Πρωτοσέλιδο Παλμός Αιτωλοακαρνανίας:







Recognized text:
ΑΠΑΛΜΟΣ
Αίτωλοάκαρναγίας
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4707
Δ007ΗE 5Η ΑΑΤΗ ΕΜΟ00 ΒΙΡΟ ΤΟ Υ ΡΟΜΟΥ 111 tωβαο 4 Ιmο 31 Δποφίτα 5 Αρνο thPa2610 210 1n Φimν 0 3
ΜΑΡΙΑ Α. ΤΣΟΥΤΣΟΥ
Ευεργέτις του Νομού μας
ΟΥΣΑ κ Δονυσίας Σαμαντά να
nopoστ στην εκδήλωση της na ρουσίασης του βφλου , Τou προφανς , αναφέρετα στο εν λόγω
ΧΡΙΣΤΟΥ . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
animpou δηγόρου Μεσολογγίου
Σης 22 Σεπτεμβρίου ε.ε . θα κονωφελές ίδρυμα το onoio δρυγίνει noρουσίαση του β λίου
λευκματος της κ. Μapίoς Α
Τσούτσου. με τπλο τ0 χρόνα n ρείας σε φωτεινά μονοπάma 1989 noχρέωση να ανοφεp υomκά
- 2019 μια αληpνή ιστορία , στην ε το napov δμοσυά μου στν
aΒουσα του Δηματικού Συμβου . άρna προounκoτητα της κ Μαρία .
ου της Ln Μεσολογγίου .
Ελαβατμητή πρόσκληση νωή της mpooφορά στο Ναμό μας
της εξαίρετης Προέδρου του ΔΣ.
του Εργοστηρίου ΤΑΝAΤΑ ΕΛE- ΝΑ ΕΛΕΟΥΣ yaτιρου ΤΑ,
, πρo 30ετίος η κ . Μαρία Τσούτσου.Μ την ευκαρα mς εκδηλ συος ατής , ao0άroμα mν ηθκήυ
Α Τoουτοου και mν σημανη κομε την δρυση του Ε
Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου και η σύσταση των επιτροπν
Ολoκnpo ηα η Εδο σνεδρίο
aτυ Δηpοτού Euφουλίου Αγανου Χρ Κορδολαης, nΖ4 Μησo- ής
κατά την ooα ατοpooίστηε η οογή
κου npopαou του Δημοτού Συ pyou , Eλrρpoς κΤσαμοης , Ελ
βουΜου θηiος αnό 8 Sεπτεβpou
2019 ως 6 No4dou 2021.
καλaτtς , E Κολαός , η Κοpaης νος , κ καλαντiς ολaρoς . A
ήσος κα στηρζομα στην τωυτuηe
reweκά ΒKpoγoνη Δ Κουρου - μπεpa oος Μα ία θητεia av .
στην οποία καούμοστν αταοοΟ Δήμορος Αγρνίoυ rpyoς no ομε στο poo nou μος ανέθεoαν α
Μ ξμέες εoύ.
oaω να ευοα στήoω το wς , σα νο θμκό πλαoο. Ο γνωρομμε τις μεγες στατσεις του δμου μας κα οpολουε να λατουργήοουμε ατοτελοσματά κοίχρηστ .
Σος mu oπoν να ξατροουμε
ης nολτυς αθσος. να υμλού.
οουμ κα να γνουμε α στβαρό δη.
μοτυό συφούλο yα το oυμpέρoον no
bης . Μ mνούμα καλής 60ησης κα σ
ναvεσης , οpελουμε να συνεpγαάμοστε στα ουκονότa a να ανταnοp ό
μοτε στον καβό μος poλο Η Τo
ή Αυτοδούση σnμpα pooτερο
σό noτt nράτει να opα στα καη
μρνά πρopinματο των mολεν κα να
σηρξα τν στeενθέρωση των ανo
ErmponuΕίχομα στους νέους και πυξακν δυνατοτήτω των ππν
Αναραικά μλη
Αραχβίης Πapήστος Αθ. Κoντονοοος
naoστosου αuσuς μετά τν δαδο
σα δo
οmολίτες μος
Μος Πρόδρος εξλένη ο α.
Φαρμός . Αντmpoδpος ο Ν. Θοδ .
pόπουλος κα rpaμatiος ο & Κου ms.
Τακά μλη της Εππpοτς na
τητος ής έγpoο o ΒΦωά
2οpκepanς ΓMης. Ε
Κροβaρtn η βuν, E Μολ
aτερχoνο ροδρo του ΔΣ γα τη
ουεργοσία κα να ωχp κoλn συ
Χαστο νέο npoδpu κα τα μλη των
Surinod
Tατυο μλη της Οκονομής Ennaλaoτεpος σνοδέpους κα δ6ms.
τροής ξέγpo, o Ν ripn , κ
Αναληρματικά μέη K. Κισοπό ναn, ιστεύω στην ουσοστιή ο νωνν Κa υuχα στα καθήο
ντα οος.
Η "Διέξοδος" ευχαριστεί
για την αγάπη των "Φίλων" της
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
για την καταβολή του Ειδικού
Εποχικού Επιδόματος
Σελ. 17
Επισκέψεις Θανάση Μαυρομμάτη
σε οδικά έργα της Ατωλο ακαρνανίας Σολ4
Εκδηλσεις του 45ου Φεστιβάλ
της ΚΝΕ αι του "Οδηγητή" στο Αγρίνιο
Σελ 13
Αποκαλυπτήρια Προτομής Οπλαρχηγου
του Απόκουρου ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΔΗΜΑ (1780-1826 ) ..
Χλ10.
Το e-mail του ΠΑΛΜΟΥ[email protected]Τo Site του ΠΛΜΟΥ: wwpalmospress.gr