Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγα1d
τον τόΠο του
Πρeπει να ξέpει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοκτήτης- Ειης Δευθντής ΒAL ΣΕΡΑ Εoς 5ο A φύλον 1151 Τμή 80 αμό tπ μη 18 Eεπειβρίν 2019
Η ΑEHEΗ ΤΑΝ ΜΙΣΘΩΝ
ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΕΗ
Αλέξιος Τσίπρας
τά οφελoνται στην mβeβaθηκε και αnό συνεννοηθεί στε να
χα την . . οη του εaυtού tυ
ντύπωση κn των δυνατοτήτων ληστρική υτερφορο - τον . Σκουρλέτη ότι λένε όλοι το ίδιο ψε
1mως ο Τσί . του , την oποία δυστυ. λόγηση και όχι στην η είωσηη του κopη μα.
nρας θα εί . χς στερείται nαντε - ανάτυξ της χρας. 3,5% nρωτογενούς
Όpως , όnως όλοι
Μς , Γ' aτ apaμt Ήταν nλεονάσματα nλεoνάσματος είχε γνωpίζετε , τα μέτρο
εξαγγελθeί
δοματικής noλιτκής, δανειστές , ΨΕΥΔΟ aρκετούς μπήνες npv
aro τον κ . Μητοοτά
κη και εm nλov μό.
λις στο nρόοφατο Βυτην δοθείου γραμμή roroup, οι εκεp χε χρόνο στην αντι
mολίτεuoη να αναλο-ντι ο Ταίπpς nou ό . για την άσκηση εm , συμφωνηθεί με τους αυτό
γιoθεί τς καθημηρ . λοι Yνωρίοαμε ,
νές του Υκάφες και Πx. 1α) Μας εί ότι nου ήταν to μόνο nou ΝΤΑΙ. Αντίθετα, η .
μπούρδες και να η κυβέρνηση χρησι, γνριζε να κάντι ο, Τζάκρη, η onoία δεν
είχε ενημερωθεί για
μεισει τον ρυ0μό pοmΟκί τα δικά του
διος αλλά και το aρ,
των ψεpάτων του . Aυ-novoματα , μεινο - στερο tου εmελείο .
τό όμως mρούoθέτει ντας την φορολογία ni tων oικονομικν.
των noλιτν, Μα αw. Γna tο θήμα αυτό , η
Ψεύδους , δήλωσε ά.
Γpaφei ο
|Μιχάλης Γ. Λουκάς! μια στοιχειδη νo.
λής των Θσμν όφηο κ . Τζa . mν νu εwοηθεί ότι
γνοα , εν
βουλευτής του ΚΚΕ
. Κνλλη εirm στον tηv ίon mw α εmτpέpουν μrί ΣΚΑΡ στις 701: Ό αnoφαoίer n κυο ση του στόχου 3,5%
στραγγαλιστής np νηση , χωρίς να αν, pωtογηνούς ηλεονά.
novέτα γιατί η κυ φερθεi στους θεβέρνηση χαλάρωοr tο opούς, Για να γίνουν tχε συμφωνη θεί ετiί
σχοrνί με το onofo Hotευτοί , τουλάγ- κυβερνήσεως ΣΥΡΙ.
στραγγάλιοε tην χ.
β) Μος είie κα νακόnουλος εine ότη
Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΑΙ οι HOΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟ!
13/9/1922!
οματος του ΑΕΠ. Αν
"Αν ήμουν Θεόθεν της Περίπτωσης Κριτής
άλλους στη θέση των εκτελεσθέντων πρωτευόΖA, γιατ το ξανοσυστον αnό toυς αφ .
λείς , θα έπpεTE mpση . ητούν τpa
γουμένως να έχουν
ντως, θα καταδίκαζα κι'αnό έναν ή δύο συνερ.
popa ο Σπόρος κκρης! γούς τους!
|wέχταυτη σελ
η σε. ο
ρνεχε
Μέσα σταν τετρατία θα έται λυθεά
Το πρόβλημα διοχερισης τον απορριμήτων στη Χρα
ΔiίΜaωσε στα Ιωάνιτα ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάχης
Κύριοι της Πειραις .
Ήπειρος είναι ολόκληρη
η Περιφέρεια.
Τα Ιωάννινα επισκέφθηκε χθες
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη
τσοτάκης και ξεναγήθηκε στην
Αρχαία Δωδνη και τα Ζαγορο .
χρια . Αναμένουμε να δούμε eπίσκεψή του στην Πρέβεζα κα
να ακούο
"Μέoα στην τιτραετί
α θα έχει ηuθεί το npo .
βλημα της διαχείρισης
των onoppμμάτων
στην κρα, ανέφερε ο
Πρωθunouργός Κυριά ,
κος Μητοοτάκης στη
δήλωon του κατά τηw E.
nίσκεψη του στην μονά.
δα μονάδα εnεεργoσ.
ος οστικν στερν α
noβλnτuν στο ΕΛευθ .
ροχρi lωανννων .
επτέλους μια λέ.
ξη αnό τους τoπικούς nαράγο ντες για την αρχαία Νικόπολη.
και την ένταξή της στην Unonco,
όπως -καλς κάνουν οι ιαννι τες. για τα Ζαγοροχρια.
υτη σε
ννέχεa στη σελ