Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τιs Hnaipou- δρυτήs Ευθ. Tzάλλαs- Έos 930-Αρ . Φυλλου 24654-Παρασκευη 27 Σεπτεμβρίου 2019-0,606
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εικαστικά, χορς
και Πολυφωνικό
Στην Πάτρα
για το διπλό
Stand up comedy
με τον Δ. Χριστοφορίδη
ΣΕΛΙΔΑ9 ε
ΣΕΛΙΔΑ 13 ΣΕΛΙΔΑ 2
ΟΚΠΑΠΑ
Με αύξηση ης aπoτελεσματικότητας του μηχανισμού αποκομιδής και εκκλήσεις στους Πολίτες
και καταστηηματάρχες , θα γίνει Προσπάθεια να λυθεί το Πρόβλημα των μικρν χωματερν
Αλλαγή σκυτάλης
με χαμόγελα
ΣΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Με χαμόγελα και μια φωταγραφία
επισφpογίσηε n aλλαγή σκυτάλης
στην ηροεδρia τοu Οργονμού Καr
νωνικής Προστ oίoς - Αλλλεγγύ ης και Προσχολικής Αγωγής, με τoν
ΔΔμήφη Πάνω να δοδέχεται ων
ΦλιΠno Τοουμάνη , ο onoioς napa
μένει με την ιδιότητο του μέλους
ΣΕΛΙΔΑ 5
αΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
Εκτός Παράταξης
ο Σάκης Βλέτσας
Λυσμενή εξέλιξη .
Πoυ ναρκοθετεί την
Προσηάθεια της
δημοτικής αρχής
να βελτισει την
καθαριότητα στην
Πόλη, χαρακτήρισε
ο Μ. Ελισάφ την
απόφαση να μην
Προχωρήσει η
σύμβαση με διτες .
Για οργανωμένο
σχέδιο υπονόμευσης
κατηγόρησε τις
Παρατάξεις της
αντιπολίτευσης .
Εκτός naρόυης έθεσε ο επικεp λής τις nαράταξης ε0pζοντας Hact
ροu Σπύρος Ρζάπουλος τον εκλεγμένο στη Π.Ε Ιωσνίνων ηεριφερε
οκό σύμβουλο Σάκη Βλέτο, ελόγω
της διασηαστικής του συμηεριpορός
αλλά και της oσυνέπειάς του απiνo νι στις ορχές της naράωξης .
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ελκυστικό
το e-branch
Ψiφο αμnστοσύνης στην nλογή
ης Τράπεζος Περας να δημιουρ γήσει ένα από το εννέα αυτοματοnonμένα ηλεκτρονικό της κοταστή μαυ στο Γνενα, 5νουνοι πελά τες
της τpάnεζας , όηως oπoδεινύεται
αnό τν ανταπόκριση τους ηρτους
δύο μήνες λειουργίας του
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΛΑ 8
. ΑΜΥΡΑΣ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Πρόταση για
θερμικές κάμερες
στην Κόνιτσα
Χωρίς εκπλήξεις
οι νέες διοική σεις
1ΤΣ ΤΔ ΚΟΟΗ37
ΟΙΜΗ-Τ ΕΡΗ ΔΟΥΛΑΣ
ΥΛΛΓΟΣ
ΣΕΛΙΛΑ7
ΖΟΜΕΝΟ
Χωρς εκηλήξες oπό την ηλευρό της δημοτικής ορχής έγνε
ο ορωμός υων τοκτικν και ανanληpωμοτικν μελν στ
δαιητικά συμβούλια της Δημοτικής Εnοείρησης 6ρευoης Anοχέτευσης Ιωσννίκων , του eργανιομού Κονωνικής
Προστασίας ΑΜηλεγγύης και Προσκολικής Αγωγής, της
Κονωφελούς Εποxίpησης Πολιτισμού , Περιβόλλοντος , Νε
ολαίας και Αθλησης, καθς και του Δημοικού Περφερεια
καύ θεάτρου Ιωoνίνων
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Ψευδαισθήσεις
ΣΕΛΙΔΑ 6
Αθλητισμός
ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΙΔΙΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΟΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Προπηλακισμοί, εισβολή
και εκατέρωθεν κατηγορίες
ΣΕΛΙΑΑ 5
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΠΑΣ
Οι φοβερές
μονομαχίες
σε Α' και Β' Εθνική
ΣΟΒΑΡΕΣ 0Ι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗ ΤHOMAS COOK
Η oβολή ργεζομένων της καθοριδτητος τν pα ης φηφοορίας mο τmν αναμόρινω ση ου npouno μομού, nauθα όνογε τaν δρόμο γα ύνοuη mς oύμβοοος με ίδτες για τν σιοκομίδή των αnoppμμότων συς δημουκές ενόπτς, ήτον το κερασόκι στην τοίρτα σε μια θuελδη οίνεδρίοαι ταυ rμου
καύ συμβολίου τα βράυ τmς ΤΕτάρυης Η σταγόνα nou ξoείΜα o noήρ ότονη απόφοn να τεθεί σε
Ψηpοφορία μόνο η nρότoon υς δεμουκής ορής. βουομένη σmν εισήγιεητης Υπηρεσίας Κ6βοριότητα,
και όι η εναλλακική Πρόωση, nou είoν καταθέσει σι rapaτάξεις :Ενότητα Παλτν- Νέο Πόνεναν κ
ahuνwνα 2023 με το ατολογκό ης μη τoρξης αυνοδευικής αυολογκής 6θε σης
Εεπερνά το μισό
εκ ευρ η ζημα
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2
Χαδης η διαφορά
με την ΕΡΤ
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΑ 13