Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Σεπτεμβρίου
Κάδημερινή οικονομική eιδική cgημερίδα Διακηρύξευν Δημοπρωστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6871
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Μεισειs
Επίδομα ενοικίου 2019
φόρων
έωs 59% για
επαγγελματίες
από το 2020
- Ποιοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση
TIs 30 Σεπτεμβρίου
μέχρι
Νέα αίτηση για να συνεχίσουν να λαμβάνουν
λής αίτησης.
Την ερχόμενη Δευ| ενοικίου θα πρέπε μ τέρα 30 Σεπτεμβρίου
υποβάλουν μέχρι τις εξάμηνο ισχύος των
30 Σεπτεμβρίου τα νο
κοκυριά που έχουν αλ
επίδο
συμπληρνεται το
αιτήσεων του επιδόματος που εγκρίθηκαν
έως και 31 Μαρτίου
2019.
Οι αιτήσεις αυτές δύναται να ανανεωθούν
αυτόματα γιαέξι
ακόμη μήνες , εφόσον
εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις
προγράμματος .
Ακόμη μεγαλύτερου λαγές στα εισοδήματά
ύψους φοροελαφρύνσεις αναμένεται να
προκύψουν για εκα .
τοντάδες χιλιάδες
αυτοαπασχολούμε
νους εφόσον εφαρ .
μοστεί η νεότερη
πρόταση της κυβέρ
νησης προς τους ε προσπους
δανειστν για την
συνέχεια στην 11
τους ή την περιουσιακή τους κατάσταση
ή στη , σύνθεση τους
( π.χ. νέο μέλος).
Για, τις περιπτσεις
που έληξε το μισθωτήριο συμβόλαιο απαιτείται πρτα η ανανέωσή
του και μετά η υποτου
ριού, αλλαγή των εισο
δημάτων ή περιουσια Προσοχή : για να μην
χάσουν κάποιο
βολή της αίτησηςο θα ξεκινήσει μερες κής κατάστασης του επδότησης , η νέα αi των
ηλεκτρονική
φόρμα.
'Δεδομένου ότι οι αι τήσεις για το Επίδομα
νοικοκυριού) οι αιτήσεις δεν θα ανανεω.
θούν.
δικαιούχους θα αποτηση θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί
έως 30/9/2019 .
λεγχος των αιτήσεων.
Για τις αιτήσεις εκεί .
νες για τις οποίες δια πιστωθεί ότι
Στους
για έξι μuρινονται
πει και το μισθωτήριο
συμβόλαιο να καλύπτει
το ανωτέρω διάστημα,
δηλαδή να έχει διάρ- ρίοδος ισχύος του ηλεκεια τουλάχιστον έξι
μήνες από τον επ- μισθωτηρίου , αλλαγή
μενο μήνα της υποβοδεν
σταλεί μήνυμα ηλε- ρaματες διασταυΓια τους δικαιούχους
που μέσω των αυτόμα.
των διασταυρσεων
διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να πληρούν
τους , όρους και πφο
υποθέσεις του προ
συνέχεια στην 10
κτρονικ ού
ταχυδρομείου ότι η χο ρήγηση του επιδόματος δεν θα ανανεωθεί
αυτόματα. Εάν επιθυμούν, μπορούν να υπο
βάλουν οι ίδιοι νέα
αίτηση.
τα μέτρα για
την αδήλωτη
όροι και πpοϋποθέσεις
προγράμματος
( ενδεικτικά: λήξη πε του
εργασία
κτρονικ ού
σύνθεσης
νοικοκυΑ N
Συντάξεις
με ανατροπές
στουs συντελεστές
Χωρίς μεγάλα ανοι κτά, θέματα
ατζέντα, ,με πολλά
όμως μικρά και σημαν
τικά , όπως ο στόχος
για καθολική ηλεκτρο
νική καταγραφή όσων
δικαιούνται επιδόματα
ανατηρίας, αναμένεται να προσέλθει σή.
μερα, στην
επίσημη συνάντηση
με τους εκπροσπους
των δανειστν η ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας . Βέβαια , η
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9