
28410.32100
ΝΕΑΠΟΛΗ Ιερηπετρα
ΙερΑπεΤΡΑ
Χαρακτηριστικά ανα.
τις μα
28420.93100 piως δοο ακούσομε φέρεε Χαρακτηρίζουμε
28410 33271
L υ ο
δοα ανακοινθηκαν anό ως έργο ΕΒνικής Σημα CMΥΒ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα