Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
που αγαιa
τον τόπο του
Πρέnei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
διντήτς-Ελύτης, Δυθντής ΒΑΣ, ΕΡM Εrgς 5- Αp φίλω 1155 Τμή 060 υγ πpη 8 Επεβω 2019
Ι YΗΤΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
| ΓΙΑ ΤΗ NΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
& tw ον ξαρτητοon
μηonίτες για την ουγκ .
κριμένη αnόpοon μετα .
PΕΠΟΡΤΑΖ
ση του Δημοtκού Συμ. ρας σελίxος κνnonς τους έξω ano to
χαράλαμηou στοσης και ενός κήματος κα το nρv Στρατόηε .
Κόστρο του Αy, Ανδρέα
βούλου
Κακιούη σnό την nαpά αnέναντί μου αno μέ . δο Σoλoωμού.
ταξη του Χρ. Μnan , ξερους της Ποράτεξης της Ο Αντδήμαρος Περ
κίνησε η συνεδρίοση Δημοτιής Συνεργοσίας ponnoντος Βαy, Ρonης
του Δημοτικού Ευμβου nou με οοήγnoε μετά ο - τόνισε όι είa nρomη θεί
niou nρepεζας το απo no nono σκέφη να no - anopoη ono tmv npo Υευμα της Δευτέρο .
0κ. καουδης σε γpa - Δημοτικός ευμβουnoς και thoν amouaκpuνeuf
πτή του δnωoη avtpε στη νέα Αυτοδιοικητ κάnoο κόδο ano την
ρευτ ως ανεξόρτητος νούμενη Δημοτική Αρκή
pε μετοξύ 6wv Bu . nuφω ερnoίος δάτο oυστή. Iημtoυ όpως
nooonia κρίνοντός τmv
στυκς αντιμετηoοο.
no την anερκόμενη Δη . e tenκε ano τον εn , ότι τότε δημιουργήθηκε
μοτισή Αρή μέχρ oήμε . ponς της "Λσiκής Ευ . nρόβλημα καθς συγκε .
ρα μια μη ατολογμένη onsipωonς Et. Αμάραντο ντρθηκαν 4 κόδο στο
έως και σήμερα δυσπιστ το ζητημα των κοδων nepimτερο στην κάοδο
a npoς το nρόounό ου . στην nopahia της Πρέpε , του ΟΤΕ, κάτι nou δεν έ.
Anotiλεoμα ατής είνoι ζος και tων διομορτυ - Χε noyκή - dnuς εie .
η διαμόρφωoη μιας κατο - ρν nou εEiφρο0ον ου .
στη σελ.
Με αναφορά στο Μάτι
Το μίνυμα του Κιριάκου Μητσοτάκn στον ΟΗΕ
Μήπως θα ήταν καλύτερα
να διαβουλεύεται ;
Παρά tiς r
αντιδράσεις
Mε σνοφορά στην 6
θνική tpoγωδία nou
κτυonKε τo nepovό
καnoκαίρι στο Μάτ ξε .
κίνηoε τmν ομnia του
της τoικής
κοινής γν
μης , φαίνε .
τι ότι η Δη.
μοτική Αp .
χή θα εφαρ .
μόσει το μ .
τρο για τους κάδους στη Παραλία
της Πρέβεζος , βάσει όοων συζητήστην ειδική Σύνoδο του
OHE για το κλίμα ο
ηρuθunouργός , Κυpιά,
κος Μτοτάκης ,
nopoθέτουμε την ο
μιλία του rpu0unou .
γού στη Σύνοδο Κοpυφής του οΜΕ για το κλ+
συνχεναττησε λΩ
θηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο
της Δευτέρα .
wνέα ντη σe