Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
50 χρόνια Yamaba συην Ελάδα με ένα μεγάλο πάρι
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Επιχειρηματικν Ειδήσεον-Προμηθειν και Δημοπρυσιν
Οικονομικν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emalkoikonomiki1 9$90gmal.com ΕΤΟΣ 220-Τιή Πεp.050 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected]
ΑΘΗΝΑ-Πλομονίας ( Γλάδστωνος 5) : Τηλ :2103304587 FAX :210-33046 05
ΑΦ 563 Πέμπτη 19.09.2019
ή Email: pan19%30otenetgr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ 310-240652 Fax: 2310 242178
Νέο ηλεκτρονικό μέτρο για
αντιμετπιση
πλυντηρίων
χρήματος
Σαν Φρανοίσχο
>2Σ Ta.
|>>>Ελ.
Το SingularityU Summit επ στρέφει στην Ελλάδα
Βαριά πρόστιμα σε όσους δεν δημοσιεύουν
ισολογισμούς
Νέα ενκαυρία έταξης σις
13 άαυς για 80Wη μλαοίς
Ένα νέο ηλεχτρονικό μέτρο
το οποίο αποσκοπεί στον
εντοπισμό εταιρευν που λειτουργούν ως πλυντήρια.
παράνομων εσόδων ενεργο ποίηρε το υπουργείο Ουονο μχν Σύμφωνα με το υπουρ γείο Ουκονομικν ξεκνησε η
παραγωική λειτουργία της
εφαρμογής του Κεντρικού
Μπρόου
Δικαιούχων , ως ηλειαρονικά
συνδεδεμένο σύστημα με τον
Πρσηγματκν
νομιού
προοόπου ή νομκής οντότ .
ηπας με χρήση διαδικτιακής
ηλεκτρονικής εφαρμογής της
Γενικής Γραμματείας Πηgοφοριανν Συστημάτων.
Οι εταιρυές και αλες οντότΥπες που έχουν έδοα στην
Ελλάδα ή που ασκούν επιχει ρηματική δραστηριότητα που
φορολογείται στην Ελλάδα
οφελουν να καταχωρούν
επαριείς , coιβεί
επίαιρες πληροφορeς σετ
κά με τους πραγματικούς
δοκαιούχους τους , σύμφωνα
με τα οgζόμενα στις διατά
ξεις των όρθοων 20-21 του ν.
4557/2018 (A139 ) .Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης
εγoληματικές δοαστηριότητες
και της χρηματοδότησης της
τοομοκραπίας ( ενοωμάτωση
της Οδηγίας 2015/649/E )
wu άλλες διατάξεις .
Στόχος της ενωσιακής και
εθνοής διάαξης είναι η διαφάνεια τοων εταιρνν δομν ,
η άμεση πρόσβαση των ελεγαικν δυωκτικν αρχν σε
αυτές και
κατάχρησης των εταιρικν
δομν για σοούς ξεπλύματος χρήματος και χοημα τοδότησης της τρομοκρατίας
Όπως διευοινίζεται σπη σχε τική ανακοίνωοη , η ανάγοη
για ακοιβείς και επικαιροπου
ημένες πληροφορες οχετικά
με τον πραγματικό δικαιούχο
των επιχειρήσεων αποτελεί(
καθοριστικό παράγοντα ια
τον εντοτισμό των εγημα
τιν , οι οτοίοι θα μπορούοαν
να αποχούπτουν την ταυτότπά τους πίσω ατό μια εταιρι
κή δομή .
Ευ. Τοακαλτος
Είχαμε δρομολογήσει
απόλυτα την αποπληρωμή
του ΔΝΤ
εσόδων
Το χθεσινό επίσημο αίτη μα ον να αντικαταστήσει αweτης χρας για την πρόωρη ιβότερο χρέος με φθηνότερο
ατοτληρωμή του ΔΝT είναι και οι πιστωτές μας είχαν
μια θετική κίνηση , η οποία συμφέρον να έχουμε καλύτε
όμως είχε απόλυτα δρομο - ρη διάρθρωση χρέους . Ο
λογηθεί από την προη.
γούμενη
τονίζει ο πρην υπουργός της πρόορης αποπληρωμής
Οικονομικν σε δήλωσή η οποία κατέστη δυνατή
Υποτονικό το ενδιαφέρον, δύο εβδομάδες πριν από τη λή ξη
της προθεσμίας για υπαγωγή στη ούθμιση Γατί στο υπου
γείο ελπίζουν ότι θα αυξη θούν οι αιτήσεις από μη μοθωτούς.
Τι προβλέπει σχετική διάταξη νόμου που προωθεί.
μόνος λόγος που είχε καθυ
στερήσει το επίσημο αίτημα
κυβέρνησην,
η αποτροπή
χάρη στο μαξυλάρι ασφα .
λείας , ήταν ότι η χρα εισήτου.
Στις περίτου 800.000 ελεύθ ερους εταγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενους που
δεν έχουν ακόμη ενταχθεί
στη ρύθμιση των 120 δόσεων
εναποθέτουν τις ελπίδες
τους στελέχη της κοινωνικής
ασφάλισης, προχειμένου να
ολονληρωθεί με επιτυχία η
διευθέτηση οφελν προς τα
ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ
και ΕΤΕΑΕΠ .
Συγκεκριμένα , στο WG λθε σε προελογινή περί της 25 είχε παρουσιαστεί η δο.
πρόθεση της ελληνικής πλεuράς και καμία χρα δεν Aρα τα όσα γράφονται για
είχε εκφοάσει αντίρρηση . την αξιοπιστία και το κύρος
Αυτό ήταν άλλωστε αναμενόμενο αθς η κίνηση πρόωρη αποπληρωμή δυνα
αυτή χαρακτηοζόταν ως τή, ανήνουν στους ευσεβείς
"win-win" αφού και η Ελλά - πόθους των γραφόντωνο .
δα είχε- προφανς- συμφέρΤα χρέη που έχουν ενταχθεί
στο Κέντρο Είστραξης Ασφαλιστικν
( ΚEAΟ) έχουν αγγίξει
πλέον τα 35 δισ . ευρ .
της ΝΔ , που έχαναν την
Οφειλν
Created by Universal Document Converter