Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Βρυτής- Νικόλους Καραθάνος 1951-1974
Ιδωκτήρια - Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Στλιανή
Περίοδος ' (1974)
Ap. φύλλου 680-11.957
0.50 ε
Δηλσεις του προέδρου
κ.κ Παπα δόπουλου στον n.Τ.
Εκδηλσεις μνήμης
Την Πέμπτη στο θεατράα της Αίος Βαρβάρας
Ζητούνται απόφοιτοι
Ο ΣΦ.Γ.Τ. Δράμας κάνει
| πρεμέρα στις φθινοπωρινές
Μνημόσυνο
στην Προσοτσάνη
για τους πεσόντες του
Μακεδονικού Αγνα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα
της 78ης επετείου του
2ου Ολοκαυτ ματος των
Κολύμβησης από τον
εκδηλσεις του με την
κατοίκων του Δοξάτου
| παράσταση Artists Improvisev
Κολυμβητικό Όμιλο Δράμας
σε. 3η
σελ. Mn
σελ. 3η
σελ. δη
Προς δημοπράτηση ο κυκλικός
κόμβος Ξηροποτάμου
έτοιμος σε ένα χρόνο!
Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργοσίος μεταξύ Δ Δρόμας και Υπ. Πολιπσμού
Σε εξέλιξη το έργο της ανάπτυξης
Ψηφιακού συστήματος Πολιτιστικής
Ταυτότητας του Δήμου Δράμας
- Υποέργο του ΒAA για την χαρτογραφική απεικόνι ση και διαχεί ριση κοινωνικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας για τη Δράμα
Νέα γέφυρα διπλής κυκλοφορίας με διάβαση πεζν στη θέση
Μαρμαριά στο Παρανέστι
Σειρά παίρνει ο νέος κυκλικός κόμβος στην περιοχή της Softex!
Καλλωπισμός της περιοχής πέριξ του Διοικητη ρίου
-ΝΑ ΠΟΛΥ σημαντικό έργο για το Δήμο
Δράμας, αναμένετα σύνταμα να ξρκ Ενήσει κα πρόκετα για υποέργο του
BAA Πρόκεται για την ανάπτιξη ενός ψηφιακού συστήματος Πλιτιστικής Ταυτότητας της πεμσχής του Δήμου Δράμας, μέσω
του οποίου αναμένεεται να γίνει χαρτογρα φική απευκόνιση και διαχείρση κονωνικής
και περβολλοντικής πληροφορίας για τη
Δράμ .
Στο πλαίσιο αυτό , , την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Παρασευή 20
Σεπτεμβράου , υπογράφη κε στην Ξάνθη με ταξύ του Δήμου Δράμας του Υπ Παλτισμού , στην πpoετοιμασία , παραγων κα διαχερση
διάτης 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων , του ψηφακού περεχαμένου για συγεκρ
μνημόνιο συνεργασίας με ακοπό τον πpο δορισμό της έκτασης της εμπλοκής του
Υπουργείου στην υomoίηση του Έργου Τάσσου , α δημουργηθα ένα Ψηφοκό ΣύΑννάπτυξη Ψηφακού Συστήματος Πολιπισμ στημα Πολιτισμικής Τουτότητας, που θα πe
κής Ταυτότητας Δήμου Δράμας-.
Εκμέρους του Δήμου Δράμας υπγραμε ο μνημεων της περιοχής Βσιμης Αστικής
αμόδιος αντιδήμαρχος Διοκητικν Υηρε - Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας κα θα έχει ως
συν και Προγραμματσμού κ Μιχάλης Τά σου με την ιδιότητα του ανατληρωτή ιστικν πόρων και την οργάνωση της πα
δημάρχου Δράμας .
Σε δηλσεις του στον Προνό Τπο - οκ
Μχάλης Τάσσου, τονζα ότι το έργο εντάσσετα στο Επιχεpησιακό Πρόγρσμμα Περe δημουργούν μα εύκολα αντιληιπή από τον
φέρεας Αν. Μστεδονίας -eράης εnσέη Τυ Ψηφσού Συστήματος
2014-2020 και συγκχρμένα α ότι αφορά
Του θανόση Πολυμένη
ΥΧΑΡΙΣΤΑ tα είχε α μεταφέρει κατά τη
διάρκεα τς πρτης του επίσημης συνέν
τευξης Τύπου στα τoικά μέσα ενμέρωσης, ο ατιπεριφερειάρχης Δράμας κ . Γιργος
Πanαδόnουος
Και αυτά τα νέα είνα ότ , επτέλους,
οδεύουν ηρος δημοπράτηση νατην κατοσκευή τους, ο νέος κυκλικός κάμβος
Ξηρoποτάμου στη γνωστή και ομνυμη
διασταύρωση , όπως κα η κατασκευή
μας νέας γέφυρος στη θέση Μaρμαρό στο Παραέστι δπλα στην Παλά
nou ανοστηλθηκε την περασμένη
άνοξη τοω 2019.
Μετονκυκλικό κόμβο Εnponoτάμου ο
Πρωνός ΤΟπος , είχε ασχοληθεί σε
σχετικό ρεπορτάζ στις 15 Μαρτίου
2019 , εν για το ήτημα των ομβρίων
υδάτων στην περιoχή ένα αό ταπολά
ρenoρτάζ είε δηοουτεί στις 31 luνου αρίου 2019.
Ο κυκλικός κόμβος Εηροτντάμου
Όπως είπε α δηλσος του στα τοmικά μέσα ενημέρωσης
ο κ. Παιαδόπουλος , εγκρίθη καν από την Οικονομική Ετιμένα πολπστικά μνημεία του Δήμου Δράμας
Στόχος του έργου είναι, ετισημαίνει ο κ.
ρλλαμβάνει το σύνολο των πλιτιστικν
στόχο την ενοποίση του ουνόλου των πολιρουσίαής τους με έναν ολοκληρωμένο και
ενοπαιημένο τρόπο στε να συνθέτουν το
Γ. Παπαδόπουλος: Θα καταργηθούν όλα
τα φανάρια στους κόμβους της Π.Ε. Δράμας
πολιτσμικό κεφάλαιο της περοχής και να
Παρανόστι. Πρόκεται για την κατοσκευή μιας νέας γέφυρας
100 μέτρα Βορεοδυτικά από την υφιστά
Ηδημιο
θα βασιστεί σε καινστόμες
ψηφιακές εφαρμογές, οι
οπαίες θα παρουστάζουν
αυθεντικά στοςεία της τοπ
κής στορίας της ερισχής
και θα ατευθύνεται σε πολ
τραπήτης Περpέρας A. Μοεδο ας- eρόης δύο σμαν μα naλά έφυρα μονής διαέpαμή μενη η αoία είναι
σελΑη
τκά έργα .
Το ένα είνα η νααταοκευή του κόμβου Εnρoποτάμου και η μετατραπή
του σε κυκλικό κόμβο.
Όπως τόνσε , πρόκεται
για ένα σημαντικό έργο
nou έχει να κάνει με τν
εύρυθμη λεπουργία της
κυκλοφορίας , αλλά και με
την είσοο στην πόλη , η
αnoίa δεν cνaι η καλύτερη
όσον οφορά την εκόνα
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
λές ομάδες δυνητικν επσκεπτν κατά τη διάρκεια
του έτους όπως μαθΤτές,
φατητές , οργανωμένες
ομάδες επισκεπτν πχ.
ΚΑΠΗ , eπιστήμονες, ελεύ
θερους ετισκέπτες , άτομα
με ειδικές ανάγκες κλπ
Καπαλήγοντας ο κ. Τάσ σου , σημεινει ότι Τόσο ο
δήμαρχος όσο και η δημο
τική αρχή , με στοχευμένο
σχεδιασμό και προγραμματισμό προχωράει στις προ
γραμματικές της δοσμεύατις
με απτερο στόχο μια πόλη
ευέλικτη , καινοτόμα και εξuπνη. Βασυκός πυλνας της
πολικής μας ίνα η ουκο
δόμηση της ταυτότητας του
τόπου και γ' αυτό θα συνεχί
σουμε να εργαζόμαστε.
Νέες υπερσύγκρονες υnηpεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκος-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnακόνoης.
ηεξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnoος Μαστού
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ο Προυnoλογισμός του
έργου εναι σις 850.000
ευp κα πpόκετα για μια
σημαντική παρέμβαση, η
αnαία , τέρα από το ή τημα της κυλοφορίας .
eτει να κάνα και με τη δε
ευθέτηση των αμβρίων
υδάτων στην περιοχή και
όπως είναι γνωστό , υπo χε σημαντικό nρόλημα.
με τα νερά των βροχαττεων. Η δευθέτηση των
αμβρίων υδάτων , θα γίνοι
μέχρι και την Υέφυpα της
-Τσομπάνκο , στην meροχή
της Νέος Κφμνης στηνεt
υδο της πόλης.
Το έργο αναμένετα να
δημοηρατηeί σε ένα μήνα
Πeρinou κα από την
στηγμή της υογραφής της
σύμβασης με τον ανάδοχ .
θα έχει δάρκεια κατααευής ένα χpόν .
Ηγέφυρα στο Παρανέση
Στην δια συνέντευξη
Τύπου, ο αντυερpερειάρχης Δράμας κ Παταδ6
noυλος, αναpέρθηκε και
στην κατασκευή της γέφυρας τηςΜαρμαρά , στο
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογρόφος
Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τiplex σγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτpηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ 25210 22423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙAΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάνα διπλα 6χς αξότιέτα
μαθρίτστνίωnο
Κιν. 6932-347415
Νέα Διεύθυνση
Τ. Παπανδρέου 34-20s Όροφos
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Έ 2521055122 06977 472890
Φροντιστή ριο
Μέσης Εκπαίδευσης
"Το μυαλό δεν είναι
ένα δοχείο για γέμισμα,
αλλά μια φωτιά για άναμμ α>
Γιάννης
Tρόσeαση
Γαζάνης
..στη δύναμη σου!
στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:Άρμεν 15, Δράμα # τηλ. 2521057467 1: Κιν. 6974765815
www.proονa sl.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα