Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Σεπτεμβρίου
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6870
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Αναδρομικά
σε 500.000
συνταξιούχουs
Νέα φορολογική
κλίμακα
θούν το 2020 μισθωτοί,
συνταξιούχοι, αγρότες
και ελεύθεροι επαγ
γελματίες .
Ο συντελεστής
Ειδικότερα, ο φορο λογικός συντελέστής
αλλαγές που σήμερα είναι 29%
Σύμφωνα με πληροφορίες , στο φορολογικό νομοσχέδιο που
πρόκειται να κατατεθεί
στη Βουλή το τελευταίο δίμηνο του έτους
θα προβλέπονται ση
μαντικές
τόσο στη φορολογική για εισοδήματα από
κλίμακα όσο και στις
εκπτσεις
βάσει των οποίων θα
προκύπτουν τα νέα
αφορολόγητα όρια για
μισθωτούς, συνταξιούχους
Απόφαση του δεύτε ρου τμήματος του
Ελεγκτικού Συμβουλίου έρχεται να ανα γνωρίσει αναδρομικά
τριετίας σε 500.000
συνταξιούχους του
Δημοσίου από την Ε σφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (ΕΑΣ)
που έπρεπε να καταρ
20.000
30.000 ευρ θα μει .
ωθεί από 1.1.2020 στο
28%. Ο επόμενος συν
τελεστής για εισοδή .
ματα από 30.001 έως ορίου θα υπήρχε το
40.000 ευρ θα μει . παράδοξο εισοδήματα
ωθεί από 37% που είναι
φόρου,
τεχνικά κλιμάκια που
εβδομάδα που μας π ρασε με επιτελείς του
υπουργείου Οικονομι.
κν πείστηκαν να δε
χτούν την αλλαγή της
φορολογικής κλίμα.
γηθεί από το 2017 | χωρίς rpότες με ή
γιατί
συναντήθηκαν
έως 20.000 ευρ και
εισοδήματα άνω των
50.000 ευρ να έχουν
φοροελαφρύνσεις και
ετήσια εισοδήματα μι .
Με νέα φορολογική σήμερα στο 36% , εν
κλίμακα που θα περιλαμβάνει μείωση όλων ματος άνω των 40.000
των φορολογικν συντελεστν κατά μία noκρίθηκε αντι
συνταγματική , αλλά
συνέχεια στην 11
για το κλιμάκιο εισοδή.
ευρ θα μειωθεί ο
αντατος φορολογι. σθωτν, συνταξιούκός συντελεστής από
το 45% σήμερα στο
44% από το νέο έτος.
Οι αλλαγές αυτές στη
φορολογικήκλίμακα
κρίθηκαν επιβεβλημέ .
νες καθς με το νέο
σύστημα υπολογισμού
αφορολόγητου
Ποιοι φορολο- σοστιαία μονάδα για
γούμενοι δεν
χρειάζεται
να μαζεύουν
αποδείξειs
χωρίς Παιδιά Ροτν κας , καθς σε συνδυα εισοδήματα άνω των
20.000 ευρ και μεί
ωση του εισαγωγικού
συντελεστή στο 9%
από 22% σήμερα για το
πρτο κλιμάκιο εισοδήματος έως 10.000
ευρ θα φορολογη. του
σμό με τις αλλαγές
Παιδί από 20.000 ευρ στο νέο αφορολόγητο
το δημοσιονομικό κό σίως να έχουν αύξηση στος δεν θα είναι απαέως 50.000 ευρ ετη.
της φορολογίας .
Σύμφωνα με πληρο
φορίες που έρχονται
γορευτικό.
Οι επαγγελματίες
Βέβαια , από τις αλλα
συνέχεια στην 10
από τις Βρυξέλλες, τ
Δημόσιο:
Τα 10SOS
Αρκετοί φορολογού .
μενοι εξαιρούνται από
την υποχρέωση να
έχουν εξοφλήσει με
ηλεκτρονικά μέσα πλη.
ρωμής τις δαπάνες πou
κατοχυρνουν το αφο
ρολόγητο .
' Αναλυτικά, οι κατηγο ρίες αυτές είναι οι
εξής:
- Φορολογούμενοι 70
για την εξαγορά
πλασματικν
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9