Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΤΑΝ
ΕΝOΙΚΙΝΕΤA
ΝΤΤΗΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Εμkeς
τυanoρoorus μ.. με α
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ααάν,
ΟΑΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 24/09/2019
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7196
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Συντάξεις Οκτωβρίου 2019:
Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Βορείου Ελλύδος
επενδυτές διεθνν επενδυτι κν ομίλων
Roundtable
Ποια μηνύματα έστειλαν
tprσρίης
Πρυβουμε πύνοις κι
[τίρι η υπουργοί στους επενδυτές
Ψψμάότητες στος
Πρόσβαση σε έναν κοδικό χάρτην με τις νέες ευκαιρίες επενδύσεων και ανάπτυξης στη χρα μας είχαν οι επενδυτές Που
συναντήθηκαν σε υπουργούς και υφυπουργούς Οι κινήσεις στη
φορολογία και οι προσπάθειες για λιγότερη γρα φειο κρατία,
Υπουργοί και Υφυπουργοί από
Φφμόδια Υπουργαα της Κυβέρνησης συναντήθηκαν με σημαν
Τικά ονόματα από διεθνείς και
ιδιτες επειδυτές στη Συνάν.
ηση Στρογγυλής Τραπέζης για
Αμεσες Διεθνείς Επενδύσεις
(Foreign Direct Investments
Rounctable), Που
το Οικονομικό Φόρουμ
Δελφν.
Αύξηση Πιστσεων φαρμάκου
για τα νοσοκομεία
ΣΤΧΒΟΙΛΙΟ
Αύξηση των Πιστσεων για τα νοσοκομειακά σμούς των νοσοκομείων , αποφασίστηκε η
φάρμακα α ποφάσισε το Κεντρικό Συμβούλιο αύξηση
Υγειονομικν Περιφερειν σε συνεδρίαση
Του, την οποία συγκάλεσε ουπουργός Υγείας καλύψουν , μεταξύ άλλων , και Τς ανάγκες
Βασίλης Κικίλιας. Στη συνεδρίαση Που είχε ως
μοναδικό θέμα την αύξηση του ορίου στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των
Πιστσεων φαρμάκου στους Προϋπολογι ασθενν.
των ορίων Πιστσεων
54.200.000 ευρ . Οι πιστσεις αυτές θα
ΕΠΚΡΑΤΕΗΣ
διοργάνωσε
Προμήθειας ογκολογικν φαρμάκων, με
φροτκή πλος
στα άμαθα
υπυθηκοφιλαικία μ
aπόφιη ΣΕ
λυτες
αdiίoν
ιύη Εnlis
Οι Εθελοντές εν
Αράσει>
ομίλου
elon. Με Το σύνθ - στάσεις Του , υποστηρίζοντας
Δράσειν , οιεργαζο - λικά Το έργο Πέντε
μενοι συμμετείχαν διαφορεπικν ΜΚΟ.
Η Εβδομάδα Εθεάνθρωποι
ERB , στο Πλαίσιο
Του Προγράμματος ημα Εθελοντές εν
έχουν δυσκολίες
συνοΤυ
στην ακοή . Με τη
συγκεκριμένη
Eurolife
εταιρικής κοινων ERB συμμετείχαν κής Του ευθύνης,
διοστις +Πάτουμε,
καθημερινά
δράσεις και απέδει >>
δράση , ο Όμιλος
σε μια σειρά από
στα γρα- δραστηριότητες, με λοντισμού ξεκίνησε Eurolife ERB υnο
ξαν ότι αφερνον- φεία του Εβδομάδα στόχο να προσφέρ- δυναμικά , με τους στήριξε τη ΜKΟ
ΑΡΩ, Της οποίας Το
χρειάζονται υποΤΤλίζουν Παλιές έργο απευθύνεται
ταινίες Του ελλην- κυρίως σε κωφά ή
Η εέργεια οχεδιά - βοήθεια . Κάθε μέρα κού κινηματογράφ- βαρήκοα άτομα.
ργάνωσε
τας μόλις, λίγα Εθελοντισμού, από
Τις 16 έως και Τις
χρόνο, Τους ήταν 20 Σεπτεμβρίου
ουν σε ανθρπους εργαζόμενους να
Πεταπτές πρόγραμμα
ανάπτυξης
στήνει η κυβέρνηση
λεπτά
υποστήριξη
αρκετό Υγια
ο Όιλος φιλοξε
νούσε διαφορετική
δράση στις εγκατακάνουν Τη διαφο- στηκε καιι υλοποήθηκε σε συνερΟ Ομιλος Eurolife γασία με την ethου, βοηθντας με
Τον ΤρόΠο αυτό να
απολαύσουν
Created by Universal Document Converter