Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λaού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ.
δρυτές . Διευθυντές: Μιxonλ A . Δούκος ( 1916-1932) .
κστας Μ Δούκας ( 1932-19701, ΜxonA K. Δούκος ( 197ο-1997 , Κστας Μ. Δούκας (1997-2007)
Ιδιοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής - Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ φύλλοu : 4196
Όχι στο νέο Hotspot!
Στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων
η υπόθεση βιαιοπραγίας
κατά ηλικιωμένου στον Παγνδα
Βονουση o on Τooυ κατγας όυ δαε ίνoο niίνος o Anό wρτο πl της Προσκν 20 Σπτμβροα, κάτοκος κα ό μόνο των οτν. 5otno στην ρoκή Σερρού δου e κστοσκνοστεί το νέο Hopot
δρος στη Σόμο , εnaoη nuK εinu Οκοuγe εκnoooτmmoύς υpνους Eω ano to αντιοuντος omμn μα φορό σtους στεδουούς κα τς νέoς κuρηoηκ εv κατοθέτοuν οοφooτκό μέτρα κο npoopεiουν στο Eτs
ont στον nγνδο,
enί tonou τον opnaξ ono toν Λoμό
και του ρ0ρεο μηουά στην κns.
δoe n Κατερίνο Στό0ονα Σύμpωνο noνta με τoν τηλeoτικό στοθμό,
ο Τουος oτέγpouε τον nuouμένο.
τoν εpωντυότον κα σύυοωνo μκ τw
κατογελ tου κούo entaαιο
νο κneioeι το ροδοφωνο . ο ότυος
73xρoνος oνr , τ6τε , enos Mei
η κopn του, Οo δυο dvepες τoν
npootyγooν, tov tptov κάτο και
6ροοoν νο τoν χτυunouν, μφωνα
Η κόρη tου 0υματος μλnoε στο κt , nvto με tov τmmeentό στοο , ο
ντρκό 68htio εδnοων tou suw κα Τοpκος κατέγpoφε toν rniουμίνο.
tov εpωνuότoν κα σύuφωνο με τmv
nepέypoψε tς εφaλtικές στγμές nou
έhoe ο notέpoς της Aoυγ εn , κατογγελia του ζκούε tmαtιtά
oσκή μουοn θyoNυ κonoος οr νο κεioe to pοδοpωνο ο άτuος
to onέvoντι ont Τον τρopoύ0 με το 73xρoνος οpnenua . Τοτε , onς Μ n
ό toυ pίντεo το έφepε μηροστό κόρη tou , Go δυο dνρες toν npoστου μηομηό το npόοuno ο μηομός oέγmooν, tov eaν κάτω καιoρκoov
μου toν tonpoξε Μvo niou, uπός νο τoν urouv .
Μπαράζαφίξεων τις τελευταίες
εβδομάδες
Κοστντος ελit onoς or κάτοκο, tων Μυτhnvωv δoμαρτυpήonκoν, aoμn μ φορά na tn δμοoria toυ vέοu Hompot (ouo Μct 1βopo
οο κάτακου npnnσoν μέ τκ εγκατοστόσεκ, του . oporτίου κwion onou
εbαμε νορξη εργοσν την Τρη 17 Eeπmεμρίu Το npu της nopoοευης δev ένακέντpο καταγροφoς και μόνοe nou o anopootooυμε εμεί ΜΕητης Du
εκτελούντον εργοoες εν η αμαρτυρία npογιατοnonθnκε nopouoίa poς ντονστικής Enτponiς Αγνο των Μυτmwν κατευούνοnκαν στη σνέχεa npo
οστυνομσής δύνομης η onoia δεν oοόστηε w rpopήσυ eε καμα nopέμo .to δηuopκοκό μέγοoο να ουνάντηση και επίδοon pnpiομστος tων θέooν tους
νει ηιστός συς θέσος του κοι noc το μόνο noυ nptni ναunop στη Eόμο cho
Hμέpες του 2015 0υμtουν οι oφες tων ματονοστν στο νησίμος, κος οr
εowoltc κοικές συνrίcες pou sapατουν στην nepon poς ouν ως anoτ . on nopακοouνος δοκρτκά και uno tx εντοές του οστυνομικού δευ0υντη
Aopα νο κατοpοάνουν κοnupνο εκατοντό5ες npoopuγες και μετονόστες σε όμου κ ωμpn oστpέMm
dο το μimoς rης oτογραμμς ης Σάμου,
τον δuορo Ανστοης taμου κ . fopγο Σοντο
tυνάvτηoη Κουμουτοκου-τaνζοu
Eυνoντηoη με τον ανοnnrputn unουρrό Προστοσίος tοu nottn apμέδο να tη
Δηnoεκ
ο poepoς τς κonoτntoς Μυuν , κ ndpγο Cheueepόγnou , μηντος Μετονοστευτκή noική κ . roργο kουμουτοόο και τον oομοκής κοταγωμίς
στο smo24 gr έoνε όνο γα μο νnτonοέηon nou στάκο νο δείξει την
ονDeon tων κατοον και ανοφέρο στο οοponotna μέτρα neu eo κατατε , βρου ο μορχος Ανατοης tομου κ . rpγο Σtοντζος.
eούν τmν ερχμενη Τρtn 24 tentεepίou ,
Φpθομε εδ νο npoστοτέοουμε την nepouoία μος κστοηστούντα διοκησίεο, σνonmpωτή υnoupό κοι όουκ oρoδου να το npoοφυμκό- μετονοστευτικ
δnoo ο δημουκος ουμpουος Ανοτοnς Eόμου της noράτοξης o Mo ya inμa, φορε, Σύμφωνα με το ο00 uot ηυνonon έγνε οε δotεpα κολ
τη tμo , nάης Βέτος ζnντος να φογουν αo mv nερon η οστυνομα και κnα Enonμόνona aoyn ενίσωσης tου Δμου τόoο οε orhιopό oo0 κα
τα ματουργκά.
na anoerκς ονοponnν φυν tooνε oγo o nepepeoκoς oύμpοunoς Σάμου του κρου στην τοn outοδιοάnon , onς εe δeoμε η ponpouμενη u .
της oteis Ευσnεoonο, . oμόκ oms ονένο νέo nο τpot noueενο . βέρνηon Cniorx o δμαpος Aστοηκής Σόμου ίτnoε ν ην δημουογoεί oύtε
Νο Kneou το unapov με ε 000ς συνοες nou βoνουν ο οοpωno εxe, o- δευτεpο ooτε tpiτo ΜOpo κα νο entavooον οι εργοoες κοτοοκευής του κοι
nό pως νο κτοργnBei n συμpoνa τκ EE Τουρος nou τους κροτόeι Eγnβ. νουρου σην nepon εppod. Anό την nteupo του ο υnoupγός nopodeτηκε τm
φένους στω νοo κοι στη ποσ. Η νέα κβέpνησnmόoτmν οτεγκβoμούς οοβαρότητο του noοβλήμτος κα σνόpεpε όυ σύντομα θο Anpeouv anοφόσεις
κοι τpo ηpopo noοά ο στεδιαομός της rpomyouμενης κυβέρνηone , εine
Eε δndoος του ο noτευτής της ΜΔ, κ Nkος Ετεφονής, ανέφερε nως nopoμ φό γpαμμστέο Πρ ης Υπoδaκής, κ Μov ογοetτη, tiα τν Τρίτη 17 Εεπτεμ
Η συνoντησn έyve με οφορμή την enστοnn nou ntστεne ο κ Στντζος στον
oε oοpomo euναμκό κa ntnons tο urοο κneίoμο τοu T κo η on6oon
σετκό με το μείζον ουτό 0εμ .
στη σtA6
Κραυγή αγωνίας από κατοίκους και
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Δεκάδες εν tα nepιστατοά nou κο
τopoφoνο καημερινά ο nς t
nepoiς ς ovoτonής κα δυτικής Τmv εφoρμογ των μέτρων nou
tόμου με Ημβους να φτνουν eoμη εryensη ptpnon yα το Μετα .
και σος πο δυοηρόοπες ακτές μετο .
φροντος εκοτοντόδες ονopnouς κόνοντος τηw κατόσταn στο ΚΤ α a
τυνioe κοoνο oθς αι μετοφορές ο μετονοστευκές ρούς στα νoά
συην ενδορo uivo ελάνστες oι tn- του 6οpeίou Aγοίου συνεκζοντoι με
στpοφές ακεδόν οncpτες εν είνα μεωto pυμό και toνteι nuς ono
nntov ooφές όει ο Τούρος npoeδρος τς 17 Σεπτεμeρίoυ 2010 , έως σήμερα ,
pooμoroεί το θέμα γιa να εpotύoυ ειoήno nopovopn στο νησά nάνo
oφen κoι vo anopooeμένος νο μηw
στομοτήoυ ουτή tm oδιoorn ρon ohoύμε να η μο φοpά τrv κυστο νηoa τoυ Βopeiou Aoίοu εov δεν pomon να εφαppo tο μttpa ou
εξοοφonoe οuτό nou υκά Η κατό ήmeh κ κpc τη φnon twν
στοση ουτή ωστόοο , έαι οδηoυ το ουνόρων κα τν onoouupoono των
νηο μος οε opoκή κατόστοon κα έε νmoov , rou οκόμα μο φορά βpioκοnpooneoe μεγόλη κoωon κoι ve ντοι στο όρο της oτoής τουo, oμε.
ριαμό συς τonκές κονωνε .
κστος Μουτοtpης Τα νnoά pρίοκο .
ντοι στο όα oτoς του
Εμείς και η Τουρκία
νοστευτκό δo ο neppepeoρης oτοή διμορτuρος στον δέμαροονστολς 1oμou και oυ oMous αμόδιοuς Φ0ρί onστεov
Βepείou Aγoίou, κ κστος Μουτδού .
pnς ο nεριpepειopης ανοφέρα nuc στην κατόστοση noυ tmτpotί στον κντοι στην οδό Κantov Στομάτη, στην onoia ανοpέρoντα Με νέα εopom anhei trw κύnpoο Τοtpocς uroup εμηopκό δρόμο Aγω της συγν t ε0 0noύνο ουντσφέρεi στη oopoε Eης n ομόητa
κάτοκοι κο Enpματίες pou δροστηpιo.
νoς Αμυνος oπo δήσε moς n Ayopα cίvou το
δo anopoοοομένη με το 1974 κα nως 0o oυνεo να
κεpoς κατοθομβάνουν ς eoδδους των κατοστη μάτων μες ο0θοντα oou ppou και
μ το οonnμίνο τους οnop , το oepφάρισμ στο
δακτuο Προpovoς γα τον onnoύστατο Λόγο όυ η
nepon tτους βολεύει κο0ς κono ootennti
ένουν οφήoει ονοτό to wi.F toς , tovτος δσε είnκ nc η topοκή uptoνnon έ 0έσεκ apκuv για
npopevoς και τους κooύς τους Anotnεαμα
οχουnουα Ακdp , ο οnooς εθeοσε την ετοιμότnτa
των τουροκν ενonήων 6υνομηw, rts κη τουο
σ00 rpootστtφει τα δoο κοι τον νομο τη Μanστa
αμείuto ρυtμό κα tovtei nς ono
tνα ο δρόμης αr ρο ε μετ0 να u Μtοότ oεpoσμό tωv nmov στην Ανοποκή
onuς npοστατέψαμε to δκoa των οδεnoν μος
onό 1.500 npoopuες και μετονόστες
aponeκtκό εtto, με συνέneo υ oημοuγείτα 0nuς rpooτατέψομε to δoo tων οδΕpov μος
μαnonύ όσnη κπόστοση nόνω της goσoίr nou στw κύnpo to 1974, gioστε οφοoμένο σην a
vwετo, ενό ενοuτeι ό κα κάnοος oίtης o 0ρ τα oertrρα Οε ενμoo ων
θα οναουμε να nooσtatεύουμε τa δoιo μος,
oως nmdi onό το δεθνές δίοo κα tο δικαματα
ουτν , onό τους ουpαφμένους δεν υooε κον . tων oδenpov μος στην κurpo . eine οκ Ακάρ ός
υδική με aδo 00 το oεφτεί noύ νο ngpoε ano
et onμκνουν nροoοέτοuν 6ε o: oΡntoy
ντιο κ. Μουπζούρης
μετοδδειη κηoοκή tpομερίο ene0θεροo
Με η σεpό του , ο Τοpος στηρόεδρος Φου0τ
νος σεβοομός στις repoυίες μος κοθς κοτά τηw
Στον υπουργό Δικαιοσύνης
ο Δικηγορικός Σύλλογος Σάμου
Euvoντn00 τoυ npοέδρου toυ Δnnyopαού ruMόγou rouoυ με τον unoupyo ων , στον αντηrpφερεάρη Σάμou , toν Enpod ά a eprtτήαω βpieς κn., τt δήuo nuς yo τν tοup rnupo δεν νo
κnooM oneutvtτο στον δnμρο oνotο δo και onou oστn, οpήouν
| τόμου , στον rpoepo της Δμοτκής Ενότητος Σο
μόδι και anoturauaτα οε toouςσοumίδια , οκόμα n nepitμοτα (13, ν noτεύ.
Η Εηστοή ouντα στον δ6ήμερο ονατonnς
oμονoκότο όνομα tου μοντέnου nonς ya το rp
ακό ond μα nύon noυ θα nephoμpόνυ nonτική o uπo, onotεheoμoτo ουμτοή στους μεκονομούς
Munς σnoφόoον κ εmuήoς γα mν ooponε
ΜΟστο , aνοpopoμενος στις oνeεx της mpας του
στην Ανοτολ Μεooεo ο κ οτoι tκmνε noγo yα
anovnon στις μονομερeίς ενέρrεος των cmvo κυπρίwv Eε ομnis του σε 6εξωoη στην yυpo να
τον τουρομό στα κατεκάμενα,0 Φουάτ οκτοι ονέφeρε
ουμε όυ εήoι eέμo φόνου να αυμβούν και non
Δικοοσύνης 0 oyτοonsi την Τρίη 24 mμβoοu, npomμόνου να ύnno , to EnμεAmeipo , tmv Αguνμή δε pτες npiς upες Προγματι είνo 0 νoτο νο
ουζηnooν τα οoτα της npon της κνς oέoης γpaμματίς στο Εpnwo on όμου κοι το ΜΜΕ. ο unopoφοντες ανοφpοuν nεppοpεί το oοo rou oμουpγtτo σε aς
όι κατοκούν και οφοστηρonοουτοι εr tnς oδού μονο γρομμές μος εηστenς δαμορτιpίος onno το
Konτoν εομάτη του κεντρκότεpοu εμoρκού no 0δοvonmo νo όυ όλυ ουτό vnοτοι ονn.
τou τους 010 to Eomοδsio tr uς μου της nonης της toμου Eruεvoυν όυ μέοω γτο , κpς καμα οστυνόμευση κοι mpίς κοvένος
ουής της eotonis oιομορτυρίος otouμε νο κό oμοος, να 6νei tmv enooδnoε oμοoo ή εν.
Ο και οι εtίφεκ στο Πρωτοδικείο 1όμου
4κεο καρhοeooou
οoίος δεν Λεποuγεί oφoύ δεν υnopμε το οpονόγρομμο tou 19 npotns. u wυστό , να αvο είουμε κα νο ομστιpn δοφeρο ε ttoo βeuό μόηστα roυ φοβομοστ η Τοupo δίι στ0 τν oάπ του p εν nρόo0εοε ότι χpeάτo μα νέα npootymon στε
eoμε γα το μεγono rpdnua nου βνουμε εδ
κι μγοο δοστημα . Εe οε onouς μος γνωστή n
opyuκές οtoεx στο τthος tυ εtoυς Τpογn κατόστοoη nou tneστεί συην nehn μος
στο nouτoδκείο 0 υpetoν μόνο νω το μετονοτευτικού- npoopunικού δτή
nέντε unono, xoίς κανίνον Eni- noς M κάe γuό της νο έtι κατακnστεί ono
κ a o v tους κάνουμε onooonotε ούστοoη
noτα στο Πρωοικείο τόμου tνεκα
eninmn γα νο μην ppε0ούμε onιμtτωno με
- erinn να να μην ppe0oύμ orμέtoo με
6pαμα γιο είσευση του tουρουού των κατοόμενων .
Δrnooo αnenic Λeoντοpομο Μoνμη κοι κωρίς
mv napoΗΚ CMo αοτές τeoo . η δnpu τn τοοή της Τουρος γα Αroίο κo Κύnpo φpνεi
noνo anοtiReσμο , Η ΕRο χpa δnυουοεl.
πpotερες κοτοστόσεκ.
α κότοκο amopημοτίες σνοφέρουν ότι εn .
γοuν tm εοστom ωc puto pnμο σντpooς και
μελτή δεδομένου όυ μία υnό Μniec onpootidοστο coφμό μετονοστν -poopuvov antoόν ano κόθε αομόδιο EmtnouΚω στοματήέτoι τουηόκoτον αnenotvτο ono uς εnioμες σε, ουτή η anopoδεκτη κατόστοση! Nα enovtnΜει
ο εμηορκός μας δρόμος στην rpotεpn toυ noun
μετατέ0η στην Eιoητne npa500 κν Εομο κα έοε οντοθοδοτή0rxε
εντιηuo voς vες , και εμφονατοι σε pους
napoτnprtές ως ομένος ουνομίuς noυ τον
napoτrprtές ως οδιτμένος συνομnτης nou τον
oρκs , α oro romol onό ουτούς συμrερpepo
npoopoτα και 6ύο συνωoοτουνα κι με φoο nou δεν oρμόι οε tνoν topo no κenμερνή n Μανooυμε tmttoυς oυ κonoο mι tο toa 0ερά μοής σε αωντκή
στο τtnoς του tτoυς
Κατο συνίΗ κοιστοτοι oφoνεpo στο της κοθημεpηής ής p ε σε όpος μόηΡ μες ηpοστστεύoο uπό το tono nou οonu , δ Μoμs να μείνουμε, να κόνουμε οογέvoeς
θέση , οpοδιάδ δεeνίς opγονoμούς κα ουνθήες
Ευρund Ενωσn συμμαία με HΠΑ ΜGnov rpine
Οηpόtδpος toυ Δικτορκού Eυioyou μηοpέo να Λ 0Eoμευ δεv 6α 4όtεpο στον topκό 6pύμο της οδού Κonetuν δροστρonon9ούμ σε μο δουnd πa . νο το tωνooφιούν Εκεί στο υποωνoo Εξτερικν.
. Koopος
mveς φοροoγούμενο nonitες το ουτονόπτο .
καrpoeδρος του Δμοικού Ευμβου φ0 νο napξουν οξεn4poστo npopn . aμότη μτή τω ήoμo των στοστμότων τ0
μεσημίpι ennd uptusκ to βρόδ ,0 δρόμος στο - oε μα ευνομούμενη nonrεία . ne uς ς μος ο
KRυετοι κuponeκτκό onό μεγono o90μό onmo
nov κόθε teνκotnος, οι onso με tα κwπό oνό
οι οργανομοί ο σύμμαο κα ono αunononoι unn tκ ακoγένές μος, γα ος δουnειές μες, μα tην
n5n μοα.
χαν και το 1974 onΜ και το 1906 στο μα Το anoτε .
κον κοι το 1974 ond και το 1996 στο μ Τα onot
poς, tnoruonti oτι ono toν Μppo νnd τmς τάou.
Μοματα γνωστά.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα