Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
eΧιτικη
Διαφάνεια
.ΕΛ ΜΛΑ 1ΛΙΛ ΕΦ ΕΡ ΙΑΑ
ΑΝΕΕΑΡΤΗ 1 l
20 Eμεμιο 2119- ης Πρίμευ Π999ρ Πκe 200-Χptυ, ΦAκ Μ-Πμή μλλην 1.0 Ε
His Nepίo 1
σηείοδο
τολaριά
ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΔΝ ΔΩΡΩΝλεnή,
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝΕΧΥΡΑ 10AΦΦ0να Aου
1500ΕEΝ ΣΟΥ
βολυτεχίου 14 ΧΙΟE 2pxoς4 ΓραγκΛam A φοo)γ Τη.2m Μ6 69%5UT146 NWMthiwenwbirg Anaiατη0η 10λ kΕan
Μεππόλιτη nυxininiσκπυη
Γου Αμμεγικοί Σματοδηαουσίη
DunNaυλακ Πλακωντάκη
Anέρωμα σε έπΜΕάλοευερ έτ-Ζωίήe Δροιοκϊης
ΨΑ.ΑΔΡΟΜΟΚΑΤΤΕΟEsίάηση αο μουσεοου Ψυxωφικού Νέοκομείου
iacts 3Ν Μ
Εμ Aτκστάρσμαα
LnEmωντe τη ατρική Τun
μπροστά οου aπnaντα με εό
απντατοάσκο ετοκαι ειδά.
μερα Εnpoβάhουν όμορα
Nοoxhtuuού τυrou ίρκι
το αμεμιερο μυκπρ ό δρυμ
Τnd χuρα μπρά niκο ano 10
χρόνια ποήs Το μυ πρειο είaι
μπτοπνφοσκοnου οχρονας Gω
Eνα καμα ομο
Τε εια anό m miiuoepa κιpά
Τουστεποιένσοπυνθοτομουί τοnab Εpbaμάνά in α τη γυρτυν Αvα επaεpeoύμε ατό οupα Και
την opa ου μιατρυσού 6rupaos Το μουσία εμπnοιπaα
μνασιαμα Εinστης ξητου ηaυ. Bδρού Πρόωυ aμέννον οκα ήhειστα μνήμη με μεοοσmότηόoaτο s
μαατιοεπε kηpρκά έουντηνευκαpαναύον σπόω ύσουμετην ξεάγρon το μευοipου Ψκαφκού Μεωνο έκeτon ευνeνoro, αυά τ εδεμκονιά atμaα
Κaro θa ne 0oι με εστω
μο φoρά, νεnσκοeouμετο.
Ψωτκό Mooooμtb Ατtκiσ-ΔpopoνοίED και το μpυ|deio αυτού. Πρόκτπarγα ό .
σnous πς ηρυ ον ενας
τa μeρiahμεραι
ΕΒΡΟΝΙEX E
ΔΡΟΜΟνος
εhρομοκαπερο h Ψυχατρεb neει ο νουυ τομε αutoμεται αητ opnn Ομsξεν
είναι Εo Υrpys 6h on
στοpa noυ δυστυνίs tho.
μοε απιaναιο 1oi stcd
Ευνκα επαε Πiδα 30
ΕπΥλειnνVE
wutetintήαΑταμίoΥ
μwτωσεσιμετη παpο υσία μαε τιμούμετομε πιεριες pουφι
wασια συλί6 Απαραtητη η άμεση Είχυση των Ασυνομικν
Δυνάμεων σταΥπαά του Βορείου Αγείου
- pαετα onoτη Αβηιαείαι δυατυχής σκομα Η
Ενικό ΠκEΡoRkn Αστνομική Διtθυνοη Bopbou.
Aηαιου δεν ευσκή ειαι μενανέναν συπυνομμό ποκειμένου μα σιμπωπιοα Tα αυσγκα nou δαpopρνα
mpooφυγκ ή- μπαιοπετκή τρon, Ηαιοσιοση εναι τρα
γκά ναι ενα αγνει ακκΕνο Οnoiμ ένουμε μάνα
enoeuμδ6ια πapataούμετα νισά μα να εβουbόου Αυπήτηστιγμή στα ΚΥΤΛάβου, Xiou και Εάμου φpoceοίμαι πoanao σno 2000 παρατυπουμετανοστε
Eχεδον καθημερκά α τατρία νηο μnοξόνονται ενυ ων
5ρω μεανοσων. B κυβεενon εhauanapaitmp sa στεnκσειάμοσοαμε σστομιό αιοσοτμόαι μη εεσονο .
pατα τα Δειθύνωε Αστυνομευ wων νiακον του Βoεpυ.
Αιgου.
E α τποίπόCARE
Gταστn αέβα
ΕΟΙΕΕ
spirits
2Οκτωβρίου 2019 Εεκνήμε μενέασεζον ΜΑΖΙ
, Ανουουμέαι δυναμκοί καιαμορόλmo ea μnσιε και pεos κονιά σε
για πικαθημερινή υμέωσή σa Οh5μρανεβού η Δευτέρα 2Cτωβρίου
2019 στον ΑΝΤΙ Ααου105.00 ) ατό 15 8ημ δω5 και τ5 9.30 πμ. rν
καθημερινή σnoμή Καλημόρα με ων ΑΝ 1 με τον ΚονστααNo Kυδνm.
Αnό Aδυτέρο δω5 κα pοσκοή, σαs Β5noυμε όλ ους μο) μαs για μα
Gημρωση noi σus αξίς i Ακόμη, κάθεΤειδρτα και Πυpοσκαυn έρεπιεand
σταεριζαίάησγanμέmσαs σπομπή Μωρs φβο, ahλά με naes
Εεπoούs κOnaημένου s. υντονστα ε όλοι σταίς 105 μεγατύκλοus air
και μέσου τον σωσοίδων μαs uwwαlaranslabm wwwamtanaieu gr
ΤEL30 2271042158
ΑΤΟωΗ
EμE Κωσταυτ νακuva
1uηpoo roεp oύan άίδδαί πςαπαας
δΑ ΑΣ Ε
ΣΑ ΕΡΑ
ΟΙ ΣΚEΨΕΙΣ ΜΑΣ
wHE τάωααρμαα tno
soν mΑΚ Η
38 ΑEGEOU w Gios
FB Caprice Cafe Bar