Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

25oC, 21:00

20oC - Υγρασία 38%-79% - Άνεμοι: B-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:26 - Δύση ηλίου: 19:39

€0.80

Ôá åããåíþò êñõììÝíá

Είναι η επιφανειακότητα στην προσέγγιση των προβλημάτων μας εντελώς πρόσφατη "πρόοδος" ή ο κόσμος πάντα ήταν έτσι και σήμερα απλώς έχουν ευαισθητοποιηθεί κάποια δικά
μας διαγνωστικά μέσα; Αλλά τότε, από πού προέρχεται μέσα μας το πρότυπο σύγκρισης, δηλαδή κάποια "κανονική" κατάσταση ριζικότερων
προσεγγίσεων; Η ανάπτυξη αντίστασης των μικροβίων ή των όγκων, η προσωρινή δράση των αντικαταθλιπτικών σε καταστάσεις συνεχιζόμενης
χρόνιας καταπόνησης, το πάσχον μέλος οικογένειας που μεμονωμένα προσέρχεται στον γιατρό ενώ η οικογένεια ολόκληρη δυσλειτουργεί και όπου η ατομική θεραπευτική παρέμβαση προκαλεί τριβές που εκτονώνονται είτε στην εκδήλωση συμπτωμάτων από άλλο μέλος είτε στην υποτροπή του πρώτου, η δημιουργία αποδιοπομπαίων τράγων στους οποίους "οφείλονται" τα κοινωνικά δεινά, όλα είναι παραδείγματα που εκθέτουν ως επιφανειακή την ενασχόλησή μας μόνο με το σύμπτωμα. 3>>

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4967

ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ Ο ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ

Ìéá ëýóç óå äõï öÜóåéò

ÓõãêñáôçìÝíç
áéóéïäïîßá óôçí
óýóêåøç åñãáóßáò

Óôç Ìåñüðç êáé ôç Ìåëßôá ï ðñÝóâçò ôçò Ïõêñáíßáò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε δυο στάδια αναλύεται η λύση του γρίφου της αποχέτευσης και αποπεράτωσης του συγκροτήματος των εργατικών κατοικιών στον Αη Γιάννη. Το θέμα συζητήθηκε το πρωί της Παρασκευής
ανάμεσα στη Δήμαρχο Μερόπη Υδραίου, τα στελέχη του ΟΑΕΔ και
τον εργολάβο, που την επισκέφθηκαν στο Γραφείο της.
Σελίδα 5>>

H Louis áíáêïßíùóå
ôçí ðþëçóç ðÝíôå
îåíïäï÷åßùí ôçò
óôçí Blackstone 5>>>

Ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα και η Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας. ΣΕΛΙΔΑ 6»

ÐñåìéÝñá ãéá ôçí ÁÅË óôç
ÁíáâëÞèçêå
Óðýñïò Áóðéþôçò:
ç ã. óõíÝëåõóç Äñáìáôïðïéåß ôá ãåãïíüôá Öùêßäá, ìå Ìáêåäïíéêü
Öïýöá ï Èéíáëéáêüò 13>>>
ôçò ÁÍÉÏÍ 4>>>
ï ÃéÜííçò Êïíôüò 7>>>

ÓÜââáôï 21 Óåðôåìâñßïõ

Le Lyrial
15:00 - 19:00 - ÅðéâÜôåò: 244

ÄåõôÝñá 23 Óåðôåìâñßïõ

Viking Star
08:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 954

1198 επισκέπτες
το 3ήμερο στο λιμάνι

ÉóôïñéêÞ ðñåìéÝñá ãéá ôïí Öáßáêá

13> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα