Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974Βρντής - Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* διoκτήρια - Εκδότμια Στανρίδου . Στολιανή.
Ap. φύλλου 6880-11.960
0,50 ε
Ηυπηρεσία του Δ. Δράμας
Νέα επιτυχία της Ασφάλειας Δράμας
Νίκος Ιωαννίδης
Ήρθα για
επανεκκίνηση,
εκεί που με
εμπιστεύονται
Πέρασε κατπά πλειοψηφία από
το Δημοτικό Συμβούλιο
Κατανομή ΣΑΤΑ 1,2 εκατ. ε
με 49% στην πόλη
της Δράμας και 51%
στις κοινότητες του Δήμου
Σύλληψη τριν μελν
συμμορίας που
διακινούσε ναρκωτικά
καθάρισε τον χείμαρρο
της γέφυρας Αντιγόνου από
τα σκουπίδια συμπολιτν μας
Μετά από σχετικό ρεπορτάζ
της εφημερίδας μας
στο Νομό Δράμας
σελ. 5η
σελ. 3η
oελ. Υη
σελ. Βη
Εκδηλσεις μνήμης για τα θύματα | Καταψήφισαν οι μεγάλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης
της βουλγαρικής θηριωδίας
Σεπτέμβριος-Οκτβριος 1941
Το πρόγραμμα στην πόλη της Δράμας και στις Τοπικές
Δεν πέρασε το θέμα της συντήρησης
απορριμματοφόρων του Δ. Δράμας
Αρνήθηκαν να δεσμευτούν για ποσό που θα εγγραφεί στον
προϋπολογισμό του 2020!
Θα μπορούσε να φέρει θέμα αύξησης δημοτικν τελν!!!
Κοινότητες
κδηλσες Mήμης γα τα θ ματα των οφαγν από τις βουλ
γαρικές θηριωδίες των μηνν
Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 1941, διορ
γαννει ο Δήμος Δράμος, οε όλες πις
Κονότητες και τα Τοnκά Διαμερ σματα . Οι εκδηλοις , θα κορυφωθούν την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, με
πις εκδηλσεις στην πόλη της Δράμας.
Γα τις οφαγές στην περιοχή της
Δράμας έχουν γραφτεί πάρα πολλά,
κυρίως γα τον τράτο με τον οποίο Eεκάησαν τα γεγονότα. Το τίμημα της
ελευθερίας είναι μεγάλο , και πληρεται ουνήθως ακρβά με αίμα και δάpυ ,
με θάνατο και πένθος , με φρίη κο όλεθρο .
Μετέτοοακρβό τίμημα πλήρωοαν η μαρ τυρακή Δράμα και η πρoχή της την εΕγερoη κατά των βουλγαρoν δυνάμεων του 191618, άνθρωται που δεν άντεχαν να
κατοχής το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρου ρέπουν τους δους αδίστακτους κατακτη
1941. Σε όες τις οδηλσεις μνημης θα Τές να οφετερίζονται για τρτη φορά μέοα
εxφωνηβούν σχετκές ομιλίες, θαγνει πpο - οε μοό αινα τη γη και τις περιουοίε
οκλητήριο οφαγιασθέντων , κατάθεση στε
φάνων , τήρηση ενός λεπτού οιγής κα θα
αουστείο Εθνκός Ύμνος
Σύντομο ιστορικό
-Ο περισοότεροι από exivoυς που
πήραν μέρος στην εξέγεροη την πρότη
Του θανόση Πολυμένη
ΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ Τελικά δυνατόν να περάσει το
eέμα της συντήρησης και επισκευής μεταφοΑρκν μέσων της Υπηρεσίας Καθαριότητας
του Δήμου Δράμας , καθς οιδύο μεγάλες παρατάξεις της αντπολίτεευσης το καταψήφσαν,
-Πόλη +Ζωήφ και Proect Δράμα 2020- Από την
ελάσσονα αντπολίτευση το ψήφσε μόνο η παράταξη της Aυτοδιούησης Παλιτν και η παράταξη
Προστική για τη Δράμο-.
Αναλυτικότερα , το θέμα αφορούσε την συντή
ρηση και εποευή των μεταφορκν μέσων της
Υπηρεσίας Καθαρότητας, εν πpoκεμένω των αορ
ρμματοφόρν κυρίως. Η διαφωνία της μεζονος αντπολίτευσης έγκεται κυρίως στο ήτημα της
ανάθεσης του έργου προϋπολογισμού 240.000 για
το έτος 2020, σε διτη. Ταυτόχρονα, από την εισήγηση μενα χρόνια
της δημοτκής αρχής που έκανe ο αντδήμαρχος Καθαριότητας κ Χρήστος Κυρακίδης , φητούνταν και η δέ
σμευση από το Δηματκό Συμβούλιο, -όn κατά την δέσμευσης του ποσού , λέγοντας ότι δεν είναα κάτι που
σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οο- θα τοκάνουμε τρα , αλλά θα βάλουμε τα χρήματα στον
νομκού έτους 2020 θα υπόρξει η εγραφή rίστωσης προύπολογισμο ναφέpθηκε αργότερα κα ο κ Χαρα240.000 ευρ (συμπερλαμβανομένου του ΟΠΑ24%) γα
την πληρωή της αρατάνω δαπάνη oτoήμaρχο κ . eέμα δέσμευσης εγγραφής ποσύ στον πpoύπολογισμά
αντιστασιακή ενέργεα στη σκλαβωμένη
ΕΜδα, ήταν απλοί άνθρωποα από τη
άμα κα τα χωρά της φορτωμένα με
δυηρές μήμες από τις δύο ποηγούμε
νες βουλγαροκές κατοχές του 1912-13 κα
να εκτελεστούν και γα το 2020, άπως και τα προηγούΕκμέρους της παράταξης "Πόλη+ Ζωή- εσηνήθηκε
οκ Μλεκάνης, ο οποίος τόνισε ιδιαίτερα το ζήτημα της
τους..
Σύμφωνα με τα ιστορικά γεγονότα, το
του 2020.
βράδυ της Κυροκής 28 Σεπττεμβρίου 1941
Γα το δοσημε
Μδης, λέγοντας όι -στα τόσα χρόνα, πρτη φορά έρχετα
σε είχοσι δύο συνολικά ακομούς σημεηκαν εεγέροeς, κατά τις ατοίες οκοτ
Όπως αναφέρθηκε από τον αρμόδιο
Κυριακίδη, το συνεργείο eπoκουν που διαθέτει ο
Δήμος για τα απορριμματοφόρα του δεν μπορεί να ανθηκαν οαρανταεφτά (47 ) Βούλγαροι και
βουλγαρίζοντες . Άνεμος
ελευθερίας rveuoε προς
στιγμήν στα χωριά του δρα μνού κάμπου , άπου χτύπησαν οι καμπάνες καιυψθηκαν ελληνικές και epuθρές επαναστατκς οnμαίες και το όραμα της
ελευθεpίας μέθυσε τις καρ ατό το Δημοτικό Συμβoύλο Να δεσμευτεί δηλαδή ένας
τμετωτσει δύσκολες βλάβες, δεν διαθέτει τα κατάλ- θα έρουβαλος γα μέρος τουπρούολογομού πoυ
, μετά από δύο μήνες
σελΑη|
ληλα εργαλεία , αλλά
ούτε και τα αmpau
ανταλλακτικά προομένου να αντμετωπίσα
τις όποες βλάβες πα ρουσιάζρνται.
Τα οχήματα της Υπηρεσίας Καθαρότητας
είναι τα απορρμματοφόρα , το πλυντήρο
κάδων αυτοκνούμενα
σάρωθρα , λεωφορείο
μεταφοράς προσωπκού , φορτηγά , επβατκά οχήματα κα ).
Σύμφωνα με την eσήγηση της δημοτικής
αρχής , οι εξεδορυμένες ή μεγλης κλμακας
εργασίες - άτως επισκευή ή αντικατάσταση
κιβωτίων ταχυτήτων,
διαφορικν κα, ηλεκτρονικν και υδραυκνεξαρτημάτων συ
στημάτων πέδησης
ανάρτησης, ελαστικν,
φορείων-μαχαρινφθαρμένων λαμαρνν
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκος-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Στη Δράμα από τα ξημερματα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου 1941 άρχοαν
μαζές συλλήψες Γιατους
Βουλγάρους άλοι ήταν ένοχοι Ο καπνεργάτες πουπή γαναν στα κατνομάγαζα α
μεροκαματάρηδος roυξεννούοαν για τις δουλές
τους, οι καταοτηματάρχες
που άνογαν τα μαγαζιά
τους , α χωρακοί που κατ
βαινον γα το παζάρα γγwό των τότε κάθε Δευτέρα) , α
κάτουοιπου ήταν κλειαμένα
στα ατίτια τους.
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοούνθεση τρισδιόστατης αnoκόνonς.
η εέλξη στην εξταση του μαστού
. Ynέpnoος Μαστού
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέpnoι -Τiplex σγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μίτpnση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ 25210 22423, Fak 2521022413
email: [email protected]
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
κα στις υπερκατασκευές των απορριμματοφόρων , που απαιτούντα για τη συντήρηση ή ετιαευή των 58
οoημάτων που διαθέτει
ο Δήμος , στα οποία θα
προστεθούν άλλα 4
οχήματα με τους δια
γωνσμούς προμήθειάς
τους να βρίσκονται σε
εξέλιξη-επιβάλεται
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάνκα διπλα 6χς ξότιέτα,
μμαtpimvo τνωτο
Κιν. 6932-347415
ΝΜα Δκύθυνση
ΒΕNΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Τ. Παπανδρέου 34-20s Όροφos
E 25210 551 22 Ο6977 472890
Φροντιστή ριο
Μέσης Εκπαίδευσης
. Το μυαλό δεν είναι
ένα δοχείο για γέμισμα,
αλλά μια φωτιά για άναμμα
Γιάννης
Tρόσeαση
Γαζάνης
. στη δύναμη σου!
στο μέλλον σου!
ΕΠΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 15 , Δράμα :: τηλ. 2521057467: Κίν. 6974765815
www.prosνasi.edu.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα