Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
@ ΜIΝΟΑN LINES
ΔΕΥΤΕΡΑ
sCrmu thοuμmpnv
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΒΟ-ΜΗΛΟΣ -ΠΕΡΑΙΑΣ
EPAΟΜΟΛΟΑ 206 5ς 15%.
κA έμτη δΚιpακή σς 110
Επ rnα Ελa
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
πΙΝ Ε ΕΗ Ε r ιατίσαmiim
www.minoan.g
Ιδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.649
- ΨΤ ΗΝ
Σελίδα 2δ
Συνεχίστηκαν τα φιλικ
Παιχνίδια προετοιμασίας
Anοκλείστηκε ο ΟΦΙ από το κύπελλο Ελλάδας
Ηαντιμετπιση.
Των Προβλημάτων των χωριν
Μικρή Παράταση για το Κτηματολόγιο
00 ΒΟΑΚ θα χρειαστεί
ακόμα πολλά χρόνια .
ακίνητα δεν δηλωθούν
Σοβαρές
συνέπειες
Σελίδα 3
αν τα
άλλες περιοχές μέχρι τέ
λος Σεπτεμβρίου, σε άλλες
μέχρι τέλος Οκτωβρίου και
παρ 8 ν. 3031995)
. Αnαγορεύετα η χ ως Περιφερειακή Ενότητα ρήγηση οικοδομικής ά ικανοποητική
Pεπορτά
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Εντυπωσιακό ο
Φεστιβάλ Χορν
Μάλιστα , σχολίαζαν όι
Επβeβοιθηχε η έγΤον σε άλλες μέχρι τέλος Νo - κινούμαστε σε επίπεδο δειας (άρθρο 2 nap 8 v.
2308/1995)
Μετά τη λήξη της αΠάνω από το μέσο όρο α.
φημολογία των τελευταίη Εμpο poρά την nερ - ντίστοιχων υπό κτηματο ημερν , για νέα παράταση
Σε ότι
στην προθεσμία υnοβολής φερειακή Ενότητα Λασιθίου γράφηση περιοχν , στον νάρτησης των στοιχείων
δηλσεων
η παράταση
της κτηματογρόφησης δεν,
επιτρέπεται να υnοβληθεί
δήλωση εμηράγματου δ καιματος, με αιτία κτ σης την έκτακτη χρησικτησία , εφόσον αφορά σε Φ
δηλσεων των ακινήτων
anό τους ιδιοκτήτες και ομίας υποβοί , πpοθε - αντίστοιχο χρόνο .
οφορά τους κατοίκους της
Σοβορές
οι συνέπειες
τους φορείς του δημοσίου ημεδαπής της αλλοδαπής
στο Εθνικό Κτηματολόγιο , και το Ελληνικό Δημόσιο
η onoia έληγε στις 7 0κτωαπό την μη δήλωση
Εξ άλλου , ηως έχει τοκαι εκτείντται από την θη
βρίου . Η προθεσμία napa - Οκτωβρου 2019 έως την νιστεί από πλευράς της ε - ακίνητο το oπoio στην α.
τάθηκε μέχpι τις 31 Οκτω - 31η Οκτωβρίου 2019 .
βρίου 2019, για το Ν Λασ θίου , αναγνωρίζοντας τις ανάρτηση των στοιχείων
της κτηματογράφησης κ ταχωρήθηκε ως άγνωστου
τοιρείας που έχει αναλάβει
Αν και η γενικότερη πε- τη σύντοξη του Εθνικού
noίθηση είναι ότι αυτή θα Κτηματολογίου , όσο πo
ντικεμένικές δυσκολίες που είναι και η τελευταία πα - καθυστερημένα δηλνο - ιδιοκτήτη εάν δεν εmoο
Πpoέυψαν , ότως ο χρόνος ράταση, εντούτοις η εκκρe νται τα δικαιματα , με εκ - θεί στο Ελληνικό Δημόσιο .
έναρξης κτηματογράφησης μότητα ολοκλήρωσης του πρόθεσμες δηλσεις τόσο Κατά τη διάρκεια της ο
οι nολλαπλές εκλογικές ο . Κτηματολογίου δεν mρόκει . μεγαλύτερα είναι τα προ νάρτησης . υποβάλλεται ένΣελίδα 4
Εκδηλσεις στη
μνήμη των θυμάτων
της Μικρασιατικής
Καταστροφής.
του Ολοκαυτματος
των Δυτικν Χωριν
Ιεράπετρας
ναμετρήσεις , καθς και το
ται να παραταθεί για nολύ
βλήματα το κόστος και η
σταση ως προς το περιεχό
nooοστό των δηλωθεέντων ακόμη , αφού η Πολιτική ταλαιπωρία για τον δηλού - μενο των στοχείων της aακινήτων , σε μα διαδικασία βούληση της κυβέρνησης ντα , και γίνονται ακόμη σο νάρτησης Η ένσταση είναι
nou nροχωρεί μεν αλλά με είναι να την ολοκληρσει βαρότερα μετά την ανάρ - απαράδεκτη εάν δεν επιδοτο συντομότερο δυνατόν , τηση ιδίως εάν στηρζο - θεί στο Ελληνικό Δημόσιο
χρησικτησία .
Γ αυτό και
aργούς ρυθμούς
Βέβαια η npooδοκία του nεόμενη γ' αυτό και από νται στη Εαναλαμ - Το Ελληνκό Δημόσιο τίθε ,
( Πap 5 άρθρο 1 v3481/06 .
κόσμου ήταν να nαραταθεί
η Πpοθεσμία τουλάχιστον
μέχρι τέλος του έτους
αλλά το αρμόδιο υnουργείο
ενέκρινε nαράταση μόνο 24
ημερν aπό τις οποίες μό .
λις οι 17 είναι εργάσιμες .
Με aπόoφαση , λοπόν , του
pφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δ Ο.
την Ευρunaίκή Ενωση.
βάνει την πρόσκληση προς ται , πλέον , εν δυνάμει σε
τους ιδιοκτήτες να αξξιο ποήσουν τη νέα παράταση
θέση αντιδύκου .
Σύμφωνα με το άρ .
μέχρι 31 Οκτωβρίου για θρο 6 nap 2 του Μου
Σχετικά ικανοποιητική
η καταγραφή
στο Ν . Λασιθίου
Στο Λασίθ, η εξέλξη να υποβάλουν τη δήλωσή 26641998 (ΦΕΚ 275A) όπως
του ρυθμού , με βάση και
το Ποσοστό των ακινήτων
rou έχουν δηλωθεί ως σή .
μερα , ένα μήνα περίπου
αυτός ισχύει σήμερα
4164/2013 ΦΕΚ Α 156 Ι 00τους
Θυμίζουμε ότι σε περί
πτωση Παράλεψης υποβο Σελίδες θ,12, 17
07-2013) ακίνητα nou θ .
κονόμου , δόθηκαν Παρατά - nρv τη λήξη της nροθε - υηόp σης διοκτησίας γραφούνστους κτηματολο γκούς πίνακες ότι ανήκουν
σε άγνωστο ιδιοκτήτη , μετά
από επτά ( ) χρόνα , περ .
καιοπραξία επί του ακινή έρχονται στην ιδιοκτησία
του , για το δικαίωμα πou του Ελληνκού Δημοσίου εδεν δηλθηκε (άρθρο φόσον δεν ασκηθεί αγωγή
ουν οι παρακάτω συσεις σε nολλές περιφέρεις ομίας της 7ης Οκτωβρίο
της χρας με διαφοροπο , nριv την ανακοίνωση της
ημένες προθεσμες υποβο - νας napάτασης , κρίνεται
λής δηλσεων στο Κτημα - από nαράγοντες του Γρα τολόγιο, ανά περιοχή Σε φείου Κτηματολογίου ως
νέπειες:
- Αnαγορεύεται κάθε διL.ΚTEO
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΤ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ -ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑKHΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ
C10787
ΑκίΤaΟ τας 3 1σκτρΒΡΙΟΥ2019
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ
| ΓPAΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΤOΝ
1oTKγάνεστε χρλέ εμέ
Ζητείται κρεοπλης
για μόνιμη εργασία στον Αγιο Νικόλαο|
8011010800
www.ktimatologio.gr
www.ktimalasithi.gr
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΙερηπεΤΡΑ
| ΓΡΑΦΕΙΑ: Ar. ΝΙKΟΛΑΟΣ, ΙΕΡΑΠEΤΡΑ , ΝΕΑΠΟΛΗ,
ΟΡΟΠΕΔΙΟ , ΣΚΤΕΙΑ
Πληροφορίες τηλ. 28410 21050
28410.32100 28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα