Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
Νέα Καστορτά
ΑΜΕΡΟΛΗΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Πέμπτη 26 ΙΣεπτεμβρίου! 2019
ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 1 Ευρ Έτος 63ο | Αρiaμός Φωλου 2956
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΖIΝΙΚΟΥ- ΚΑΚΟΥΛΗ
ΤΡΥΦΩΝ ΓΚΑΤΣΙΟΣ
Τα αποκαλυrπήρο tης ηροtομής
ης κυράς της Μάκεδονίας Προματοηαήθηκαν nv Περοσμένη
Κυριακή στυ νέο σικιομό Fβρου.
napouoίa του Μητρonολίτn Κa στοριάς και ηλiθος κόσμου a7
0 αξιόλογος ιατρός , νευρο λόγος φιλοξένε taι στη στήλη
"Υnέρ Υγείας , και μας μλά ει για
Tv Κεφαλαλγία ένα σημαντικά :
πρόβλημα υγεος nou ταλαι
Πωρεί nολύ κόσμο
Ο Υοuργός Ανάπυξης και
Επενδύσεων σε συνάνεnoη tou
με την Ελληνική Ομοσηυνδία
Τούνας τόνισε την σημαεία της
ελληνικής γουνοnoιaς στον
εξογωγικό τομέα
Ik 12
Σελ 03
1ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Παρατήθηκανως αnέληδα
Κνηση εξίλέωσης
Έξυπνη πόλη..
τελικά η Κοζάνη
ΗΜΕΡΑ ΧΠΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Όλοι μαζίνα κάνουμε την
nόλη μας καλύτερη
09 ΙM. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αυξήθηκαντασυοοίτια κατά
τους καλοκοιρινούς μίνες
14 ΠΡΟΣΚΥΝΗ ΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Στην Κορυτοά επί την cυκοιρία
500 ετν αnό mν καίμηση του
Οσιομόρτυρος Ισκθου εκ Κοστορία
ΠτλαμΒανόμαστ nς ανησυκίες της Κοζάνης σότι
αφορά το μέλλον κωρίς τα λιγντφρυπία από τα οnoίa
στηpίζεται n ουκονομία της nepιoχής της Κι εμείς
όλλυστε στην Καστοριό ογωνιούμε χα το nεpi όλον
αλλά μως οωκούμεκαι γα άλλα noλλά nou χρήζουν
άμεσης napέμβασης χωρίς συνέδρια κτλ.
pαγματonoίθnn στο beεmκό Κένηρο στα Κολo Kαης
anό 19 έως 2 mτεμβρίου οι εpγοσίες του 1ου Συνεδρίου για
Lm μενάβοon των Βαλκvaw στην κθαρή ενέργεια , με Το εvo ma Εξuπνες πoλεις και Κοθαpή Eνpειa. 0 εγοσες Τν ηφ .
ρίως μέρα επιεντpθnκαν στην μεαληνιmκ εnαή, ένα θέμα ποu
anaκολεί δαπερα Την Περιφέρεια Δυτικής Μaκεδονίας
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΟ.Κ.
17η ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ
ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ETOAK
Μiνυμα ζωής κονωνικής αλληλεγύης και
Πολιτσμού μπέρερε η Φλόγα της λάπη
των Εθέλοντν Αμοδοτν το ηερασμένο
Σαθθατοκύριακο και σην nεpιοχή μας , η
onoίa anoτέλεσε ένα ακόμαστυθμό σω ταξίδ .
της Πou κάνει σε όλη την Ελλάδα.
Προγματοnοίnσε σκδίλωση μήμης κα ιμις γα τους απαχονισθέντες της Αμάσειας
α οnoίο με ψευδείς κατηγορίες κατοδικόστηκαν σε θάνστο. Ανάμεσά τους και οπρωwnpωτοούγκελλος της Μηφόnολης Καστορός Πλάτων AΒαης
Ση μήμη του AGaνόσιου Μπαόδη ηραrματαποήθηκαναγνες κωnnλαoίας την ηρο
nouμενη Κυριακή οι onoio Πραγματικά για
ακάμα μια ορά μετατράπηκαν σε γορτη u
ααλήματος αλλά και για ολόκληρη τηνπόλη η
αιοα χρεάετα τέτοιυς αγνες