Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ ΤυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t ΙΒρντής - Νικάλους Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήρια-Εκδότρια Στανρίδου L Σπλανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974*
Αp φύλλου 6830-11.956
0,50 Ε
Στο Παρανέστι η Φλόγα της
Η τελετή απονομής των Βραβείων
Τρεις Δραμινές
Αυλαία του 42ου Εθνικού
δημοτικοί σύμβουλοι
Αγάπης της 17ης Πανελλήνιας
Κύκλωψ στις κατηγορίες
και του 25ου Διεθνούς
Λαμπαδηδρο μίας
Επιστήμονα, Αγρότη
στην Ένωση Νέων
Φεστιβάλ Ταινιν
|Αυτοδιοικητικν Ελλάδος
Εθελοντν Αιμοδοτν
| Κτηνοτρόφου και Φωτογράφου
Μικρού Μήκους Δράμας
σελ. 5η
σελ. sη
σελ. 5η
σελ. 5η
Χωρίς απαντήσεις έμειναν τελικά οι καταστηματάρχες
Κατασκεύασε τελικά
Λιγοστά ταχρήματα και χαμηλή η παραγωγή
Αρνητικά τα πρτα μηνύματα
για τα καυσόξυλα φέτος
στο Κάτω Νευροκόπι
ο Δήμος Δράμας
Τις νησίδες στην οδό Σκρά!
Καμιά σκέψη από το Δήμο για τη δημιουργία κυκλικού κόμβου !
Κατασκευή και νέων ραμπν Α Α στο πεζοδρόμιο της οδού
Τα προβλήματα των υλοτόμων Κ. Νευροκοπίου
Τσακιρίδης: Το μεγάλο πρόβλημα θα το
δούμε τ 2020 .>
Του θανόση
Πολυμένη
ΡIN ΑΠΟ ένα
χρόνο rεράτου,
Ιμια ωραία πρυ
α.ο Δήμος Δράμας δια
της Δημοτής Αστυνομίας, οχημάτιοε δύο
νησίδες και κάρφωου
τα γνωστά πορτοκαλί
καλωνάκα στο οδόστρωμα , στη δαστο ρωση τω οδν Σκρα
κα Βεργας
Ο λόγος ήταν ότι με
τον τρόπο αυτόν θα
αποφεύγονταν τα δε
πλαταρκαρίοματα και το κομφούφο στο χρησαν μάλιστα τότε και οε μα ατoτολή
συγκεκρμένο oημεία Τα παράπονα που διαμαρτυρίας, επoημοίνοντας ότι αυτό θα
υπήρξαν άμροα από τους καταστηματάρ - στερούσε πελατεία από τα μαγαφά τους,
χες της περιοχής ήταν αρκετά, στε το καθς πλέον οι συμπολίτες μας δεν θα
θέμα να α φτάοεινα προκαλέοe αraνω- μπορούοαν να παρκάρουν εύκολα στα οητές ουζητήρες στο Δημοτικό Συμβούλιο μεία αυτά στε να κάνουν τις αγορές τους
της πόλης μας
Του θανάση Πολυμένη
PNΗΤΙΚΑ φοίνεται mος είνα φέτος τα μηνύματα γα
Ατη &ανομή των καυσοξύλων στους κατοκους των
Lopανν περοχν του Νομού Δράμας, σύμφωνα με
τις πρτες πληροφορίες ένα πρόβλημα το οπαίο εδ και
χΡόνα παραμένα και το oποίο αυξάνετα και πeρπλέκεται
αντί να λύνετα .
Και όλα αυτά ενταπονται οpίως στην περιοχή του λεχανοπεδίου κ. Νευροκοίου, καθς εί το κρύο είνα πιο
τοουχτερό ατό α σημεία της Δράμας, εν κpατάει και
μεγαλύτερο pouό δάστημα .
Αρχκά θα npenei νa σμευθεί ότι η καταομή καυσοξλων γίνετα κάθε χρόνο μέσω των Δασηρχείων , άπως του
Δασαρχείου Δράμας κα του Δασαρχείου Κ . Νευυpoοπίou.
Παράπονα κατοίκων
Αρχκά θα πρέπε να επσημάνουμε ότι τα nαράπονα των
κατοίων του Νευροκοπίου, είνα αρκετά Μάιστα , με επ στολήτους προς τονΠρωνό Τύπο , εmσημαί νουν ότι τα
ματάτα δυστυχς εναι όσχημα καιατό τους κύκλους του Δασαρχείου Κ. Νευροκoπίoυ , ότι με τα χpήμαπα nou έστελε το Μαναρίδης: θα ζητήσουμε κ άλλα χpήματα
αρμόδιο Υποuργείo aνέρχονται μόνο σε 300α000 ευρ . Και το
Δασαρχείο Νευροκοπίου θα πρέnα να πληρσε με αυτά τους ρίδης, ο ατοίος ειβεβοίωσε την χαμηλή χρηματοδότηση, λέ
υλοτόμους.
Όπως επισημαίνεται ετίσης στην ίδια ειστολή, αυτό nou χρημανδότηση nou πήραμε μέχρι τρα είνα nερίπου 375.0ω
γίνεται κάθε χρόνο στην περιοχή μας με το θέμα των καυσό - ευρ , nou δεν αρκεί και neρμένουμε μήρως πόρουμε κα νέα
ξυλων , είναι αnapdδεκτο και αnογoητευτικό . Με εττά μήνες χρημαw δότησην, σημείωσε χαρωτηριστικά
διάρκεια του χειμνα είνα
ντροπή, το κράως μέσω του
Δασρχείου να στέλνει κάθε
χρόνο και λιγότερα χρήματα . Ο κάτοκοι του Νευ ροκοπίου βρίσκονται σε
απόγνωσηΟπως είνα γνωστό , κάθε
χρόνο , ο εκάστοτε δήμαρ χος Νευροοnίou φτάνε
στο σημείο να στυλνα εnστολές
γείο προκειμένου να
αυξηθούν τα ποσά αυτά ,
εν πέρα είχε υπάρξεα βαρό ήτημα με τις πληρωμές των υλοτόμων .
Κυριακίδης Ληγοστή
χρηματοδότηση
Ο Πρωνός Τίπο μ λησε με το δήμαρχο Νευρο καπίου κ. Κυριακίδη, ο
oπoίoς επιβεβαίωσε με τη
σειρά του ότι ογα άλλη μια
χρονά η χρηματοδότηση
είνα μρή και δεν θα μι0 ρέσουν να πληρωθούν α
υλατόμαν . Εrστμίνα μάλστα ο ίδος , ότι αυτή τη
στιγμή υnάρyg, μια ομοθε σία , η oο α δεν ευνο την
υλοτομκή εργoίa Πράγμα.
που σημαίνει ότι ο υλοτόμο
μενονται, α δουλεές τους
μενοντα και αύpoμηορεί
να σταματήσουν λλο
πέντε Αυτό σημαίνε ότι θα
συνεχίσουν τα προβλήΦΩΤΟ Π.Τ.
α καταστηματάρχες της περιοής προ
των αρμό δων φορδων προκειμένου να βρεθούνίσως κάτοιες
λύσεις ή να ζητήσει neροσότερη χρηματο δότηση.
Στον ΠΤ.. μλησε και ο δοσάρχης κ. Νευρoκonίου κ Μανaατό την rep Τελκά, η δμοτική οή
γοντας ότ αυτή τη στμή έχει Πάρει nepίπou 376 000 cυρo Η
του κ . Μαμοάκου, είχε
αrαντήoυ ότι θα άφηνε δοκμαστκά για ένα διάοτημα
πς διαγραμμιομένες νησίδες και ανάλογα θα προχωρούσε στην καταοκευή
τους ή στο ξήλωμά τους.
Στο μεταξύ , οι καταοτηματάρχες της περιοχής είαν
προχωρήρε και οε έγγραφη καταγγελία προς
την Εοαγγελία Δράμος τον
Οκτβριο του 2018.
Μέοω της μηνυτήρας
αναφοράς τους, απευθύνονταν καπά αντός υπpuθύνου
κα ζητούσαν να μάθουν τι
πραγματκά ουμβαίνε κ .
δεν , προχωρούσε ο Δήμος
σε ότι εής αποφασιστεί να
Υόeι Επίοης ζητούοαν να
γει ωστό ι πραγματικά
σχέeι από την Κυκλοφορακή Μελέτη, κυρίως στο
μήμα της αρής της οδού
Σχρά , αν να μονοδρομημένο ή ός
| σελ. 4η
ΙΑTΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερούγpονες υπηpεoίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμονίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μοστογραφία
. Τομοούνθεση τρισδιάστατης αneκόνoης .
η εξέλξη στην εξέτασn του μαστού
. Υπέρηxος Μαστού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
οpμόδιο Υπουρ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνηuκός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηκοι-Τiplaκ σΥγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρnσ Οστικής Πυκνότητος
. Οpθonaντογρόφο
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύοσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fakκ 2521022413
email: [email protected]
σελ3η
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
Ειδικόs Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ- OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
πάνεα πλα 6ης αίξρτιέοη
μαύρίτη τρόάντο
Κιν. 6932-347415
ματαν.
Καταλήγοντας ο δήμαρχος Κ . Νευροκοπίου κ Κυριακίδης , τονζει δοίτερα
ότι το πρόβλημα αναι μενάλο για το λεκανοπέδο κι
ότι τις επόμενες ημέρες θα
συγκαλέσει σύοκεψη όλων
-ΗΝέα Δκύθυνση
Γ. Παπανδρέου 34-2os Όροφοs
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
Φροντιστή ριο
Μέσης Εκπαίδευσης
.Το μυαλό δεν είναι
ένα δοχείο για γέμισμα,
αλλά μια φωτιά για άναμμ αν
Γιάννης
Tρόσeαaη
Γαζάνης
στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 15, Δράμα :! τηλ. 2521057467 :
www.prosvasi.edu.gr
Κιν. 6974765815

Τελευταία νέα από την εφημερίδα