Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρότο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
δρυτές - Διευθυντές: Μικοήn A . Δούκας ( 1916-1932) .
Κστας Μ. Δούκος ( 1932-1970 ), Μιxonλ K . Δούκος ( 1970-19971 , Κστος Μ. Δούκος ( 1997-2007
Ιδιοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α Κασμιρηής . Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. φυλλου : 4197
|Ε1.00
Χρεοκοπία Thomas Cook
Δεν επηρεάζεται η Σάμος,
Προς το Παρόν
Εκρηκτική κατάσταση!
Καμία λύση και από τη νέα κυβέρνηση για το Μεταναστευτικό
Χρευκonoε ο τουpστκός οpγονομός Thoms Cook ο 2ος μεγαλύτερος τοu
κόσμου, οφoνοντος epinou 60000 τοupστες εγAuρομένους a όο τον Εpnτι, nov, n κατόστοση στο μετονοστευτικό δίτημα oφού οι ροές touν ξεηερόστι κό0 όρο με την κυppνηση npoκτικά ano να napαxoουθe τα όοο
κόσμο
συμβοουν, aneovtoς κατά υ με τα όοα όκτυμοάνον npoeκλoγικά τα σημερνά unouργκo tης σελέn nuς eouν τον τρόnο enthuης tου npoβήματος Ν
unopoνr των κατοίεων και κυρς των φηpοφόρων της νέo κυβέρνponς εξoντArtoι με Ypήνορους ρυμούς,
Thomas Cook
Thomas Cook
Η Εμος ουpoτολέγετo, στους εho
noτους τκερούς οφού στο νηa μος
δεν υnup ote ένος τουpίστο
nou νο u ταξoφ με toν mos
cook oov ατοτέnεoμο της απόoοoης
του tou opgrater wa σαστήσει να
npooppei το woi μος npv 2 xpόνα
Tuxepoi nonov για μία φοpό μέσο στην
ατοa μος.
Conoo nou δοοί φέτος τους ne .
ροόερους fερμονούς τοpίστες στη
toμο αveι eniorς στον Τomas Coo
Χpeoia της Conoor o oήμoε ένα
νέο μεγάλο ύτημα στον τουρομό
grόrpuoa poς to va μος tηv
erό fεpμνία rpoς ο νmod μος tmv
pα nou ακoμa eev eouμe κστοφέρει
vυ εnounoouμε το τρούματο an ις
Εoνες κοθημερνoτηtος στα νερά του Βopeου Αγoou ooτικς papες με εκατοντοδες napovopouς μετονοστες με onond νo noτίouυν ες oτές
νο εnounoουμε τ ρούματο onό tς
Μόve οηουmό στουείο εα tο νuν σεpοpίκwν εταpeκuν airbertn ψήooμα διαμαυοieς κo noοοφηm ν μος , 0 -000τόνος - Ερντογoν έxoνoξει γα τo κοo tov κόνou ν ν rpοοφύγων-μετονοστν ano tο
νεγονός όα η cponoρκή ετοιρεί
rponmoopενες pooς των γεpp .
Να ξεκνήooυμε με to φήφoμα τς ουνκέντρuonς δομαρτupίος nou nογματο - νnol μος κοι τη μετοφεpά tουκο κέντρο υκ mapυικς EΛόδο
noere στmν neproun Σεppού , tην npomouμενη nopoκευή, 20 Σεrπε0pίou , ΤΟΜΕ τη φonaη των ουνoρων με κό0ε poopopo μέοον γιο τmν αστpornή
nou ξεκίνηoον οι εpγoες γο τmν κατοοευή του vtou not spes , με τη oμε
τοn δεκδων nonmoν nou έφτοοoν στο onμείο κοι an oneς nepιοές ετός
| Μυτήmν , Εμίς α κότουοω, των Μυτίννν κα με τη υμμετουή κστοίαν
κοι ano aneς nepotς της Ε0μου oma κοι φορeς υστερο ano npoοnon tn
και germani .
οχριστόδουλος Στεφανάδης
της μετανοστευτικής κpίης, Λέμεστον unouρo Μετονοστευτς nhτtς ou
το Φonoooo ooνορo μος μηοροoν ναγίνουν-0δpοοκΤo nopoν ψάφιομα εκτός
Υγεία
για Μεταναστευτικό και
ano το unoυργeίo Μετονοστευτις nonτκnς να σταneί στον pοuReκή, toν δ
opo Αwατοnς tόμου και οε κάθε onno ορμόδο .
υντονστιής eπτpons tων Μυυννν ενoντιο στη oημουoγία vέου ΜOT po
Με το μτονοντευτκύ δiτημa για το onoo ο εEεA aνo ooς ΟA
κα ο θoτα υγείoς εvoοι 2 βοoκοί άξονες εvεγον του βοuMευτ topoυ .
Χριστόδοou Etepoάβn στους onoooς έr nντρθε oτo ro τΑνο
διάστηα .
στα nponw opoγεi του Μn η onea epίστηκε dσερο ono tmv 0/16p019 ν tu μετου ούοαφη του κυpερνητικού uueounu Εuτερικν και ΑΜOC
0ornnη tou npotpου της κοόmoς κα oμοotuoηκε με ono ο npoopopo ΚΥTEΑ , ponatonοnenκε στο Μέrnpo Maίμοu nov no e nuέρες uno tm
μέσο, ούuονo με τκ διστοξες του dpou 5 & 66 του Μ. 3562/2010 κοι μετά rpoeoioτου npuθuouoγού , κοος συνεδετoi το μαδκό ύμα op εων των με
την 2/16.06.201) σκοκή onoooon τς ΔΚ Μunrν o ούστοση ουντοννυ . τονοστν στο νηoό του Αγoίou ετη σύοφη μετείον οιunoupyer Εωτερικν
0 κα η thopuoη του νnοου nou κης tmoors , onμεpo 20 Eεmεμβρίου 2019 nμέρo nopooκευή και ρα 9 nμ.
60 rpob0ει ono tη μείωon tου ep0 μού των οΜoonv nou tw κατοφo εκtί npος ουτn tν κατεύουνο, κμαέnoη onno κoι tης oμερνς ootnovovτoος την οντοεon μας γιa tη onupε όμεση enoνωνο μετου tou μουργο κeντρου μετανοστν στν neρου κα orοφοσtουμε το εt
pοuuτή κοι τwν ορμόδων φορέων ΛΕΜΕ ΚΑΤHΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΟ στη eruοuω vου κνοu Υηoρής α Τουποπεί,
γιs νο onoουμpoproεί το moi noρου . onς mmdwv Τρτυν Χωρoν noespo στw nepouη tu 20o) κα oουοotε
το ano το μτονοστευτκό ouoμ, a
κοθως και nmpopopnoη γo tmv oοφυ . vmooύ στο oο tον oeppoυdpo tοu 2010 με τη μεγοneκon συγεντpon nou
κτική κατόστοοη ou trpoτί εti εppooε τν novoοματή κονή νn.
Ν. ένδος, npοστοoίος του nonin M χρυoooο, λωνος Ν. naνογωτonounος
νεντρωοnoμε στην nepaή tou 2eρβού , ου νδεn δομορτυρίος ενοντια Νουτήως και Νηogικής nornτικής f , nanutoκnς tnxpottίος r. fepoΝpίης
σra autδα tu umoυpγείου Μετονοστευτκής nonτκής tooo της porουμενης ο αατίαουτς υnουογoς Μετανοστευικής nonοκς . Κουμουτούκος κα ο
upunοuoγoί ΕOνικnς Άυνος Α Σuφονής και nopo tω noθunoupγo, Eε nέτoος
μουργία κέτρου μετανοστν στην nροnή και orοφοo ουμε το εδής
κοι Aης Eκέρτooς Aυή ήtoν η τρίtη σύεpn nou rpoyuτonoene με θέμα το
λος Εκtpοος Aυτή tov η τprtn ούοκεpη noυ npoyuoτonoenε με θέματο
μετανοστευικά , κς εhrv rponoείη δunoupμαί στ 5 Eεεμppίοu καθς
μτανοστευικό, κn0ς εbαν npomroεί η δunoupγκ στς 5 tεntεμppiou καθς
nonς Ymων Τptuv κωρων noesρoυ στν nεpoon tου 2ppoύ και οnou6nnotε
ohnou στ Σpο ύστεpα κοι ono την anopooη των enoγεήματικν φορέων του
καn owδoaoη tou κA συς 51 Αυγούστου , Πρoκκo anotneoμa α τ
κο η oυοδoioon του κτεA συς 31 Αυγούστου . rooτκo onοτneoμα νa τη
Eόμο , κονtνα .
-Μσχέτεα στη σλ 4
κοι εnpon tmv oυτέpeετη on
τou npopnμτοc ο βουneuτης με
στόο τηνονοδεξη του δuήμoτος τm
ενημέρωση του κονού onnd κο tmv
nonrn oνnτonoino nopeupέenκe
συς uonmικές εκnounς ο Πρoτonoθnt την npoηγοoενn tpoοpόδα στο unoυpγεo Δκοοσυνης n npooppoτopνn συνo
της ΕΡT,μεpa στο NN , Meuerm
στο κονΤΑ CHAΝΝΙ, καιστο κεντοικό Τσάρα .
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
με τον υπουργό Δικαιοσύνης
Φτωχαδάκιαν και. λεφτάδες
Πρoyaτοnoent tnν npooopενη εpδοpόδα στο unoυργε Δκοοoύνης n npoγpoμματoμνn σν.
ντηoη 6oυ npodpou τoυ Δκmyoορoού EuΜou tpοσ με τον υnοoρyό Δκοοσύνης , κ ωvστοτίνο Μεταξυ των noθεν Εσε , των μεv του εAAmwoύ
Μεταναστευτικό δήτημο
δο npιotερο npopnnuα nou oτμe
τae ο Μομός κοι ουneκoμένα η Δίο Booo του ΑΝΕΝ4 0u
Εόμος , εα tο μετονοστευτικό , οnop .
ροα τς μεγoης κοι αντχούς ειοόδου 9ertm και otn. tο oντίστooα
εpoopouν και μετονοστν στο νηoo - a
τικό ΕΜmvκό εδόφη κωπό το τελευτοίο στοοδες tων Μtοων , κος κοι στο
έτn Στoος και 640μευon tου βοunευ npopin tου pοunευκή στο FSceboosτn anna κ της κupέρνnon είwn ooφέρeι η ανoκoinon
Εnotτon tων noooounκν ροov , κ κανοβουnου κατά το δάστημα 2015-2017 , pnou βάνοντα κο ουτό tων evoμένων anouow κοι
w βοutεuτν .
Ano τους ponv unouργούς , οκ Τοακοotος δοτηpeί
po ρτoφunao μτοκές δ0tta ερδα
αμοβαων εpoauv στη pionor , μετοκές στην
sa στην Imvescο, και στην εφημεpίa urn.
cudnoyo στην F , εν έι npopei oe οντοmογς
οponoγwντου ΕΛΜκού Δημοσίου
θ npomv uouryo δ00έτεi ntvtε aττa , μτοδο
των onooν μαμονοστουα 200 τμ, ένο oμέρομο
στην Κnpο0 και ένα δαμiριομα στην pβεξa , ενό
δmoveι κατοθέσες 200.000 ευp .
noνω ono 00000 ευp too0a cno μpoατα και
tάκους έει στην 6 cn της νo to 2016 , η ηpm
uoupyος ΓPIA θεσν Φωτίου,
Αnd tους nouooτερου pounευτές ο onoioς
6μως δεν εeyn eiο Δημρης Κρεμοστινός, ο
κατοθέσεκ tου onciou φάνουν tα 1,9 ot εup
nepinou
Μεγάnn aτnτη nepουo εμpο ο υφunoupγeς
Εωτερικν , Mntoδης Booβτoότς ο onoίος ta
μερίδο σ 125 αΜκa , εvo pίς nepουoα εμ νατο ο pοunεutής τοu ΓP2Α και roonw unoupyς.
Δημήτpης Βίrooς.
χορtοφunδκο με μετοσές αξος 1.7 εκot , εup διο0 :
taοunouργός neppooντος κα Ενέpγεος Kστης
και στους ροδοφuνκού στο0μούς
αnoonoouτα είo σνορτημένo στις
Ηovέεα στη οn6
Σχέδιο Βισιμης
Αστικής Κινητικότητας
Eεκmά η oούκoiα εκttλεoης tne μAέτης Εxedίoυ 6oμn Αστικής Kνητικό
tητoς στον Δήμο Ανατολς topου.
Aο5 oρστερά n κοpuεογnou r. Koλύρoς κ . noοoνη
Στη οuνoντησ, στην onoia συnήorκoν tα Φέμοτo ονοκτός δουnος aικoωνίοo μ το υnoupγei
της npuonς της κενής έσης του Eυνοδίou μήneς βo0e διαστικός υπo ς nou εποuμεί xoρτοφunooo με μεταές oο 1,7 ετot , εupo δο κοppopoου κοι των οργονν οtoεων το Πρω τη μεταηon tου στη Εάμο, να γνeει tpεuvo γα
τοδοκείο tόμου , napeuptonε ο yρυυπος του ΔΕ μετύτοtη unonmou κατά pounon του στο Εpn - Χοτδn άrς.
Σόμου Κωνστοντνος nooγάννης ο npoδpoς των wδxio Κοpnopooou . Eε κόθε nepίπτιση ο unoυp Δικοστικν Υnonoν Σόμου κορτογnou nσύnοc νoς 6εομεύτηε o
κοος εnioης κοι ο nόεδρος της οσnoνδος Δ| κοστιον Υmonnww EAmόδος reupnος Δομόντη ερτηon του npotδpου του Δ.Σ tόμου , κοι το Προ ο unoupγος αφού σνeτuξε τις δυσκοες και το οφυγκo-μετανοστευτά ο moupyoς εείφpocε n
npehnuoτο nou unoprουν στην nmpoon tων κ δυοpορa του γο w κατοστοn nou rpotεi στη
νwν eέσων woμοτήων στο Διοστήριο της xopoc Εoμο . ήτον wwστης των κονωνιν κο oovoυ.
όνω κοuστερημένης επoponoinης των nvo
| κυων αnό τους ατυνοοο ου ΑΤΕΠ, νηοoteκ νol . , εv οε tρτηση toυ npoddpoυ του Δικmo - ι ΣmΟ Ν 752 00 am0
Πόνω onό δύο εκατομμύρα ευp οpeίouv στο ehwκd Δrμόοο και ος τρonει, δύο nponv uηουογoί
των ΑΝEA ο Τέpενς κοτiκ κoi η Ehενo κουντουρ .
Eε ό8 οφορd tους εupωpounεuτές , η Κωνστοντίνα
κοονερο , ηρonv ευppοuunς του ΣΥΡΙ o
ου τo 2015 σγopoσε δυο οκόoα στο eno ooς
300000 ευρ nprou
Ο nouoτερος εupωβοunεuτης ενo ο Δημίτpης
npoonaoήσει γα την εnuon.
του φτος τη oυoτηn αυθηήoο, ετά ano
εpηon του npotδpoυ του Δ.Ε Εάμου, κοι το Προ- ε
Πonooηpoύn aντρoδpος του Ευφuκονοροunou
κα tuouρουAυτής tou POΑΟκ nonoδημούρης
κν επmτσοων nou εniφepε tο nροoφuγό στο
Ετoος του budou Bιoμης Αστκής εnituυξης βιοων ουστηματων μετοΚnυκόnτος oroteλυ ο κoopοιoς κνnonς 000 κο τ nopiouστο o uς νο τpeto τις διοδκοσίες ntovτος τους opμόδιους ρκού Euγου σv οοnκuει η apρνηοn και φυ- κι κατο0έoε, oro κονού με tmν ouuo του , 1 eot.
eνός nnooίου στοστηιεν στόοων κατευθύνους του Enερnooού nρο - στο ΑΣεn ι την κυρερησn,
δωoε οοδέματα nου Eεnpvoύν τα 252.000 uo .
κα κατο0έσεκ ano κονού με tmν oba τoυ , 1 eκα .
οι μέτρωw , oε nnooο μακροoonioύ γpόμματος tου Δήμου εxnoon tou 0είto Πρωtο mon, npοτμένου νο στελε. oκή το unoupyeο δκαοούης να οτο060 oμο ευρά ΤEne , το enevδuτκό pεoφundκο tου ευpu
σαδιοσμο0, nou eo touν uς β00οκ IBΑΚ Σόμου rpoηστonorτoι ούμpω νο τpέξα τις διοδοσίς ntoντος τους oρμόδιους
ριού Euoyoυ σν οonεύει η utpνnon κοι φυ
pουnευτn του rPA nεpnaμpoντι τmouς μτον
στη θοun για tpononoinon του νομκού nnoιoίου,
δηλοδή rτάνυνon δοδικοσν οσύου, την
μα tmν oοβ0θμση wν unοδοuων νο με τημεθοδοnοο κα το επμέρους του npoεδφικού Δατάyμoτος 371994 6σον οφoρό του γεωγροpoού npopiao ου , tw opon κα οpοβoν κεφonaw με orotioη aος 975.505
nooγτonoίnon toν μτονήοων on ες οδmες της Eοonκής Eνw ηpooonwv και ογοθν εντός της Ε.
μου. Η εκηonon tou ΒAK Eaμοu έχει ταμίου και ουμμορφνεται με το neoτuα του Δκmγopκού Euoyoυ ο τρonοnonon
φonείου ένοντι 211.952 εup .
Ενδεικτκά της κατοστασης τα nepanev στοoίo
με αο600on κοκής ενοντίων tης onotnoκ
nεpοuoίoς ono to nohtnd npooun oφtpον
onotenei η σuppon στοοείν nον κοι οφού εothθου στη nonon , Εκεί, ano nonoύς 0α βοούμε
διομέντιοκοι tωv unmptouv nou οφoουν mw βήμοτο κοι εργολεα nou npornour η ωv Μrταθατιής Τ5ο υ 1uoυ umpsσν 0οnου Ο να ppopei oε myς oοον 99 5 tmν rnoom 67 μρ v αμοφiοu
ono tς oδηες της θponoκ Eω.
00ν οφτηρίο τόοο τw uoΜnpuon pαxόμενο του Apoρου 22 του Νάμου na uv nin- εueετnoε άμο opη ο o 6 otομη η gέρunon ta φέρε Νμο
τuwν εonν και δθνν επτανν nept 599/19 .Η ουνnεα στη oe 6| Ερονοο κοpnepooou oυμοωνίent νo unopξεi κonτερεύοου .
στη Βοu κα εφpo0 τmν neoitmon ou με tς
onΜαyές nou ωnuo n Kupέpνηoη το npoγuστο 0
τmv nrpωon της κανής θέoς γρομμοτέο στο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα