Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡΙΤΗ

24

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5246

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

K. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Υπογειοποίηση:
Πανάκριβη και δύσκολη

u ΤΙ ΕΙΠΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
u «ΕΝ∆ΟΠΑΣΟΚΙΚΟΣ» ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Ε., Κ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

«Επί ποδός»
τα συνδικάτα
ΣΕΛ. 2

ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ Η ΣΠΕΙΡΑ
ΤΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ

Τους πήγε...
10.000 ευρώ
σε... κάδο!
ΘΥΜΑ 74ΧΡΟΝΗ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 5

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

Όνειρο ζωής
για 500 ζευγάρια
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΧΡΟΝΙΑ
ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΕΛ. 4

ΜΠΑΡΗΣ ΣΕ ΒΟΡΙ∆Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

«Είµαστε
άνθρωποι κι
όχι αριθµοί…»
ΣΕΛ. 9

ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ «Γ»
YΓΕΙΑέΝ
χετε

l ΕΝΘΕΤΗ

«Τσουνάµι»
στον τουρισµό

ΕΚ∆ΟΣΗ

2019

µπορούν
Οι δυσκολίες τητες!
ξιό
ών
να γίνουν δεί στην
ανάπτυξη των µαθητ

ΒΡΙΟΥ
TΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ THOMAS COOK

υτές είναι αρωγο
Οι λογοθεραπε

άραγε, χρειΠόσες δεξιότητες, προσαρµογή
άζονται για την σε νέα πρόκαι
σε νέες εικόνες
αποδοχή από
σωπα, για την
και εντέλει για
τους άλλους,
στο σχολείο;
την οµαλή ένταξη έχει αναπαιδί να
Χρειάζεται το
επιµέρους ικαπτύξει ποικίλες
ι τις
νότητες για να ακολουθήσε
σχολικού πλαιαπαιτήσεις του
σίου.
υτές
οι λογοθεραπε
Πώς µπορούν
της ανάπτυνα γίνουν αρωγοί
των µαξης των δεξιοτήτων
θητών;
προγράµΗ δοµή του ηµερήσιου
οπότε οι δεξιόµατος αλλάζει
να έχουν ανατητες που πρέπει
για την οµαλή
πτυχθεί στο παιδί στο σχολείο
προσαρµογή του
διαφοροποιούνται.

µόνος µου και πρέπει να

ΓΡAΦΕΙ

Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α. ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΗ,ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

44χρονος
θύµα
της ασφάλτου
ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΕΛ. 6
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ, ΠΗΓΕ ΦΥΛΑΚΗ, ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΩΘΗΚΕ

Αθώος αλλοδαπός
για ένοπλη ληστεία
ΣΕΛ. 39

ώ τον εαυτό µου)
βρω λύσεις και να υπερασπιστ αρχίζω να ανεξαρτητοποιούµαι)
και

Σ υνειδητοποίηση (είµαι χωρίς τους κανόνες της οικογένειας, πάω εκδροµές
Χ αρά (έχω φίλους, είµαι µε τους συµµαθητές µου)
Ο µάδα (έχω κοινό κώδικα το σωστό σηµείο/πρόσωπο αναφοράς σε κάθε κατάσταση)
βρω
Λ αβύρινθος (πρέπει να
εµπειρίες)
γι’ αυτό)
Ε ικόνες (έχω καινούριες δεξιότητες και τα ταλέντα µου και επιβραβεύοµαι
τις
Ι κανοποίηση (αναπτύσσω τον εαυτό µου και τους άλλους για αρµονική συνύπαρξη)
Ο ριο (µαθαίνω να σέβοµαι

Ό ΤΟΜΈΑ
ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚ οι δεξιότητοµέα,
Στο µαθησιακό
να έχουν κατες που πρέπει ηλικία αυτή
την
τακτηθεί µέχρι
το δηµοτικό
που το παιδί ξεκινά
είναι:
λεξιλογίου και
η κατανόηση του οδηγιών (ως
των προφορικών
ιστορίας
απάντηση ερωτήσεων περιεαλλά και ως αντίληψης
χοµένου)
σύνθετης σκέψης
η ανάπτυξη της συσχετίζει ένµε σκοπό να
σε λονοιες ώστε να καταλήγει
ατα η ικανόγικά συµπεράσµ µνήµης και
τητα της οπτικής και της συγδιάκρισης καθώς
δυκέντρωσης
τα του λόγου (τόσο
παιδιού αλλά δηµιουργεί
η καταληπτότη
προσπάθεια
άρθρωσης
σκολίες και στην
σε επίπεδο σωστής κατανόηΕπίσης,
να µάθει να διαβάζει. και η
όσο και σε επίπεδο
σε επίπεδο
επηρεάζεται αρνητικάφή και
σης των λέξεων, και των τµηκοινωνική συναναστρο
ήχων, συλλαβών έχουν σηπου
µάτων εκείνων
ανάπτυξη του παιδιού.
καταλήξεις)
µε µία λεπτοµασία όπως οι
µυϊ- Ξεκινώντας λοιπόν, που δεν πεδιαφορετικών
µερή αξιολόγηση αίτηµα των
ο συντονισµός και της ισορροτο
κών οµάδων
ριλαµβάνει µόνο µου δε λέει
πίας.
γονιών (π.χ. ο γιος
όλες τις
το /Ρ/) αλλά περιέχει ς ανάΊΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
πτυχές της φυσιολογική
κό τοµέα, οι δεµένων των
Στον επικοινωνια απαιτούνται για
πτυξης περιλαµβανο
ξιότητες που
του παιδιού
την προσαρµογή
του σχοστη νέα αυτή οµάδα
λείου είναι:
επικοινωνία (αν
η πρόθεση για συνοµήλικους)
πλησιάζει τους του επικοιη ακριβής ερµηνεία (αν απαννωνιακού πλαισίου αυτό που
σε
τάει κατάλληλα µπορεί κααν
τον ρωτάνε ή
ένα
ι
τάλληλα να ακολουθήσε
διάλογο)
του
της πρόθεσης
η κατανόηση
αντιλαµβάνεται
συνοµιλητή (αν
των συναισθητη διακύµανση
και την θεµάτων, το χιούµορ
πρόθεση του
τική ή αρνητική
συνοµιλητή)
είναι αλΌλες αυτές οι δεξιότητεςη αναπτυληλένδετες καθώςδιαταραχή
ξιακή γλωσσική οµιλία του
την
τόσο
επηρεάζει

ΚΗ∆ΕΥΤΗΚΕ
ΧΘΕΣ Ο Κ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ
δικούς του
και ίσως έχει τους τα στάδια
και στη
ρυθµούς ανάπτυξηςανάπτυξης
παραπάνω δεξιοτήτων
ς
επικοινωτης φυσιολογική
συνέχεια, η άµεση και ίσως
.
µας περιορίζουν
νία µε το δάσκαλο
απαραίτητο και Όπως δεσµεύουν τον παιδίατρο
όπου κρίνεται
το βάρος των
του παιδιού
το ύψος και
η παρακολούθηση όλα µαζί
και
είναι
βρεφών, έτσι δεσµεύουν
µέσα στην τάξη
υτές τα επίπου θα οδητους λογοθεραπε ης των µατα βασικά σηµεία και αποτεπεδα συγκέντρωσ
γήσουν στη σωστή
από τον
κριτικής σκέθητών και της
λεσµατική παρέµβαση
ψης.
ειδικό.
ότι
ότι ο λοκατανοήσουµε
να θυµόµαστε
Πρέπει όµως να
ε ότι Είναι καλό
δεν είναι για να
γοθεραπευτής
παρόλο που συµφωνούµ
ξεχωριστό
το κάθε παιδί είναι

ΣΕΛ. 13-16

εξυπνότερο
κάνει το παιδί µας
αλλά
και πιο καλό άνθρωπο
να ανακαλύψει
είναι εκεί για
του παιδιού
τα δυνατά σηµεία
ενώ πακαι να τα αναδείξει
εκείράλληλα θα εντοπίσει
που θα το
νες τις δεξιότητες
µετατρέψει τις
βοηθήσουν να
σε ικανότητες
δυσκολίες του
ξεχωριστό
που θα το κάνουν εαυτό του.
τον
και περήφανο για
ρονιά!!!!
Καλή σχολική χ
Α. Σαµοθρακίτη
στο
Η Kαλλιόπη (Κέλλη)
λογοθεραπεία
έχει σπουδάσει Από το 2005 ερΗνωµένο Βασίλειο. γραφείο της στην
στο
γάζεται ιδιωτικά
µέρος στη διορΠάτρα. Έχει πάρει
υπάρξει οµιλήτρια
γάνωση και έχειθέµα τις διαταραχές
σε σεµινάρια µε
φάσµατος. Συµµετείχε
του αυτιστικού πρόγραµµα του Παστο ερευνητικό
«ΠΑΥΕΥΣ». Έχει
νεπιστηµίου Πατρών
πλήθος σεµιναρίων
σει
παρακολουθή
στη διάεξειδικεύσεις
και έχει πάρει
µαθησιακών
διαγνωση και αντιµετώπιση
στην παρέµβαση
δυσκολιών και
φάσµατος.
του
ταραχών του αυτιστικού
τους συγγραφείς
Είναι ένας από µε τον Τυπάκο: ∆οβιβλίου «Μαθαίνω
τες ψυχοεκµηµένες δραστηριότη
λόγο, στην επικοινωπαίδευσης στο
στη σκέψη, στην
νία, στην κίνηση,
γνωστικές δεξιότητες
προσοχή, στις
» εκδ. Ροτόντα.
και στα συναισθήµατα

ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 19-24
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΠΟΨΕ (20.00)
ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΣΚΑ

Μετράει
δυνάµεις…
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: 16.00
ΜΕ ΙΩΝΙΚΟ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ

Γιατρικό
η πρόκριση

Μια
θέση στον
παράδεισο...
ΣΕΛ. 6