Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5249

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

n Επικεφαλής
της παράταξης
«∆ηµοκρατική
Κίνηση
Μηχανικών
(∆.Κ.Μ.)»
µε δυναµικό
ψηφοδέλτιο
ο Παναγιώτης
Τσώνης

ΕΞΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ «ΜΑΧΗ» ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΗΣ 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΙΑ ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΟΥ

Αποστολική
πόλη, το
καύχηµά µας!
n ΘΑ ΤΙΜΗΘΟΥΝ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
n ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤΙ∆Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΣΕΛ. 5

ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ
«ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Οι «περιουσίες»
βουλευτών και
αυτοδιοικητικών

Όλοι οι υποψήφιοι
για το ΤΕΕ
∆υτικής Ελλάδος

ΣΕΛ. 3

ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σκουπίδια:
Ωρα µηδέν!
ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 19-24

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ

Κοκκινόµαυρος
«πονοκέφαλος»

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΑΒΕΛΑ

Ήταν
η ψυχή του
«Αγ. Ανδρέα»
ΣΕΛ. 4

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ

Ξεµπλοκάρουν

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,
∆ΙΚΤΥΟ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΩΝ,
ΓΟΥΒΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΕΣ
ΣΕΛ. 6

πέντε αστικές αναπλάσεις
Προµηθέας: Η Λάρισα έχει πρόβληµα µε την ΕΕΑ
Απόλλωνας: Θετικό πρόσωπο µε ΠΓΕ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα