Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΕΚΙΝΟΥΝΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
Στην ξεχωριστή σημασία που έχει
τόσο για την Ελλάδα, όσο και για
την κίνα η επένδυση ψους 800
εκατ. ευρ της COSC0 ανέφερε
ουπουργός Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης .
Υ100ΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Στην αρμοδιότητα της διαχείρισης
του Πάρκου Αντνης Τρίτσης ,
που περνάει από το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
στην Περιφέρεια Αττικής, εστίασε
ουπουργός Κωστής Χατζη δάκης.
ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΣΩΖΟΝΤΑΙ
Ο1 ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΤΝ
Τη δέσμευσή του ότι το σύστημα
Υγείας θα υποστηριχθεί,
παρότι η κατάσταση στην
οποία βρίσκεται είναι ιδιαίτερα
δύσκολη, έκανε ξεκάθαρη ο
υπουργός Βασίλης Κικίλιας.
ΣΕΛΙΔΑ α
ΣΕΛΙΔΑ4.
ΣΕΛΙΔΑ Κ.
ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕ ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 | AΡΙΘΜ ΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 957 | 0,50έ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ΣΕ ΣΤΑΟΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ
ΑΝΟΔΟΥ ΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΣΗ
Την βεβαιότητα ότι η Ελλάδα
βρίσκεται πλέον σε ένα νέο
οικονομικό περιβάλλον με
θετικές πρ0οπτικές, εξέφρασε
ο διευθύνων σύμβουλος της
Eurobank Φωκίων Καραβίας,
επισημαίνοντας πως η
ατμόσφαιρα έχει αλλάξει και
υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας.
Μααος
Μ1α05,
ΣΕΛΙΑΑ(
ΠΑΕΟΙΑ,
ΚΑΝΕΟ
ΕΠΑΠΟΑ
Παααοα
ΕΜMΔΜΕ
ΙΔΕΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΠΑ0ΟΑ
.59 ΝΜ λ 9-9.,
ποςοςνου τοςοα
αυνο οοο ος
καορατο ς
κιδκαα
Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
λνος ος άνου
ΣΕΛΙΔΑ4
ρυαροοι τα,αα βας
ο ος φς ν εροςταια
σαάεπακορρος
ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗ ΔΕΟ
ΤΙ (ΔΕΝ) ΕΙΠΕ 0
ΣΟΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ζ019ΙΑΡΙΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 957
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ
Η προσπάθειά μας για επέκταση της τουριστικής περιόδου κυρίως
το διάστημα Απριλίου- Μαϊου καιη καλύτερη αξιοποίηση του στόλου
μας συνέβαλε σε θετικά αποτελέσματα , ανέφερε ο διευθύνων
σύμβουλος της Aegea Δημήτρης Γερογιάννης.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΙΟ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι ΑΓΟΡΑ
Με κέρδη 1,28% και
τη στήριξη των τραπεζν
ΧΤΗΜΑ ΡΙΗΗ ,
ιδιαιτέρως κατατοπισμένος
για τα προβλήματα, τις
δυσκολίες αλλά και τις
πρωτοβουλίες που έχει
αναλάβει η νέα κυβέρνηση
για την ανόρθωση του
κράτους και της οικονομίας,
φάνηκε ο νέος Γερμανός
Πρέσβης Dr. Ernst Reichel.
Μαανόοn o τις 870
μονάδε , ανέβαoαν το
Χρηματιστήριο Aηνv
οιαγοpοστές ο onoo.
tiv μεγάλο σύμμαχο τον
ΣΕΛΙΑΑ9
ενεργοο κλάδο, λόγω
εξελίξον στην αγοά
Rετpελαίου, όοο καιτν
ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
Η ισχυρή ανάπτυξη στα καθαρά έσοδα προ εισφορν
(GGR) οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δραστηριότητα των
παιγνιομηχανημάτων (VII)>, δήλωσε σχολιάζοντας τα οικονομικά
μεγέθη α' εξαμήνου ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Damian Cope.
τραπεζικό.
υγυριμένο, ο rενae.
δείκτης tκλεοε με tpoη
L20σικ54294 μονάύες.
tω wνήeηα ειβeς μεο.
pονάδες ότον mapa tτο noyoouο
novo , ttρι 1.3ηS με τον υρο
να δαpοpφωνετ στο 78,3 εκατ.
4ΜΗΠΚ.
ttpaχa , tw μέoω npοσυμφωη.
μένν noάξεων δοκνήbηεν )
μα. Eάχα ,
Doov oopd τoν δeiκτη υψηλn
εφαλaιοnoίηonς οτος έκλεισε
υipδn L5% στκ 214791 μονό .
vo με άνοdo o95% ολολή po κουναλλογς o Μ Cpσς
,5555 μονόδες κοιο τperεζo
untκλεο μεάνοbοι,7σnκ
80472μον
15500 mεpinou , Οστόο0 ο rtvsς
Δεiκτης Εηνήθηκε όpως σταθερά
novu anoις 650 μονόδες, γι α
κοτοφέρεοu tλος ν poorγ.
o0ΟK80 μονόεμε τα σχρό
κtpδnmοu ttuo στην aγοpά τoο
οεpyoς ooo oτpono
ελόδος, Ββοαο prτο λa
bo pe0n α oο εmisvτpα.
δεμpaνντaημέve t 2
ε. εup nρoτηa r onuοντκό πηνός δo μόνο στο οκ
λίε dpεoα κέpδη γιa0Ελληνιό
6ημόoα ψους rεpimoυ 70 εt .
μές του μαύρο τpo, κοθu τυ
nepupa ψapm βeλτνοντο
onμντuάγαwνελόδα θετάλ Τούργηoε εnonκ a 0 atnμe noυ
εστάλη στους θεομούκono την ελ.
ληνκή κυφeρνησ γιaα την npouoη
enpuμtpους τo pou.
δαvtou μ το ΔΝ.
οο ήτον μο ελξηΜο taς
noλu Evομενομενη , φοu η npo.
οoμενη anouχa τηςβtpnoς
Τompe va 1ο δρομολογήσει είχε
npoεoeανησυiο στην εγχρo
αγoo .
1ηετοman ίνnoηoυτήe .
νο δοpης σημησίο για τηpο
rupa , bομένου ότ mφοεξοφλοu
νa δάνευφηλο στοκ, ετmo
υmoου 4,9
napankα, w ετ κλίμε μo
στηρίχθημι κα ano την αoοδο .
torontεξη ουδοoονοo
οόnpu nεpi routoνού πλεονό
νατος 5% φτο, όnως 1oνoφ
υφmουργός Οονομεrν 0όδω
poc Ικλaκόκης.
lουτοτpoν om πλυτοίο στοχεiα atεγpοpεro uπέρpοση του
στογοu tω φορολογτεoόδov
κατ 468εt upomέμηα εnό
μονοον ουστοτuoυνο oο
συντλεστων τov Aύουστο το ΓΕ
νωό Λογστίeοepnν onεn
no0δοp o0εm. εup
nouooτaιλόpoη Μοr on
λεο με Ολμα5ν. Apha
orεvuo Δείκτης
κινήθηκε όμς στοθερά
άνωαπότις 850
leλό 6bοov mopονοο η
ουνεδρίοση της Δευτέρος με την
Βετuήεnόνο vα κυραομίστηλήξη
κατt pάτο, η αopo ngrο
κουνελλεγέt με ορεηνευρκ
δο. ότονoλητέ έδειχνον ο
εvεpoί στp τομηλ .
ΣΕΛΙΔΑον
touν μεάνοδoooεpτου A εω
Ράλανοδου στην ημή του
τρελαίou
ο εoίεκ σικ εγκατοστόο
της ΑΤό στη laouδκή Αpoβiο,
ερoάλεoαν ρέλι ονoδου οτην τΣΕΛΙΔΑ
Εξάλλου ma σvoδκo λερoν
α a ΔΕΗ ΕooaMιληκο e Εθκn, ουn Doτeλm. Aepra.
Αληάηετέλοo κ nepoς
καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr
@ Μπορείτε να μας διαβάζετε