Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγαnd
τον τόπο του
npenei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εοnήτης- Αιδτε Δutυτής ΒA ΕΒΑ . Ει 50- φλίν ( Η9Τμή 460 αιμό βπο Κηρματή 1415 Επίν Μ19
ΣΕΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜ
Η ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΟΥΡΑΓΟΣ!!
ναntυξα.
κό νομοσχέδιο έθε οε οε δια φικό κλάδο και στον
Γράφει ο
τουριομό.
Στην Πρέβεζα τα τελευταα χρόνια
Ηρας 1σεΔκος
ο Του.
βούλευση η ΚυμεΡ ενδύσεις πou έrουν pσμός nnpouσιάζετaι
ως βιομηχανία ανά.
μαντικά dλλων Περ . πτυξης , αλλά pέχρι
στόχο tις επενδύ , φερειων της χρας και στιγμής για ελάχινηση τις τελευταίες
ημέρες με κυριότε00
Yίνeι υπολείnoνται οn.
σεις ,
Στην Ήnepo τα τε
λευταία χρόνια, οι Ρiως στον αγροδιατρο .
επικεντνονται κυ - στους.
Τμμή Τ ΙΙΕ
υνεχεα υτη σA "
Κ ΑΠΑ.
ΠΟΣ0 ΒΕΤΣΙΠΩΤΟΣ; ΠΟΣΟ ΒΡΩΜΕΡΟ ;
ΠΟΣΟ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣ ΑΘΛΙΟΣ;
Δυοοομεί ο naνάθoς, ξεπεoμo , φιλοpa ξnοσμό και ολo
ζονείαι Χαμένος στον κόσμο tν ονεiρων , tων φαντασσεων
και της βορύτατης της εξουσίας μέοn Κομnoponμovεί σαν λuo| oασμένο σκuni , ano τo βράου ως το ou, xptίς ούτε γiοστείο
να οκεφτεί το όγνωστο της Μοίρας nou τον καθένα κορτερείγια κείνον γνωστό Mndένα npo του τέλοuς μακάριζε , εine κάDoιος μεγόλος κουτός1)
νια στησελ.Γpope
Inuρος κικερη
Οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ μας λένε:
Τότε με την προηγούμεvn Κυβέρνηση τα Νοσοκομεία
Ήταν σε Πολύ καλή κατάσταση!!
Μένουν Πολλά.
uηλίη του κικλοφοριακού
Τρα είναι κακό χάλι
Διαγραμμίσεις και διαβάσεις
Γεννoio nρoγpouμα
φηματοδότηonς κοι npοoλngεwν μόμου npοου.
oύ voα οι 000 στοε .
μένες tρanelες nou t .
ti onό τον unoupvo Yyεί.
ος να εφαρμοστούν στο
ΕΣΥ η teveAλivα ομο .
onovδia Εργοζομένων
Δημόσων Νoοκομίων
Φ0ΕΔΗΝ, μετά τmν eni.
onμn noροδακή τmς mrt
oίoς to νηουοmίου nα
την τρανκή κατόσταση
στην onoία βρίσκετοι το
ουστημαυγείο
στους δρόμους της Πρέβεζας υλοno1oύντα tς tελευταίες ημέρες α.
πό την Περιφερειακή Ενότητα και
στη συνέχεια toν Δήμο Πρέβεζος.
Θετική η πρωτοβουλία αλλά μ .
νουν πολλά ακόμα για την λύση
του κυκλοφοριακού και την βελτί .
ωση των καικοτεχνιν στους δρό μους της Πόλης.
gνεχε τη νε.
ννταa υτησε