Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
που αγαιa
τον τόπο του
Πρέnei να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοτήτς ΕλότηςΔaθητής ΒA ΕΡΒλEς 5ο- 4 οίλο f59Tμή 00 αιμά Μυτ 7 Σπνων 219
ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΔHIAWEEWET
ΕAΑΝΣΕΜΕ NΕΙΜΙΜΗΜY
ΜΡE ΙΜ EΜΙΣ
ΣΑ με tργα εντunoοεων
στην neροοή μος, tίna
nneov στα κpo υκ νος
κυpερνηonς η onoα κολε τονα pιο p ω νο
ono tν tpύησ κα να διοpεpiou ένο κρόνο
νηoλετούργησε
to ΕΚAΒ Μεoon
tάμοu με unooτε
Δωμένο nροowno γ
να κατοξ τελικά nprv
anό λίyeς μέpες ν
ντύe μ σvοστολή
τουργος κοθς δεν διοθ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΟΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ρης Ισεκος
ΑΜΕΣΗΣ
Η pορά npονομ o mv άστon
nou οφήvει nou toυ ο rp
τ κανένυν δοούστη.
ΒOΗΘΕΙΑΣ
πακα |σννέχεια στη σε. 8
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Σετεpβρiοu και
ρα 9.00 nμ. ελούμε στων Ιερό Νoό
Κοιμήσεως θοτόκου , Ετήoo
Μνημόουνο ης λατρευtί μας ουγou .
μητέρας αδελφής θίoς και φλης
ΖΩΗΣ ΚΕΛΛΗ
Παρακαλούμε 6οους τημούν την
μνήμη της να ελ0ουν και να
πpοoευχτθούν μα μας
Ο σύψγος Φτης Κέλλης τα aδά
ΣυΑλα Κέλη , ΕκτωρΓαβpή
τα οδέλφα , τα ανίyiα, ο φλοι uης
(A/UeAΜA
Για τέσσερα αδικήματα παραπέμπεται
Δημήτρης Παπαιγελόπουλος
Μακάρι
να διαψευστ...
Πόσες φρές είχαμε ε
Για τέσσερα αδ .
κήματα
moημάντ τα
πρόβλημα λ.
λευψης npoπαραπ
μπεται ο Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος
οωκού στο
Σταθμό Ε.
ΚΑΒΜεooo
τάpου. Π6σες
φορές είχεμ
πEι να μην ξηητλιέται ο κόσμος αnό την
pιτρίνα" και να δει εav nραγματικά τον
εξυτηρετεί ο oυγκrκρημένος Σtα0pός
με τον τρόno nou λειτουργούσε .
στην προανακριτι
κή επιτροπή σύμ.
φωνα με την πρόταση που κατέθεσε
στην Βουλή η Νέα
Δημοκρατία .
χ στη σν
| σννέχηα υτη σεΕ