Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: .& E. ΚΟγΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620-Αρ. φύλλου 17.606 . Τιμή 0,60 Ε. Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
Γραφeίa: Φ. Ταβέλλα 11- ΩΑΝΝΙΝΑ 45333. Τηλ. Κέντρο 20510 25.6717, 3.791-Faux 26510 30:350. http://wwwproinosiogos.g. [email protected]ρoinostogos .gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η Αντιπολίτευση ψήφισε ΟΧΙ τα απορρίμματα σε ιδιτες..
4ΟΝTΑΟΤΕ ΗΔΜΝ.ΑΡΧΗ ΑΝΝΙΜΔΝ
Οl ιλή αναλογκή δένα ταχέρια στην παράταξη τυ Δημάρχου Σm δημοσιότητα δόθηκαν χθες τα απόθεν έσχεςτους
Καλά κρατιούνται τελικά πολιτικοί,
Δήμαρχοί μας!
λάβει και κυρίως α εραρμόσει ης αποφάσυς της.
ΡLEΛΣΑΦ Επρογενής σύμπραξη υπονομεύει το συμφέρον της πόλης..
Περιφερειάρχης1
και οι
. Επηβεβανονται και στην
πράξη όλοι όσοι επεσήμαναν Τα
προβλήματα που θα δημιουpγήσε
η απλή αναλογική στην διοίκηση
Των ΟΤΑ όταν δεν υπάρχει πλειοΨηφία, με ον Δήμο oαννπν να
αποτελεί χαρακτηριστικό παρά .
Μία κακτινογραφίαν της οικονομικής τους κατάστασης με
βάση Τις περσινές δηλσεις, οι οποίες αφορούν το 2017
. Καλά . κραπούνται, σε γε
νικές γραμμές οι πολιπκοί και αυΤοδιοικητικοί παράγοντες Του Τοπου μας όπως προκύπτει από Τις
δηλσεις πόθεν έσχες που κατέθεσαν πέρυσ γιαο οικονομικό
έτος 2017.
18.σ3
393 μ.47
[PΕΠΟ ΡTAΖ
****6.400,
6.399,6
07112011 2E 09
,0711201 ΣΕ Ο 902,
β14112011 VI 099 2211
δεγμα και μάλιστα για ζητήματα
κρίσιμα , όπως είναι η καθαριότητα
ης πόλης
Η μαραθνα συήηση στο Δημστικό Συμβούλιο , mou αλοκληρθη ε χθες στις 3 τα ξημερματα ( !) σποδείθηκε Κατnτρη των περιστά - καθς το υπάρχον προσωπικό στην καθαριότητα δεν επαρε
σεων για όλους όσους υπεραμύννταν την απλή αναλογική , με τη Δημστική Αρχή να καθίσταται cόμηρος
ης Αντπολευσης, η σπoία δεν ενέporε την ανομάρφωση του προύπο - να χρησμοποιηθεί
*πτ18.213,2
#1.421.
416112011 ΤΑ 099 107Α
Κ21112011
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
: Η απαράδεκτη κατάσταση με τους σωρούς οκουπιδιν σε πολλά
σημεία της πόλης, αναμένεταυ να επιδεινωθεί το επόμενο διάστηΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
oωκοu
1.842
Φυσικά, σποιχεία υπάρχουν για ό
σους Βάrευααν πέρυσι στο κοναβούλιο
ως εκπρόσωποι του Νομού ωανν,
νων , για τον Περφερεάργη Αλέκο
Καχριμάνη αλλά και για τυς Δημάρ .
χους απ Τους σποίoυς ο ΠΛ επi
λεξε να παpουσάσει σήμερα τα στο
χεία εκείνων που επανtελέγησαν και
παρομένουν στο τμόνο Των aείων
και η Αντιπολήευοη είπε όν σε ιδιτες.
T*****
4792.02
λαγισμού κα μπλόκαρε την πρότοση
Πλaθρολιεία αληγas
για τον Αμβραικό Κόληο
- 11η σελ.
Καλά εισοδήματα, αρκετά ακίνητα και γερό ακομπόδεμαν
στις τράπεζες έyουν οι εκπρόσωποί μας σε Βοολή
και Τοική Αυτοδιοίηση
Μετ' εμποδίων και τα νέα Δ.Σ.
στις Δημοτικές Επιχειρήσεις
Δήμων του Νομού Ιωσνίνων. Ως ξαίρεση, παρουσάζοντα και στοιχεία Βουλής , Γιαο 2017 ο k Τασούλος
από η δήλωση του πρ. Δημάρχου δήλωσε πέρυσι εισοδήματα της τάξης
Ιωαννίνων θuμά Μπέγκα, Εν για
τον Μωυσή Ελιοόφ θα χρειαστεί να
περμένουμε ένα χρόνο!
θητεύοντας πλέον ως Πρόεδρος της
hακαλίτερη ασυπόμεναι τις παραμεύόριας περιονς
Να τοποθετηθούν θερμικές
κάμερες στην Κόνιτσα!
νΕρτηση κατέθεσε στη Βουλή ο Γιργος Αμυράς
να δοκήεις α ΛΕΥΑ, ΟΚΠΑΠΑ, Πνευμ. Κάτρο και ΔΗΠΕΘΕ
των 158.400 ευρ.
11η σελ
Τασούλας . Αμυράς . Τζούφη
EmτμροίτααΜαρίτες
WIPL Mm ιού ι.
ΕuTαΜoς
-Βουλευτής Ιωαίνων πν
προηγούμενη κονοβουλευτική πε .
: pίοδο ο Κστας Τασούλας, ανανέωσε η θητεία του και γα την τρέχουσα
Με την πλευταία κλοπή θρη
σκευτικν κιμηλίων από τον lεpό.
Μσό Παλαιοστλίου, επανήλθε στο
προσκήνιο rο πάγο αίτημα rwν κα
roίκων rων ακρτικν χωριν για
ενίσχυση rwν μέτρων αoφαλείας
XBες κατέθεσε ερτηση στη Βου : λή, με αποδέκτη Τον
6ΕA11
Αρης Μnαρτζίκας (ΔΕΥΑΙ, Δημ
Πάνου οκΠΑΠΑ , Enένm Ακονίδου
ηνευματικό Κέντρο) και Χριστίνα
Κωτοαντ ΔΗΠΕ0
Οι πολίτες αγκάλιασαν ήδη το νέο e-branch
. Ακόμη και στον ορσμό Των
Διοικήσεων ων Δημοτmν Επ χερήσεων δημιουργήθηκε προς
στιγμήν κλυμα κατά τν συ.
νεδρίαση Του Δημοτικού Συμ .
βουλίου ωαννίνων , καθς οι
Ηλεκτρονική τραπεζική για όλους
από την Πειραις στα Γιάννενα!
>ΓΕΩΡΓΟΠΟΜΟΣ (. Δiτ: Σνος η Εξωηίηση των πλατύν μας..
. Πρωτοτοριακό
παρατάζης του Θ. Μπέγκα, κα ης θα καυφλούνόλες οιδιαθέσμες θέσς στης unάρουσες δομές..
Ταr . Καλογιάννη αρχικά ήτησαν
αναβολή ης συζήτησης , υποστηρίζοντας όm δεν αποσοφηνίζεται ο
opιeμός ων μελν της αντιπολ
ευσης που θα πρέπει να μετέχουν
στα Διοικηηκά Συμ- 11ησελ
Νέα <φουρνιάν προσφύγων
ετοιμάζεται για την Ήπειρο!
Εήλάνας μ τς ηιπίς
Hμίας ΠΑπστής Κήpουμής
για ολόκληρη Την
Ηπειρο είναι rο vέο
πλήρως συτοματοποημένο ηλεκιρον .
κό κατάστημα της
Τράπεζος Πpanς .
νΣύοχεψη σήμερα στο Κτουργείο Προστασίας του Πολίη
Σελ. 5
Διέγραψε τον Σάκη Βλέτσα|
Mείον έναν σύμβουλο έχει
η παράταξη Σn . Ρiζόπουλου : ναστν πρέπα να
. Νέα εφουργιά
: προσφύγων και μεταοΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
ναμένετα στην Ήπερo καθς η κατάστα
ση εξακολουθεί να εί
ναι δύσκολη στα Μησιά του Αγαίου . Το
Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη εΟμάζεται να επαναλειτουργήσει
κέντρα στη Βόρεια
Μι τέσσιρις
| συμβούλους θα πο| ρευτεί η παράταξη
| ΟΡΖONΤΕΣ Ηπε
Ιρουν Του Σπύρου
Ρζόπουλου , καθς
| χθες ανακοινθηκ
Το ebramch όrως oνομάζτα .
που λετουργεί ήδη στη γωνία της
οδού Πuρσινέλλα με Τον πεζό.
δρομο mης Γρηγορίου Σακκά, δηλαδή στο κέντρο Της πόλης
Πρόκεπα για ένα νέο κεργa λεio οικονομκού προ - 6ησελ.
| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
-2η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
-2η σελ.
ΑΠΟμΕΙΣ
Λιαπιστσεις. .
Μετά τη συμφωνία για τις οφειλές στο ΠΕΑΚΙ.
Με συνοπτικές διαδικασίες πήρε την
αδειοδότηση η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα
> ήμερα ανοrγει Τα χααρτιά του ο Αργ. Γιαννίκης
Eς ξεκαθαρίσουμε πρτα
ποιον ανήκει η Παμβτιδα!
Το ξυπνητήρι του
Πρωθυπουργού ...
> Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ
> ράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
. Λύση στο ζήτημα που είχε προκύψει
με ης οφειλές Του ΠΑΣ Γιάννινα προς Το
ΠΕAΚΙ για τους χρους που χρησιμοποιεί
βρέθηκε χτες καθς η γιανντκη ΠΑΕ p θε σε συμφωνία με τη νέα δοίκηση rou
ΠΕΑΚΙ για αποπληρωμή Των οφειλν ης
Ταυτόχρονα σχεδόν ενημερθηκε και η
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθληισμού ο.
που στην χθεσινή ης συνεδρίαση άνα ψεν Το πράσηνο φως και η ΠΑΕ ΠΑΣ ΓάνMwα αδειοδοτήθηκε κανονικά μιας και ήταν
ηροναδική εκκpεμόπητα
. Κατά καιρούς οι noλίτες των Ιωαννίνων ενημε
ρνονται ότι γίνονται πολές συνεργασίες για την
λίμνη Παμβτιδα. Γίνονται ενέργειες για τον υγρό
στίβο της γίνοντα αγνες για Την συτηρία της.
αναζητούνται σχέδια δράσης και όλα αυτά για το
καλό της .
, Σωστά και καλά όλα αυτά, όμως νομίζω όπι εδ
και πολλά χρόνια γίνονται τα ίδια και η λίμνη μος δεν είδε κανένα
όφελος, αλά, δυστυχς, Πάει συνέχεια προς το ειρότερο .
Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά σχετικά με την Παμβ πδα πρέπει εμείς , οιnολίτες της περιοχής της να γνω 7ησελ
Φλάλογος-Σιγγραφίας
ΠA. ΓAΝΝINΑ
. Οληόωρη η επίσκεψη του κ . Μητσοτόκη στην
περοχή μας, αλλά οι σκέψεις και οι mαρaτmpήσεις.
του προκάλεσυν ερεθίσματα σημαντικά για Το πς
πρέπει να βλέπουμε το μέλλον του τόπου μας, Γιατί
τα επιλεγμένα μέρη της επίσκεψής του αποτελούν
κύριους πuυλνες στη διαδικασία ανάπυξης Των Ιωαννίνων και γεν κότερα της Ηπείρου. Και συμβαίνει ουτό επειδή Το καθένα σημειολογικά δείχνει πς πρέπει να σκεφτόμοστε και να σχεδιάζουμε την
προοπτική ανάπτυξης και ευημερίας για όλους και με

Τελευταία νέα από την εφημερίδα