Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης
NOAFTTAT
ΕΝΟΙΚΙΖETA
INTRTTΑΙ
MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Σήμερα
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΦΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΙΚ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Θεσσαλονίη
Κωδικός 8711
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Erος: 70-Εγνατία 64-Τηλ. 310 240 652-FAX : 2310 242 778 1Φ: 1E-ΑρΦύλλου: 1590
Ττάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019
Βραδιά-πάρι
για τον αποχαιρετσμό του καλοκαιριού
στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο
Συκεν
>>>> 4η
Τις πύλες
Της 84ης ΔΕΘ
πέρασαν 263.737
επισκέπτες!
4Μέρο σγτιμία βεολοίας
ψη lφίου!
Ψμάρα Ατή lονiαs
kιμης ίκυμής,
>>>>8η
Αναστατωμένοι
οι κάτοικοι στην
Παναγιά
| Φανερωμένη γα
την δημιουργία
|Κέντρου Ημέρας
Τοξικομανν
Ε> 6η
>>> 5η
Πάνω από 400 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη
33>> Τη
ΠΡΑΚΤΟPΕΙΟ
Προσλήμες δημοσυράφων
ΕΛ. ΒΕΝΙEΕΛΟΥ 19 & CΟΤΗ ΚΑΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΒΕΣΣΑΛΗΝΙΚΗΣ
2316 018 019
Η περιφέρεια Κεντρικής Μακε νίας | απασχοληθούν ο προσλαμβανόμεανοκοινωνα την πρόσληψη με επιλο- να Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με
γή δύο Δημοσιογράqων με σύμβαση
εpγασίας oρισμένου χρύνου για mν εργοσίας opισμένου χρόνου η οποία
κάλυψη των αναγκν της Περιμέρα - διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφeρ| ας Κεντρικής Μακεδονίας. Η επλογή | άρyη Με τη λήη της θητiίας του
Βα γίνει από ταν Περιψεροάρχη ΚενΤρικής Μακεδυνίας ο οποίος θα καθ0- αυτοδικαίως και α4ημίως yα ην
pίσει και ης δρωστηριτητες κα τα
είδικότερα καθήκαντα με τα οποία θα
Θεσσαλονικείς
γονείς μαζί με την
Επτάχρονη κόρη τους !
θα κάνουν τον γύρο
την υπογραφή ης σύμβασης
Ο 6977 298 697
[email protected]
Περιφεpεάρχη, η σύμβαση λύεται
Του κόσμου
GrXmm πόκερ KIΝΟ S5
33ATΣ Οhe 3
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
οικεία Περpάρεια.
Ε>>9η
Created by Universal Document Converter