Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τεταρτη 25 Σεπτεμβριου 2019

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3435 Åτοσ 16ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]
ÓÕÍÁÍÔÇÓÅÉÓ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ ÌÅ ÔÉÓ ÇÃÅÓÉÅÓ
ÅÍÏÐËÙÍ ÄÕÍÁÌÅÙÍ & ÅË.ÁÓ. ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ

Ã. Êùôóüò: ÕøçëÜ ôá åðßðåäá
åôïéìüôçôáò êáé áóöÜëåéáò
óôç ÷þñá ìáò!

ÓÅË. 7

Ôï íÝï ïéêéóìü ìåôÜ ôï Íïóïêïìåßï
åðéóêÝöôçêå ï ÄÞìáñ÷ïò
-Ï ê. ÔóéÜêïò åíçìåñþèçêå áðü ôïõò êáôïßêïõò
ãéá èÝìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí

Êá íÝ íá èÝ ìá ãéá

áöïñïëüãçôï & óõíôÜîåéò

áðü ôïõò èåóìïýò

Åðßóêåøç ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç
Êáñäßôóáò Ê. Íïýóéïõ
óôïí Ìçôñïðïëßôç ê.ê. Ôéìüèåï

Èá óõíäéïñãáíþóïõí ôç ËåõêÞ Íý÷ôá
Åìðïñéêüò Óýëëïãïò êáé ÅðéìåëçôÞñéï

ÓÅË. 6

ÓÅË. 7

ÓÅË. 4

ÓÅË. 12

ÁèáíÜóéïò Ðáí. ÊáñêáëÝôóçò
×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ

ËáðáñïóêïðéêÞ ×åéñïõñãéêÞ
ÏãêïëïãéêÞ ×åéñïõñãéêÞ
ÑïìðïôéêÞ ×åéñïõñãéêÞ

ÓõíåñãÜôçò
ÅÕÑÙÊËÉÍÉÊÇÓ ÁÈÇÍÙÍ-ÉÁÓÙ GENERAL
ÉÁÔÑÅÉÏ:
Ä. ÓÏÕÔÓÏÕ 38, 1ïò üñïöïò,
Ô.Ê.: 11521, ÁÌÐÅËÏÊÇÐÏÉ

ôçë.: 210 6442062
êéí.: 6944 740444
fax.: 210 6442017

ÊÑÅ Ï ÐÙ ËÅÉÏ

«ÊÁÑÅËÁÓ»

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΠΕΜΠΤΗΣ

Μοσχάρι ψαχνό.................... 6,99 € ôï êéëü
Πανσέτα χοιρινή.................... 3,99 € ôï êéëü
Κιμάς ανάμεικτος................. 4,99 € ôï êéëü
Κοτόπουλο μπούτια.............. 2,29 € ôï êéëü
Λουκάνικο χωριάτικο........... 2,99 € ôï êéëü

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Στο κατάστημά μας θα βρείτε και σακούλα
προσφοράς με 20 ευρώ 6 κιλά κρέας
διαφορετικών ειδών κρέατος
ένα κιλό λουκάνικο, ένα κιλό μπούτια
κοτόπουλο, ένα κιλό κιμά ανάμεικτο,
ένα κιλό πανσέτα, ένα κιλό ζυγούρι,
ένα κιλό μοσχάρι
-ÊÜèå ÊõñéáêÞ ôï êáôÜóôçìÜ ìáò åðß ôçò ïäïý
ÊáñáúóêÜêç 143 ðáñáìÝíåé áíïéêôü áðü ôéò
8 ôï ðñùß Ýùò ôéò 2 ôï ìåóçìÝñé
ìå áðßóôåõôåò ðñïóöïñÝò
-ÍÅÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÐËÁÓÔÇÑÁ 42
(Ýíáíôé Êùôóüâïëïõ) - Êáñäßôóá
DELIVERY Ôçë.: 24410 72779

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
Τώρα και πίτσες

24410 80546
6978 841070
DELIVERY

19:00 - 01:00

ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα