Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Σεπτεμβρίου
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 0872
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Η αίτηση Πρos
ΔΕΗ: Γλίτωσε τη χρεοκοπία
τον ΕΦΚΑ
"κλειδνει
την ένταξη στιs
120 δόσειs
- Το πράσινο φωs έδωσε ο ορκωτής ελεγκτής
και η ΔΕΗ γλίτωσε τη χρεοκοπία
Από τις 7 Ιουλίου και
μετά εργαστήκαμε συνεχς για να απoφύγει
η ΔΕΗ τη χρεωκοπία.
Σήμερα η έκθεση του
ορκωτού ελεγκτή απ
δεικνύει ότι τα καταφέραμε . Η προσπάθεια
τρα συνεχίζεται για
την εξυγίανση και την
182,9 εκατ. στο τρτο
εξάμηνο του 2018. Οι
ζημιές προ φόρων
ήταν 236,2 εκατ . ( από
154,6 εκατ.) και μετά
από φόρους διαμορφθηκαν σε 204 εκατ.
( έναντι ζημιν επίσης
162,8 εκατ. πέρυσ ) . Σε
επίπεδο ομίλου οι ζη .
μιές μετά από φόρους
διαμορφθηκαν σε
274,8 εκατ . έναντι
533,9 εκατ. πέρυσι.
Η θετική ως προς τη
βιωσιμότητα της ΔΕΗ
έκθεση του
Παράθυρο- για έν ταξη στη ρύθμιση των
120 δόσεων και μετά
τη λήξη της καταλη.
κτικής ημερομηνίας
Σεπτεμβρίου) |ανάπτυξη του ενεργε .
πυλνα της
δίνει ο ΕΦΚΑ με ανα
κοίνωσή του . Στην χωμνός Περιβάλλονπράξη , το Ταμείο επαναλαμβάνει αυτό που
και το υπουργείο Ε
γασίας έχει ξεκαθαρίσει , ότι δηλαδή με
συνέχεια στην 11
τος και Ενέργειας Κωστής Χατζη δάκης.
Αποφεύχθηκε μια
Βουλή, η απόδοση στη
φθησαν για την ενί.
για Υπηρεσίες Κοινής
εξέλιξη με πολύ σοβα. σειρά μέτρων που ελή - Ωφέλειας παρελθόντων ετν , η αύξηση
των τιμολογίων σε
συνδυασμό με τη μεί
ωση του ΦΠΑ, του
ΕTΜEΑP και τη θέ
σπιση ρήτρας διοξειδίου του άνθρακα κα.
Η θετική ως προς τη
βιωσιμότητα της ΔΕΗ
σπιστεί με τροπολογία έκθεση του ορκωτού
που θα κατατεθεί τις ελεγκτή αποδίδεται σε
σειρά μέτρων που ελή| Πολύ σοβαρή αρνητική ελεγκτή αποδίδεού ΔΕΗ 200 εκατ. ευρω σχυση των οικονομικν της επιχείρησης,
στα οποία περιλαμβά
νονται η κατάργηση
των δημοπρασιν λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής , η
οποία θα θεσπιστεί με
τροπολογία που θα κα τατεθεί τις επέμενες
ημέρες στη Βουλή , η
απόδοση στη ΔΕΗ 200
εκατ. ευρ για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
συνέχεια στην 10
ρούς κλυδωνισμούς
για την ελληνική οικονομίαν , τόνισε ο
υπουργός.,
Τα αποτελέσματα της
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα λειτουργικά κέρδη (EΒITDA)
της ΔΕΗ μειθηκαν
στο εξάμηνο στα 117,5
εκατ . ευρ έναντι
φθησαν για την ενί σχυση
οικονομικν της επ χείρησης στα οπoία πe ριλαμβάνονται
κατάργηση των δημοπρασιν λιγνιτικής και
υδροηλεκτρικής παρα
γωγής η οποία θα θε των
Ποιοι
επιχειρηματικοί
κλάδοι έδωσαν
us μεγαλύτερες
αυξίσειs μισθν
το δεύτερο
τρίμηνο
επέμενες ημέρες στη
Συντάξεις
Τι κερδίζουνν οι
δημόσιοι υπάλληλοι
αν περιμένουν τουs
νέουs συντελεστές
Αυξητικά κινήθηκαν
οι αμοιβές στη συντριπλειονότητα
των επιχειρήσεων σε
βασικούς τομείς, της
οικονομίας το β'τρί
μηνο εφέτος σε σύγ
κριση με το β' τρίμηνο
του 2018 , σύμφωνα με
συνέχεια στην 2
πτική
Σελίδα 9
20 EURO