Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοντστoα
pισηΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
επTAΣο
nαyo09Υ0
p Τμ10io
ΠΜΠΗ % EαΠΕΜΗΟΥ 00
Εoς pou wn
www.olympiobima.gr
Τpή ΦύΜου ο Bp
ΕΦΟΡΙΑ
THOMAS Cοοκ:
ΕΝΦΙΑ:
Η πληγή
που άνοξε στον
ελληνικό τουρισμό
Δηπλάσες δόσεις ια
πληρωμή οφειλν
Αυτόματος
συμψηφισμός σε χιλιάδες
φορολογούμενους
ΣΤΑ 15 ΕΥΡΟ ΗΕΛANEΤΗ ΔΟΣΗ
ΤΑΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΗΣ
Πρonm ββοον λογίς στην
γαpdeμη φοv πeς Sp on
kμό oυ οpμό nov Εo η
μμ ση 1np x po
ήμο K 100c0 αpο
naηα γοίον μα tς
04ς αη μοη ο
δon η ο dιm πν κun
Δupα 0Σ
Μβonμα μ ν n a ooμα η yria ς Τ
Ceck η oέα στοet pηντή omν
κυoή ppά ΕΜA
Σμpωνομκαμας μακ ηρon
κoος άαδοiς Κρ,
Ρο, η 4 nK Μpείpο, τζοθου α
ης o δμ ς ούοo Σ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΜEΝΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ουνάpoν pσμό ατόην Toman
εΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΥΟΝΜιΟΥ
Καθαρίστηκαν
ο παραλίες
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΟΝΗΤΟΡΟΜΟΣ
Σμpν μκ Σδο upoκν uppήonv( ΤΕ η ζμό για ς ς upnoρήσος πό ην αύη ς
Te Co μο ατό 300κ co
0 Η γr
Α Ν Μ
ΟΣΕκό dο μάm nκ
αrνΜηκήpή ppo tu κνuνήη
Τνaφoή aς πpοeιη Mνη 4
μφο pης op υ τό
οTi o ύνα uppά
ΗTe Ced a στ ΓanΡν.
οopoς ό 300. 0 o, Μpo
εis οσή mςa doyia σa
ΑΓOY AΕ
ΕΝΦ.LΑ.
pla ηρίδρομος ληρίου A.Ε.
wP οδμοpς u Curru Βηynκ:
npiς a mwnwb οή
δμήpο Γaη γα η pάoη nς iς
ηΜaίαnνής uφοmυ ΠApου κα po
Eeς ρooς pepaν πν α nnκο po Εrpo πο
κφ yowuο
δάmpa.
Την Ε oμή oo onbό πpόmpEμο 18 εup μορ oαn
DHλη oτά
Coovpά σας ς u poτο
οήΤν oημή στν ypα μας η Τιοι Coc s
ς κάe ποupό γΡφd, u λυpp
μονατw Βυpn η μ
κ κς σάς ς
ΑΠΟ ΤΟΝΕΝΑ
Πληρωμή
αποζημισεων ύψους
16.077,64 ευρ
KΟΡΝΟΣ ΠΑΡΑΜΑ,Ο ΑΚΤΗ
Αυτοψία του Δημάρχου με αφορμή
τα προβλήματα που προκλήθηκαναπό
τις βροχοπτσεις
0Μpς Μmem
as Γεραλ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΑ
Συνελήφθηκαν τρία
άτομα , με την μέθοδο
της καγκαλιάς
έκλεψαν 80χρονο
ΤΤΥτΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡα
Aυτpίασoolnό
μτοκ Μw
Κατpn n0μ
σ κά mw
Παpo ν οuμmή
An, πrpές τu ση
po ίνοnς
popna pe oς ο
πoμομι ν
οφοpό ήμτα
σηκnκυ ε ό hu
ομτέp xας ο
Δήμος Κ
κοσης Νδή Οο
Δήμφωος Φmμεαπό
ουpaςπηας .
ου Δήυ κατης,
Εopίαν οο
4σwppv η
ΑΝAΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣ
16%PΟNOε
Eppονο ή mς Πες ό
-υς ο . ανσης
ς oης ής 0
s 1opoας ηpος , s
uepo y Βana η μ o α
ia u κκηο αo πηpοά
nee κpupοο μημοδo u
Dosκύ ovγοο τn o
καμό ού v 10οεp onστόην
oησαμόκυπρσpor α
φapάu pή λκ μk o
α ροw ηy κή 2 κ
moioτ οΜωχ κούο
στdo00ημε οw n
ςpoς 57αετορ εp o
ςοτας ν ς
πpμ pa ooς
φυης opoης oiu γαο
toς δς 5015 oυ Ew nup eal
o 1004αp .
Δ ο nyoo ς δος 200 ο
501DEω οο oioο μν
στξη ν punnς pοαής
1005orowο ό
Εpοή καpαράηρον α αμβάς
apaς οπόpμα
Εμάμοννm
Ρς oapoντριμία κ
υ μοu βpov σν
ΤΕΡΠΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙ
Ατομικός λογαριασμός
για τις νέες επικουρικές
ΤΟ ΣΧΕΔ0 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΕΛL Ε5ΤΛΕΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Κπtmταu113t n 3re1 1l
ατntοη κοο μκ
ΔΕΠtΕrή ΥΑ ΙΕθ4ι Μ 54Τ
lωλούνται αυτόναμα διαμερίσματα
| στην δεητοκαροό Παρίας από 57τμ
taε 60ιμ κοντά στηνeainsee.
Επαγγελματίκά ακίνη τα και
com ά ντaς σχιδίου και εατός
στην Λιατοπορυα μαι πλάκα,
hiταχωρn.
Τοpό ουαγαος ής
ουτά p e npφό σό
owlopoκυ-oίο σ mν
κoοκό δίρο πo σφoίς oruw ήμpnTAΝΕAΑ κήο
oκ ς κ υς . mμπρς α οδρες ας Β
c δ tη nς ς e s
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑTΕΡΝΗΣ
Συνάντηση με αντιπροσωπεία
του γενικού προξενείου της Ρουμανίας
κιογκοΗΜΟΕ: ΤΑΘ ΡΡΑ ΒΗΜΑ ΠΑ ΠΟYΕΙΕΗ ΣΥEΓΑΑ,
021520-1α 110, βοω τα τ00 550
ww.serρο.gr, Lede:βαeεpougr
η 5ΕΗτη
-toutapαsiestovanaκαaτεe
cncutα
Μπετάν
Κοτεstγη
Xίoμε σήους φmστούνης
Με προίόντα παότητος στς
καWτερς Τutς κα Το
εξαδικουμέvo μας προσυπ κό, σως
εγyνόμaστε το καίτερο
eπorλεσμα
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕTOov ΣΚΥΡΟΔΜΑΤΟΣ
ΑφΟΙ KΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
T2351039303 & 34886
ΠτεΠp ΕΗΗ ΑΗ
konstad inid [email protected]
μροοοΤ