Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΙ ΤΗΣ g
ΙΡΡΕΑΕΡ
ΤΡΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΕTΕNΒΡΙΟΥ 219
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 430
ΑP . ΟΥΛΛΟΥ 12349
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΟΓΟΥ 6- Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Αχρείαστη λιτότητα 11,4 δισ. επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑτην περίοδο2016-2018
Υπέρβαση εσόδων 468 εκατ. στο 8μηνο
κίνδυνος
ανάφλεξης
στον Περσικό,
του πετρελαίου
Ξεκίνησαν
οι διαβουλεύσεις
κυβέρνησης -θεσμν
γδυβουλεύοες μετοξ ης ληνκής ευβρνησης και
των puroκν θεσμν γα ην κατoρεση της 4s
θσης ενσυμένης μεταpνηpοnoς επoοπτείος ενn
ooν χες στ χνo tπίπtιδο
Την μιθεόμενη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου πόνουν δου
λεά στην Αθήνα και ο υψηλέβοpο νoεράτς Των θe
pν, κας και Το στελη oυ ΔΝT
Σης συητήoς με ους cmpοouπους της οβρνηoης
διοίτεpο βόρος avομίνnαι να έχουν η κατόρηση Του νtου
προπολοoσpού , κoς κα ο μγάlο φορολογκό νe
pοoχίδο muφνompou Σέpφωνα με πληροφορίες o
w yu νopoσχίδιο μπορd να καστθ ση Βουλή με ο
προσχίδιο προϋπολογιομού σης 7 Οκωoίou, ή σκόμη
και roν Notpέρo, pε ο πλκό κυpενο Τουνέου κρατπού
προ0πολογoμολ
επίθεση το ΣάββαΤο ενοντίov πων π .
τρελαϊκν εγκαrαστόσεων
στο Αμπκόικ και Το Χουρά .
< που είχε ως αποτλεσμα
να περιοριστεί κατά το ήμι
συ η παραγωγή πετρeλa
ου της Σοουδικής Αραβ ος επmoχύνει δροματικά Τς
εξελίξεις . Την ευφύνη ανέλο βαν οι σίτες αντάρτες Χού .
Φ. της Υεpένης, Τους οποί
ους σφυροκοπούν επί πε
ντοετία η Σοουδική Αραβία
και οι σύμμαχοί της , υποστηρίζοντας ότι εξαπέλυσαν drones. Σε ξippevο ρά.
λ έχα επιδοθεί η πμή Του
πετρελαίου μετά την επίθe
ση. Στηνεxxίνηση Των συναλλαγν βρέθηκε σύμ.
φωνα με το Bloomberg, να
ενισχύετοι σχεδόν 20% , Το
υψηλότερο ποσοστό σε δ
όστημα 28 επν , φτόνοντος
τα 72 δολάρ . Σύντομα
επέστρεψε στα 67 δολάρο .
ΣΕΒ: Ανω του 3%
ην αισιοδοξα του για επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου πε
ρί πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% φέτος εξiφρασε ο υφ .
πουργός Οικονομικν Θόδωρος Σκυλακάκης
Στα τελευταία καταγράφετα υπέρβαση του στόχου των φορολογ .
κν εσόδων κατά 468 εκατ. στο 8μηνο. Επίσης, μόνο τον Αύγουστο
τα έσοδα εμφανίζονται αυξημένα 287 εκατ Το Yεyoνός αυτό θεω ρείτα σημαντικό , διόη μόνο στο σκέλος Του ΦΠΑ , λόγω της μείω σης των συντελεστν , τον Αύγουστο το Γενικό Λογιστήριο περιμένει
απλεια εσόδων 100 εκατ.
από το 2020 η ανάπτυξη
Ιoδηση του ΑEΠΤ0 2019 ανομέντο να ποpοpνα .
Τio κάτω eπό 1ο 2, εv σπό το 280 και μτά η ο
nονοpία mροβλίnno νo mχάνo ρυμούς σνάπτπς
6ru Τou 3%
Αυπό εmmσημαίνα ο ΣEΒ Τpοσoνmoς ότeΥmoρχov ,
όρως βόσμες tmiδες όn η ανκομψη έχα ήδη oρχσε
στο βεάμηνο Του 201 Η κατονολωτική και η επνδ .
Τκή δαάνη σνομέντo να σov , κoς νκoupά
και επιχαpήσοςπροppλον την ούoη του διαθσpοu
cooδματος που α λpa χρα rα πόμενα χρόνα Ολa
σχεδόν τα μέτpα που ελήpθησυν ποpoγουν μόνμα σοT
Μopoτα κα η προοδοκία tνα on ενσχνiούν to π
paripω στο μολο .
Εν πω μεταξύ, αντερη πηγή του ΥΠοικ αποκάλυψε ότι την τρικτία
2016-2018 σωρεύτηκε υπερπλεόνασμα 11.4 διο το οποίο όδευσε
στην ταχύτερη μείωση του χρέους και δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την πραγματική οικονομία . r' auτό και στόχευση είναι η
καλύτερη κστανομή κopοφν στις δαπάνες και η καλύτερη κατανο
μή των κονδυλίων του προϋπολογισμού .
| Χατζηδάκης: 200 εκατ. στη ΔΕΗ
για ευπαθή Τιμολόγια
Ξεκίνησε το"Εξοικονόμηση
καΤ oKον I"
Aίτηση προστασίας ξεκίνησαν
19.000 oφειλέτες
Ηtος 0α δvθετήρε το θμα τν επbοτήpεων
, ποw oηoλ στη ΔΕΗ ια τη παpοχή από αντή φ0ηνού φεiματυς σε εvάλτονς πελάτες της κα unομακg
σμένα νηά Spo μλόντος στο Rrubers Yους
νeυήθηε η ελατppμ mv ψετpννκή u 1500 moτες tvν ενήp τη δεοbee Μυποβολή των aτήpεw γμα τον δεύτεν κύο του
προγάμματος -3eovμηση κατ ων-, το oπoio κo
Laia κρoετοιμοσίας της αίτησης στην ηλεκτρυνή
αλατηoμα pa την pooτουία της pάτης κατοiος κα
την εννοκή eθμση κι επιδότηση ωv δαντiων, με νπο
oήση στην κίρα κατοκία , στις 1 ομόδες λατουγγίας
της εκτηονικής πλατφόμας, σήμηωνα με τα στοχτα
της Εκς Γeaμματείας Δαχτίpης Ιbou Χρo .
eέχ επιχoτής και άτονα δάν ne την ετgyι
κή ανοβάθμαση κατοκν Οι ατήσεις υποβωλοντα ηλε
κτηονικά στην ωτοσελί του lmuμματος. Ε παρe
γς Πεβάλλοντος και Ενέγγος Κοστής Χατηκης
-lpόκται pa πetrov 200 εt . εupo κι θ πληρυθυύν
χυνται αναλντικές 00ηες Τα την υπβολή της oίτησης
τους επόprνους μήνες, δνpίνσ
μιο0,