Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 20.09.2019
HRΕPΗΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟικοΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΘΕΙΩΝ
' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596
- Τιμή Περ. 0,50 E - Ετος: 230-Αρ Φύλλου: 6374
FAX:2103304613
ι προβλέπει ο σχεδιασμός για την επιλογή επενδυτικού παρύχου
ΚΕυέλικτην ηλικία συνταξιοδύτησης με το νέο Επικουρκό
Τι διαπιστνει έρευνα του ΣEB. Υψηλότεροι μισθοί από 14% έως και30%
01 11 ειδικότητες του λείτουν από την αγορά
Έλλειψη στα κατ' εξοχήν τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία ωστόσο είναι χρίσιμα για την ανάΤτΕ:
ττυξη της ελληνικής οικονομίας , διαπιστνeι Στα 2,45 διο.
το πρωτογενές ταμειακό
πλεόνασμα
έρευνα του ΣΕΒ. Υψηλότεροι μισθοί από 14%
έως και 30%.
υψηλά ποσοστά ανεργίας , την αύξηση
του αριθμού των πτυχυούχων αντατης εκπαίδευσης και το ευρύ φάσμα επιλογν που προσφέρει | στο οκταμηνο
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα , σε επίπεδο
βαθμίδων , διαδρομν και ειδικοτήτων, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις
εργασίας και εντοπίζουν ελλείψεις, τόσο
τεχνικν όσο και οριζόντιων δεξιοτήτων , στο
ανθρπινο δυναμικό τους
Την περίοδο Ιανουσρίου
Αυγοίστου 2019 , το ταμειακό
αποτέλεσμα της κεντρικής
παρουσίασε
έλλειμμα 2,362 δισ . ευρ,
έναντι ελλείμματος 2,591 δισ.
ευρ την αντίστοιχη περίοδο
Πλακιωτάκης: Νο πλαίσιο
προκήρυξης των άγονων
γραμμν
διοίκησης
του 2018 .
Σύμφωνα με τα σταχεία της
Τ.ΕEΛA 0,00 , κατά την
περίοδο αυτή , τα έσοδα τυ
τακτικού προυπολογισμού
διαμορφθηκαν σε 30,096
δυσ. ευρ , από 30,794 δισ.
ευρ τέουσι.
Η ΝΔ υλοποιεί
την αποτυχημένη συνταγή
που μας οδήγησε στην κρίση
και στα μνημόνια
Όσον αφορά τις δατάνες του
τακτικού προτολογισμού,
αυτές διαμορφόθηκαν σε
33,946 δσ . ευρ , από 33,327
διο . ευρ την περίοδο Ιανουα ρίου-Αυγούστου 2018 .
Το νέο πλαίσιο προκήgυξης των άγονων γραμμν δημόσιας υπηρεσίας στην αιαοπλοtα , "πουεντάσσεται σε ένα
νέο εργαλείο αναπτυξιακού σχε διασμού στήριξης της
νησιωτικής Ελλάδας , με αύξηση των χρηματοδοτικν
πόρων και όχι με τη λογική επιδοματικής προσέγγισης.
παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτοής , Γιάννης Πλακo
τάνης "Το νέο πλαίσιο δίνει κίνητρα για ποιοτικότερα
και καλύτερα πλοία με προδιαγραφές καθς η σημερινή
ωβέρνηση στηραει εμπράνσως τη νησιωτική Ελάδα με
γενναίες χοηματοδοτή σεις" ανέφερε ο υπουργός , προ
σθέτοντας ότι το υπουργείο Ναυτιλίας είναι ανοιχτό σε
νέα ατήματα για νέες γραμμές και νέες δρομολογήσεις
Για αδράνεια σε σχέση με
την αύξηση των τιμν των
καυσίμων κατηγορεί την κατάργηση της εισφοράς
κυβέρνηση ο τομεάρχης αλληλεγγύης. Δεν φτάνει
οκονομίας του ΣΥΡΙΖΑ ,
Νίκos
στηρίζοντας πως υλοποιεί
την αποτυχημένη συνταγή
που οδήγησε τη χρα στην
ρίσn .
. Δεν φτάνει που η μεσαία
τάξη δεν θα δει μείωση της
προκαταβολής φόρου και
Την ίδια περίοδο , το ταμειακό
πρωτογενές πλεύνασμα του
προύπολογισμού
qθηχε σε 547 εναt . ευpό
εν το ταμειακό πρωτογενές
πλεόνασμα
διοίκησης διαμορφθηmε στα
245 δισ . ευρ , από 1,52 δισ.
ευρ στο επτάμηνο
δεαμορπου θα δει αυξημένα τιμολόγια της ΔΕΗΔΕΗ 0,00% ,
τρα θα πρέπει να υποστεί
και τις συνέπειες της υβe ρνητικής αδράνειας σε
σχέση με τις αυξημένες τιμές
των καυσίμων, προσθέτει.
Παππάς,
υποκενταικής
>S( ΤAT
Created by Universal Document Converter