Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τέρνα Ενεργειακή: Εξαγορά αιολικού πάρκου στις ΗΠΑ
>>> ΤΕΛ.
HΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑ
01ΚΟΝΟΜΙΚ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν κα Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki1999Qgmal.con ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ:0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki [email protected]
ή Email: dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5567 Τετάρτη 25.09.2019
ή Email: pan1983Qotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310242778 ΑΘΗ ΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ): Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
ΕΛΠΕ:
Ηνέα διοίκηση
ΔΕΔΔΗΕ:
>>> Τελ
>>> ελ.
Εξετάζουμε
έκδοση
ομολόγου
εντός του
έτους
τα ηνία της Λάρο
Δωρεά υλικού
για την ενεργειακή αυτονομία
Σε Χάρη Κυραζή
Στύρο Τζτζο
0θέλοντές εν Δράσε
χσευν
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με αφοeμή δημοσιεύματα
κατά τις τελευταίες ημέρες το
φως της δημοσιότητας αναφορικά με την έκδοση νέου
ομολόγου από αυτήν και
κατόπιν σχετικού αιτήματος
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε τα
που είδαν
από τη Eurohie ERB
, εξής:
1. Η Εταιρεία στο πλαίσιο
του χρηματοοικονομικού της
σχεδιασμού εξετάζει όλες τις
εναλλακτικές δυνατότητες
βελτίωσης της οικονομικής
της απόδοσης . Μάλιστα,
κατά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων
μήνου στις 29 Αυγού στου
2019 , ενημέρωσε το επεν
δυτικό κοινό και για το
Μοτοδυναμική:
του Α' Εξα<Μεταβατικέςζημίες
στο α' εξάμηνο
(Δ Eurolife ERB
ενδεχόμενο
ποίησης νέας ομολογιακής
έκδοση εντός του έτους , ανά λογα με τις επιχρατού σες
συνθήκες της αγοράς.
πραγματο.
Ασφαλιστική
Αύξηση κύκλου εργασιν από
τα 32,2 στα 39,14 εκατ. ευρ ,
υποχρηση του ΕΒIIDA από το
157 στο 1,48 εκατ. ευρ και
ξημίες 1,617
κερδν 649 χυλ. ευρ σημείωσε
η Μοτοδυναμική κατά το πρτο
εξάμηνο του 2019.
ζημιογόνο.Χωρίς
2. Η Εταιρεία παρακολουθεί
τις εξελίξεις στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές και εξετάζει
την έκδοση νέου ευρωομολόγου με σκοπό την αναχρημαυφισταμένων
δανειακν υποχοεσεων
συμπεριλαμβανομένης και
πιθανής εξαγοράς μέρους
λήξες
14/10/2021 μέσω δημόσιας
πρότασης , καθς και τη
βελτίωση της ρευστότητας
Όμλου χωρίς , μέχρι
σήμερα, να έχει ληφθεί οποι
αδήποτε θεσμική έγεριση ή
οριστική απόφαση σχετικά
με αυτές . Μόλις ολοκλη ρωθμληφθούν οι σχετικές αποφάσεις
Gπό τις οποίες θα προκύπτε
σχετική υποχοέωση ββάσει
της κείμενης νομοθεσίας , θα
υπάοξει αμέσως η δέουσα
ενημέρωση του επενδυτικού
συνυπολογισμό της Lion Rental,
κύκλος εργασιν του ομλου
θα είχε περιοριστεί από τα 32,2
στα 29,7 εκατ. ευρ,
θα είχε εκτινοχθεί από το 1,57
στα 2,277 εκατ. ευρ και τα
καθαρά κέρδη
A FAIRFAX Company
έναντι.
το ΕΒΙDA
εκατ.
τοδότηση
είχαν
Ο Όμιλος Eurolife ERB, στο πλαίσιο
του προγράμματος εταιρικής κοινωνιΜε βάση τα στοιχεία της 30ης υποχωρήσει από τα 649 στα 436
Ιουνίου του 2019 τα ίδια κεφά - χυλ. ευρ.
λαια είχαν διαμορφωθεί στα
16,2 εκατ. ευρ.
Η εικόνα των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων έχει επηρεαστεί
μεγάλο βαθμό από την εξαγορά
του 80,5% της Lion Rental
(ενοιχιάσεις οχημάτων της Sixt),
ομολόγου
Σύμφωνα με τη διοίκηση της
εισηγμένης, <για το
δεύτερο
, του 2019 και ιδιαίτερα Χης του ευθύνης, +πράτουμε, διοργάμετά την απόκτηση της Lion
Rental που είναι ένας κλάδος με
εξάμηνο
Εβδομάδα Εθενωσε στα γραφεία του
λοντισμούυ.
έντονη εποχικότητα αναμένεται
ότι η ο όμιλος θα συνεχίσει τη
Σύμφωνα με τη σχετική
ανθρπους
κοίνωση , η ενέργεια σχεδιά - χρειάζονται υποστήριξη
βοήθεια . Κάθε μέρα ο Όμιλος
διαφορετική
Δρά - δράση στις εγκαταστάσεις του ,
υποστηρίζοντας συνολικά το
σε μια σειρά από δρα- έργο πέντε διαφορετικν ΜΚΟ
σφέρουν
ανακαθς:. Η συγμεριμένη εξα - θετική του πορεία στις αγορές
γορά αύξη σε το κόστος χοημα
τοδότησης και το ύψος των αποσβέσεων (όγω
δύσεων που
δραστηριοποιείται και τη
βελτίωση των οκονομικν οποτελεσμάτων του . Οι παραπάνω
εκτυμήσεις για τη βελτίωση
.υλοποιήθηκε
στηκε και
ργασία με την ethelon. Με το
σύνθημα ΚΕθελοντές
ούν οι διαδικασίες
σε συνεκαι
φιλοξενούσε
και των επενεν
υλοπουήθημαν).
εργαζόμενοι συμμεσει, οι
"Λόγω της έντονα θετικής οικονομικν στοιχείων
εποχυιότητος που παρουσιάζει ομλου , έχουν άμεση εξάρτηση
τείχαν
στηριότητες , με στόχο να προη δραστηριότητα της Lion
από τις εξελίξεις
στο οιΜονοRental (σύνδεση με τουριστική μικό , πολιτικό περιβάλλον στην
κοινού.
περίοδο ) το πρτο εξάμηνο
Ελλάδα καιτις αγορές.
κάθε χρονιάς είναι παραδοσια στηριοποιείται ο όμιλος>.
Created by Universal Document Converter