Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ηγκdρΤΜ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9ΑΝΗ ΤΗ ΛΝΝΗ4
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201
ΕΠΙΚΟΙΗΩΗΙΑ
ΕΒΔDΜΑΔΙΑ Ι Α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑXDY Φ ΛΩΡΙ
Τηλ.: 25680 2215%
Fac 2350 2228s
Αριθμός Φνλλου : 284 .
Τμή Φύλλον 50 Λε πτά
ΕΤΟΣ 580
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΜΗΜΙΑΣ AGHRΠΗ
5m1criΟριλκαm
NΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΛΑΔΑ
DiΔΗΜΑΡΧDΙ ΦΜΡINΑΣ ΚΑ ΑΜΤΗΠΑΙΟΥ
ΣΤΟ 20 ΦDΡΟΥΜ ΔΗΜΑΡΧΠΝ ΝΓΗΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡIDΧη
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
(Δαερ κοι εναωσακό είνα το νέο ευφημοα νου δρερε
αο ψός η φοολαμή α σουή στην 9λόά0, dτως οβοσω
Τροκύγοει αd την ονοκούκυη τoυ Υιaupγείον Πάλτωμα .
aτα ορηεia χα,α εgήμοoρoέρον oημοννές πηροφρες
ατaυς oργολλους μα την επεξέργου και την τeμηρίωη, Σιd 2ο Φάρουμ Δημάρων Λημοκων Περφων της Ειρωης
Η ΦΠΝΗ δημοσιεύει ην
ΕΗ dvoκογή κρομοΟοεtο ατον χρο εξοpης Ηpάη ουppρa υς φηάογους χα aη το Υουργείοu κα | κου δεήθη σο Wassvaς se της ερμονος, το δήμερο 12
και 13 Σεπτευβρίου 2019 , υμμετoov υ Δήμορ)α οωρυος
10υς Oπερόιες ου.
Πepαoήτφς οπό 200 topές ονακαλύμηκαν aτη σωτη με ροομη ονδρνης μιΑνς μαργς με Φρή μν dα χρί. ου νoαu αης Πννάnς και Aιθψας Ματάnης καθς
Φναακοψη Του Τφομαιατα toι mο έκτη χρονά αταν 0ο0 - αdowuς t Ηροκλη , πο paνoλοiνια αο φχοί poua , Mο με dημορχους από ε γpες της Ευρης υπέγροψo
aμά opα της Βy4δος Oλάρος , d αοίας αν δεμημύςτου
α έονοιό touς λν oημονοαυς ατη Μaκοί ονία.
και οτ. δημορος Κοζης Λαίέnς ωovδn .
'Μονdικό ευpημα τον νορατοφείου οποτελεί τα χρυαό
πράσυείa Του έκαι οηε σε .
Ιυγεxρμένο , χοτό την ονοσχ0η οu 20Ι. Που είε οπό ορrούς Μθους. Μa 00b0n ανφη τοpη με oλu ην πορακάτω Διοκρυ
ετoν oοίωνa 131 ρυνοογρίνεοι στους βεέρνανούς paνους σό δtυλa, μοορpη δοuής ω Φδηένες ουμες, του ηφoού οι το μοκpοίρό3εσμ ατάχο μο μια κλuοό
φpη δόραο , εαtoυγον κοιοοoύaηoν 209 tος, δατοpομένος επός uς νορχής μόοος σύθηον έo p 5ΜΚΗΡΥΞΕΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗΜΕΤΑΒΑΣΗ
κα οι 75 αους oιχοίούς κατό
κiρα λόγο γpaouς. Σην πε
ρan, ανν αιon ειoeκρύaμε
ηφeτή ον ακοψή, ξεγάριξον
τοφές ορια8 ετημένες με
τομά τερφoα αd auάνο
pος ιαι άργοiς λίdους , δι στ .
αων καιό μέσα δρο 4,00 μ. Χ
350μ Οι νραί σuς φυμε
φμένες τoφές εύnν εω τεθα οε λάος , βόους me
pίπου δύα μέτρων οnό το
ετoιεδα του περιρόλου η aε
οθαγωναυς κτατούς με uλθάδωμη tάφους , με λιθd
ααρωτα dόπεδα . Πρόκειcο
υτηως τα ανημένος τομές .
α αωίςς cξοιτίας ταυ μημο οού τους μεγέθευς Τpαάλδν
ο ενiopioν tων υμβupύγω.
Παάσα, το εpήμητο ουο τη
ωγεφμέη περοη που δι
Μθον ης αάημης. μαμιυρούν
tον λούτα , την οpυταροτυηή
κατηωγή aν ηpωνd 0 p
και ταν ηγετνά ράιο κάιουων
οκαγενεν της μοκεdαννοής
aρωτοκροιως στην πολιτη
και ναυνων ωη της oρκίας
Λύγιου ποτό τα 20 μαό τον
6ου π.Χ οι
Πο τρωη ορό ηρθον α
ψως )όλοων ρόηη του λεγά
μεναυ λυρνν νiτον , ιa.
αεpo αυνολκά, ταυ dιοψορα πα αίν τους νeκpούς ως πρς
νάtι ο , τοψος ηταν αυλημένας κα
tεράνη, μμοο από φφη, Εμεiς οι ήμα δημενση uς Ειρέης συν Συpωα
βαγναμίζωος dκ .
χεριμπορένιες ψήφαι, ένος
Χλooς λέρητος και μίο οn- | ουδετερη ονανομία μέγρι το 200 80 οοτηθεί η απονροι g3όμηη πράγους.
Μετά το νεκράτοpεία της | οονος dι η μετάβοη ης Ευρωης σε μια οχανομο
Σίνdou κοι τou Αpονκού ης | μηδεκων εαομιν δεν θ0 πρετει να νa σε βaρος τν
Πέλλος , η Αγάδο οτοτελει την οροοίν χοι λγνtu ν meρφερεων , οι aταίες α δεκoτμη ιεραη η Μoκeδονα, | ευες έον p γει την Ειpωtoύon ονανομο.
δνον οτοκόλύπέται νεκρνίά | νγκuοίζοντ ς τη αυerημόνη τα της Δtοrης Μεροσης
| μοαη ης ευρωπάνης ονονομίος.
προσωεία, auρημa ιου ονιο- με nς οuς και την aυνοχη τηS mρρές κοι οι λίνuΕoρά ωνιας ην φωα μος άα οι φθρο
ναt και ετaωνa έν μέρει!
τη ψλολογνή εκd ayn , μέαω ς Πομέρεος σε όλη ην Ειpη θα όνυμετιοσουνγupις
των Yενeαλογικν μύθων , γo ράημύμενα κοιμμηυές και όνανομκές γραιaεις ως oκo την προέλεuaη των Paαιλέων | λ0υμα ης με άροσης της Eυρος οc μο οκανομία ηo .
Πημένίδες. Βοκχιάδες) της | wdν ενταμιων .
Μaκe δανος ακό τη βαρειανο |Εημοωονεας αι ατοεία εταoun δρόη κοθς οp .
ταλνή Πeλαιάνημο , το Ρρος | Κευ6ς ανρoκές και λιγνιικές περυφέρειες at dλη τη.
κοι ην Κάμνiα όντωτoι ο , με φoη ήη ονtuετωτmοuν τις εmιtωσεις από την οκόοpη
πατρο ήωο ταν Ηραλή , aνω 0νραυκν σtαθμν και το Aεiομα tων ορχείων.
ονοdονiςι , ότως κοι πληaoς βwγνυpίωνιος η δοαύνδε ση της Συμφωνος τοu Παρσού
όλλων υρημότων αnd η Μo | με ς Κοτaυθυργήριες 0ης μα η Δκουη Μετραση aε
κεδάνίο , την κάλιιαμική | ρλαν βομες ανoνομες και χονωνς γα όωυς .
αυγγένα α με τα δωρκό ψία.
ταυ Διεθιούς οργοναμού
Η Eν εξeξα ο ) οοαoη τη Βομη Αωπιυ τανα oniaς και ης Αtiνo 2030 Yια
δνεργέαto υπό την ετακτείο ωpoμζονας την ανάγο ο την εναωμόωη της έναος
της ορχοιάλά γου κ Λιάνος | ης δυουης μετφοης φινιω ανη δοδυοαο ήψς ονοpό
Γκέλου , α εκτετομένο εpo, εων, aτην Εφuη , κοι οναγνupίξανως ων ημονυά ράλα
τοφοο με δοροο χα ση, ο 1 oνέου Πλεtαύς Δημοαιονοον Πooω .
τοωω του ανο0ι έγουνήoηφιουο Εμpεβοινουμε τη δέαμευαη μος στα Φάρουμ tων
τους 1.29α , ο. pωμάτερα | ημάρχων για η Δίοn Μετάβaση ως έαν ωμμd μηνναμ.
οτό ουτούς ονάγανιαι ατην | Yω 1αν aυνονάμη και τη αίνεργοτuοή δρόση μετοξύ tων
"Υoτερη Eκο του Χολού, a όημόρχων κο:
πολυκληθέαι εροι ονήκουν | αννέχεια aτην αλ 2
αημ περίοδα μειαξύ 6ο και
3ου πΧ. οι. , Sro διoτατναα.
εκιετομένη χρηη του νείρο TD KTΗΜΑ ΑΛΦΑ.
ΣΤΑ 100 ΚΑΛΥΤΕΡΑ DINDΠDIEIΑ TDYΥ KΟΣΜΟΥ
ης Ακλδος. Eupίει ο τοφος ονός mαλεματη, εν μέη, 4eο κοι στο βιoτod pόνα . Στο νότοΨp ou δο, oρo- Στο 100 κορυpοί ανατoεiο του κόσpου ουμτeιέλοβe to
ανημέος , στον οnο δωηρηaηκον μεταξύ dλλων , χάλονο ούς λοaνούς τοφους , οοκαλύrον δύ ρωμομά ονάδο- | 2019 κου δημοσοτοηθκε Των λίγες ημέρες . Τα περωδιιό
Χμόνας λιpκού τήτον, Μλaνη περυνημίδα , αdερένο μά αιγpoήματα ατρουην με Ταρογωμς κο γ0ηpaκες WHE & PIRTB Aατopγo κα ως οκoς ο50λάγης των ponν
δίραια, αιdεφένα ομοίωμα δίooη
εδοοο κο φμο κοπύμε ς αγρους όpξος. ρusό ΕγΝ0οoμός τάpος της βλδδος βρουt μέσο ατο
ην οπto uς εξάρυη οό τος υάλοους ολεμd νίού pοu ν μέρα κόνω οκό τροίστοpοούς χα opo- ΚΤΗΜΑ ΜΦΑ η ετήσο oξαλόγηση ης η WIΝΕ & SPIRITS
τοστoσεις .
του διουθενια στην ανορό των Η.ΠΑ. καθς καρυροία enoy..ε πεε τοpες aφoμάανηε η τaάκtο η της δδυtεpoγe - dpο εtδαοης ίονγα σι της ειο nΟ ΟνΤ a α auaau so00εiα, μασoγpόψα.
νύς καύης Η μά ενιaά οτηε aε μεγλα ροτήροmμα χύλ βγάδος A.Ε . Η Εppεo βαχιανηpωn Φλρμας ποφοαλoθα δaκnuν το καρυpοία κρουd. Ση Μoτα υπάρχον φία aνo
αν ογε , εξοφεuκd δεύμ της ορχοιας μεταλίοτgνας . ις εξφμαυές δρασηριάτη ς και ρημαι ατοιο dσημοτuά Ακό καημαιο της ΕΜΜδο καθς εκoς οιό να ΚΤΗΜΩ Α0Φ.
Το ογγάο αζειaι ac ayεκό κάλη κοιάστοη , eχει δόμειρο δuμεμη ακός τομές και αωoτνές εtέμβάσος.
0 55μ. κοι ψέρeι wλoruoη λαgη, nou anληγει σε δύο Τpα αpoτες με τη μμυη οιθρωυ νων γερν. Προνειτα ια δεμτε .
pρηγενή καύση αύρίς, κα μόιατο ταλουaτ, οιας υοηλαον
το κταμαμοτ ; δύο αδερέμα ξιψη, δύ αι δερένα δάρτα καυ
δn χόλονα φόνος Μpνωu τiκον" πλοωίωνον α ογεω ,
η ουοί καλίd oν με όράνου τωναθετημέη ομολθη ατην πεpο μος 40 pοματακοηθα το Σpoταυριοκο 24
ται κλάδου, ανοταιo,, μπελομoί Κλιη οξαλαγούν και ανν ουμπερλαμβάυνιαι κοι δύο anνoτaιεα οό την Σονιαρύη, το
Σνος οι Αργρς.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤDY ΤΟΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝ ΕΡΓΕΙΑΣ Γ. Βn ΜΑΣ
'ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Wine&Spirits
Η τρνη ειοκεψη ξωμαιούou tου Υιouργείοu Ενέργοος
top 100 wineries
πάxo .
Εuoς, pο τοωη φφό ρεωνασ φως, αφοριός φί Νος σ υψαταυρ ος Dνέργειος Γερδοψος θαμός, δυνως έγει γίνα
ond φογενασνη κα τηγnο δδάλο χαθιατής α θρόνα ιωweος γνωτ , θα εmaκεριd εργαστόδηο και ομυγεία aε Φνάφυο,.
μαpης, πω χρατά περωτέρι κα δυθροτης Σγγς με λύρυ. Αμντου κα Πιoλμοιδο ιω επμαμωθει επι τάτου μα τις
Βρέθrαν δύ πλoτκό ογγεία με όρθι μιονείο μάρφη κου
κα 29 Σεια εμβρο .
επτσες oύ τν δοφονόμεη διοουη λονομηγα λαίνν
μονδίων της περος . Η εακομη ταυ μψ ιιουμ ού θεωρεα .
oημάνιη καθο, ειmι ο τφωιος ενφdonoς του toέα ης.
| νέος υβέρνησης κοι οομένε τοι με dο ερι ένδιοφέφον γιο
EDPTAEM ΟΣ ΤΗΣ HΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΤηΝ ΕDNIΚηΝ ΜΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
Η 30η Στευβρου έτα xο0pωθα ως Ημέο ήμης των την εννο κου 60 σ ηuύνά, ανομένετα να Τpoμοαιοήσα |
Ελνκν μας Ευφγετν
Ο οριαυμός ατός χα φωό νι τοπαει ιοtτφα και η ετοκαψή οτην περωη κα a Τιaνpγύς Κωντης Χοτημ όης !
ueθυμξa δαη ιολταά δεν ξήσσε χαι τuα με ην τρέπουσα | στς ορές Οτααρίου.
μτρίητ ους Εθνwως μας Euεργέτες που παλιά έραξον
0 ην τρδυδα τον Γέους tων ΕΜήνων κοι όλοκληpης της ΑΙΣΩΗΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΠΠΡΙΝΑΟ ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΒAN I
Ρωμοniτης.
Την Δευτέρο 30 Σετεμβρίον 201 , ενιός ονό ταν Υeνά Ριdθηάς κοι ατήν Φλμιο ήaν ο aoομός, μεγέθους 5,8 R .
ημουαταλιωμ και την ψωτγυγηρη των Οημοων υφων, θα
υλαπτε Ενωημη Δαξάλογο τον ητράωτολτu ad Α | εeνρ σην ββοίο, διαυκαι τροκάλεαε άρμειές, Φμιές | oστράτη α ου ομωλουργού μάνση Μαραη και ου γημνού .
Πανίελημονν Φλάμιιος (1000 πμ) και Εωμμoπη Δέημη
αa Μημεα της Πλαιείος Γ. Μη (i0 0 κμ).
ομα,.
Eoαηg , διως έχeι μα.
πον σημειωθηκ αις 1704 το Συράιου 21 ΣεπαμPου με
Η δδφση ατη ετφηpβούeι ην αnem ετογελμανη d Λίy λετd φιοτρα ακαλούθησε μετοααμός μεγέθας 5R | aιαλογου Άγγελωυ Μτρια , Κα οd τν επτυμo τους ον-| που και ουτός Εμε οννηπός.
δοιοέτα και η περαή μης.