Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

ÓÅËÉÄÅÓ

Πεμπτη 26 Σεπτεμβριου 2019

Áρ. Öυλλου 3436 Åτοσ 16ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

Áíáâáèìßæïíôáé ïé êáôáóêçíþóåéò
ôçò ÉåñÜò Ìçôñüðïëçò Èåóóáëéþôéäïò
& ÖáíáñéïöåñóÜëùí óôï Íåï÷þñé
-Ôç óýìâáóç ôïõ Ýñãïõ õðÝãñáøå
ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò Èåóóáëßáò Êþóôáò Áãïñáóôüò

ÓÅË. 5

Õëïðïéåßôáé êáé öÝôïò ìÝóù ôçò ðñïóöïñÜò ôïõ
Óõëëüãïõ ÊÝíôñùí ÎÝíùí Ãëùóóþí

Èåóìüò ãéá ôçí Êáñäßôóá ôï
îåíüãëùóóï êïéíùíéêü öñïíôéóôÞñéï

ÌçôóïôÜêçò-ÅñíôïãÜí:

Ðñþ ôï âÞ ìá ãéá

óôåíüôåñç
óõíåñãáóßá
ÓõíÜíôçóç Äçìïôéêþí Áñ÷þí
Ìïõæáêßïõ-Ëßìíçò ÐëáóôÞñá

Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò Èåóóáëßáò Ê. Áãïñáóôüò óôçí
åðéóôçìïíéêÞ çìåñßäá ôïõ ÔÅÅ ãéá ôç Èåóóáëßá ôïõ áýñéï

ÓÅË. 4

ÓõíÜíôçóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ
åêð/êþí Ð.Å. Êáñäßôóáò
ìå ôçí íÝá áíáðëçñþôñéá Ä/íôñéá
ê. ×áôæçäçìçôñßïõ Åõáããåëßá

ÓÅË. 13

ÓÅË. 7

ÓÅË. 4

Ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ ìå ôßôëï:
«Ï Éåñüò Íáüò ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ
ËåõêÞò êáé ôï åéêïíïãñáöéêü
ôïõ ðñüãñáììá»

ÓõíÜíôçóç ÄçìÜñ÷ùí
ÁñãéèÝáò êáé ÁãñÜöùí
ìå ôï Ìáêáñéþôáôï
Áñ÷éåðßóêïðï Áèçíþí &
ÐÜóçò ÅëëÜäïò ê.ê. Éåñþíõìï
ÓÅË. 4

ÓÅË. 9

ÊÑÅ Ï ÐÙ ËÅÉÏ

ÓÅË. 23

«ÊÁÑÅËÁÓ»

ÁèáíÜóéïò Ðáí. ÊáñêáëÝôóçò

Μοσχάρι ψαχνό.................... 6,99 € ôï êéëü
Πανσέτα χοιρινή.................... 3,99 € ôï êéëü
Κιμάς ανάμεικτος................. 4,99 € ôï êéëü
Κοτόπουλο μπούτια.............. 2,29 € ôï êéëü
Λουκάνικο χωριάτικο........... 2,99 € ôï êéëü

ËáðáñïóêïðéêÞ ×åéñïõñãéêÞ
ÏãêïëïãéêÞ ×åéñïõñãéêÞ
ÑïìðïôéêÞ ×åéñïõñãéêÞ

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΠΕΜΠΤΗΣ

Στο κατάστημά μας θα βρείτε και σακούλα
προσφοράς με 20 ευρώ 6 κιλά κρέας
διαφορετικών ειδών κρέατος
ένα κιλό λουκάνικο, ένα κιλό μπούτια
κοτόπουλο, ένα κιλό κιμά ανάμεικτο,
ένα κιλό πανσέτα, ένα κιλό ζυγούρι,
ένα κιλό μοσχάρι
-ÊÜèå ÊõñéáêÞ ôï êáôÜóôçìÜ ìáò åðß ôçò ïäïý
ÊáñáúóêÜêç 143 ðáñáìÝíåé áíïéêôü áðü ôéò
8 ôï ðñùß Ýùò ôéò 2 ôï ìåóçìÝñé
ìå áðßóôåõôåò ðñïóöïñÝò
-ÍÅÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÐËÁÓÔÇÑÁ 42
(Ýíáíôé Êùôóüâïëïõ) - Êáñäßôóá
DELIVERY Ôçë.: 24410 72779

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ

ÓõíåñãÜôçò
ÅÕÑÙÊËÉÍÉÊÇÓ ÁÈÇÍÙÍ-ÉÁÓÙ GENERAL
ÉÁÔÑÅÉÏ:
Ä. ÓÏÕÔÓÏÕ 38, 1ïò üñïöïò,
Ô.Ê.: 11521, ÁÌÐÅËÏÊÇÐÏÉ

ôçë.: 210 6442062
êéí.: 6944 740444
fax.: 210 6442017

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα